« Najít podobné dokumenty

Město Brno - JURŮJ MARTIN - OZNÁMENÍ O DOSAŽENI 12 BODŮ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

04082021100601.pdf
MAGISIRAT HESTA BR'{A 0dbor dopravfl dsprdvnich ilnnosu Kounicova 67 60T 67 BBNO.o& VCc : Oznameni o dosazeni 12 bod0 v bodovem hodnoceni avyzuak odevzdani iidi6sk6ho prtkazu v d&sledku pozbyti fidi6sk6ho opravndni Magistrat m6sta Brno,kteni podle S 124 odst.5 pism.l) zekona a.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemnich komunikacich a o zmen6ch nektenich zakoni (zekon o silnicnim provozu),ve znCni pozdejsich piedpisl],provadi v registru fidia& z znamy o podtech bod0 dosazenych fididi v bodovem hodnoceni a o odedtu bod0,V6m timto sdeluje,Ze jste ke dni 29.O7.2021dosahl celkov6ho po6tu 12 bod&.podle S 123c odst.3 citovan6ho zakona Ves vyzlivame k odevzd6ni fididsk6ho pr0kazu uvedenemu 0fadu nejpozd6ji do 5 pracovnich dnt ode dne dorudeni tohoto ozn6meni.Nesouhlasite-li s provedenym zaznamem bodlj v registru iidi6i,m&Zete podat proti provedeni zeznamu pisemne nemitky u zdejsiho m6stsk6ho Uiadu.Budou-li namitky shled6ny opravnenymi,do '10 pracovnich dn[l ifad provede opravu zeznamu o dosazen6m poetu bod0 v registru iidieo a neprodlen6 Vas pisemnE vyrozumi o provedene opravd Shledi-li zdejsi 0iad uplatnen6 namitky jako neod0vodnEn6,zamitne je a provedeny zaznam potvrdi' ri!! Bc.Kateiina Kuderova opr6vn6na 0fedni osoba Adresat: Pan l\,lARTlN JURTJ nar,08.02.'1993 Jirenkova 436/1 Brno 61800 Brno,dne 04.08.2021 e.j.oDSC-125/8-2021 V'ipis dat zdkladnich registr0 - registr obyvatel ROB lnformalni syst6m OVM Vytvoiil Datum a Eas vytvofeni souboru Datum a 6as ziskani XXX z ISZR Poiet ziznam! eislo iednaci / drivod,diel Agenda dinnostni role Kuk6tko do zR [8161 statut6rni mEsto Brno [449927851 Katef ina KuIerovd loOO277 4o7l 04.08.2021 07:16:52 4.8.2021 7 tl6i50 1 oDsC-12s/B-2021 A343 cR8100 Pfijmenf Jm6no / jm6na Adresa pobytu Doruaovaciadresa Datum narozeni Datovd schr6nka run0r XXXXXX XXXX,Cernovice XXX,Jirdnkova XXX/X,XXX XX X.2.199 3 JURUJ Laznam tl !
14102021100218.pdf
Magistrit m6sta Brna Odbor dopravn6spr6vn ich 6innosti B R V5Zenf XXX XXXXXX Jurftj nar.X XXX JirXnkova XXX/X XXX XX BRNO lolN vAS ooprs e.<.> r.: ZE DNE: rur$e e.u.: SPIS.ZN.: VYRIZUJET TELEFON: E-MAIL: DATOVA SCHRANKA: DATUM: poeer usru: MMB/0405900t2021 oDSe-125/8-2021 Bc.Kateiina Kuderov6 +420 542 174 285 posta@brno.cz aTkbrrn 14.10.2021 01 Ozn6meni o moZnosti pievzit pisemnost Magistr6t m6sta Brna,Odbor dopravn6spr6vnich 6innostl,Odd6leni agend fidie&,V6m v souladu s ustanovenim $ 25 odst.1 a2zAkona e.500/2004 Sb <.>,ve zn6ni pozd6j5ich piedpis0,jako osob6,kter6 se prokazateln6 nedaii dorudovat,oznamuje,Ze si ve lh0td 15 dn0 ode dne vyvd5eni tohoto oznAmenl na riiednl desce,na piep62kov6m pracovi5ti registru iididrlr,na adrese Kounicova 67,60l 67 Brno,v rliednihodiny Po,St 0B:00 - 17:OO,Ut,et,P5 08:00 - 12:00,na z6klad6 piedloZeni dokladu totoZnosti,m0Zete pievzit plsemnost:,<,> Ozn6menlo dosaZeni 12 bod0 v bodov6m hodnocenI iidide a vyzvak odevzd6ni iididsk6ho pr0kazu d.j.: oDSe-1 25tB-2021".Dle ust.$ 25 odst.2zAk.t,<.> 50012004 SB <.>,spr6vniho iAdu,patn6ctfm dnem ode dne vyv65enitohoto ozn6menl se shora uveden6 plsemnost pova2uje za dorudenou.Datum vyv65eni: 1 4.10.2021 Otisk liedniho razitka Jitka DundAlkov6,v,r.vedouci Odd6leni agend iidi60 Magistr6t mesta Brna I Odbor dopravn6spr6vnich Cinnosti Kounicova 67 | 601 67 Brno I www.brno.cz 2021-10-14T10:05:47+0200 XXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXcXacXdXXXXdaXXdXXXfXXcXXXXXfecbaXeX

Načteno

edesky.cz/d/4968797

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz