« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Stanovení DZ VPS Rotreklova 3 - veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0532223_21_Lisen_Rotreklova_3.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna |Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 |601 67 Brno|ID datové schránky: a7kbrrn |www.brno.cz
<br> 1
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0364491/2021 VYŘIZUJE: Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX Brno XXXX-XX-XX
<br> Č.J.: MMB/XXXXXXX/XXXX/HED TEL./E-MAIL: 542 174 131/hedlova.jaroslava@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
Magistrát města Brna,Odbor dopravy,jako věcně a místně příslušný orgán státní správy podle § 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o silničním provozu) a podle § XXX a následně části šesté zákona
<br> č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) na základě žádosti
<br> o stanovení úpravy provozu na místní komunikaci a po předchozím projednání s Policií ČR,MŘP Brno,DI
<br> BM,PDI viz č.j.: KRPB-142949-2/ČJ-2021-0602DI-SBL,ze dne 24.08.2021,§ 77 odst.1 písm.c) a odst.5
<br> zákona o silničním provozu
<br> stanoví místní úpravu provozu na místní komunikaci ul.Rotreklova 3
<br> spočívající v doplnění dodatkové tabulky (E 13) s uvedením registrační značky vozidla 8B2 1390,v instalaci
<br> vodorovného dopravního značení žlutá klikatá čára (V 12a) a vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující
<br> osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou (V 10f),dle přiložené výkresové dokumentace <.>
<br>
<br> Platnost tohoto stanovení je podmíněna vydáním rozhodnutí,kterým bylo pravomocně povoleno zvláštní
<br> užívání komunikace <.>
<br>
<br> Odůvodnění
<br>
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy stanoví místní úpravu provozu na místní komunikaci Rotreklova 3 na
<br> základě žádosti o stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci z důvodu zřízení vyhrazeného
<br> parkování pro osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou <.>
<br>
<br> Připom...
Rotreklova_3_tisk.pdf
3
<br> POPEL <.>
<br> Rotreklova
<br> 3
<br> POPEL <.>
<br> Rotreklova
<br> SL
<br> SL
<br> IP
1
<br> 1
c
<br> IP
4
<br> b
<br> B 2
<br> SL
<br> IP 11b
<br> SL
SL
<br> K
o
n
r
á
d
o
v
a
<br> R
o
t
r
e
k
lo
<br> v
a
<br> 6
<,> 9
<br> 4
<,> 7
<br> 123
<br> 7
<,> 1
<br> 4
<,> 5
<br> B 29
<br> 2,3
<br> è.1
INSTALOVAT
<br> è.1
INSTALOVAT
<br> V12a
INSTALOVAT
<br> 1,2
<br> RÉSERVÉ
<br> IP 12
<br> 3.E 13
<br> 2.8B2 1390E 13 INSTALOVAT
<br> 1.4AI 8456E 13
<br> V 10f
INSTALOVAT
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ STÁVAJÍCÍ
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NAVRHOVANÉ
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ RUŠENÉ
<br> LEGENDA:
<br> B 1
<br> B 1
<br> Instalovat
<br> V 1a
<br> V 1a
Instalovat
<br> V 1a
<br> B 1
<br> OdstranitOdstranit
<br> UL.ROTREKLOVA 3 - MK
<br> S
<br> 8.7.2021
<br> Souhlasíme se ZUK
<br> Brněnské komunikace
<br> 639 00 Brno | IČ: 507 33 098 | DIČ: CZ 607 33 098
<br> Renneská třída 787/1aBrněnské komunikace a.s <.>
<br> KONTROLOVALVYPRACOVAL
<br> NÁZEV VÝKRESU: ČÍSLO VÝKRESU
<br> VEDOUCÍ ÚDI
<br> ČERVENEC 2021
<br> GENER.PROJEKTANT
<br> ING.A.HAVLÍČEK ING.M.PERNICA
<br> OBJEDNATEL DOKUMENTACE: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
<br> NÁZEV AKCE:
<br> DATUM
<br> PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉHO OBČANA
VYHRAZENÉ PARKOVÁNÍ
<br> FORMÁT
<br> STUPEŇ
<br> MĚŘÍTKO
<br> Č.ZAKÁZKY
<br> 02.3
<br> 1:500
<br> A4
<br> ČÍSLO PARÉ
<br> 0376-2021
ULICE ROTREKLOVA 3 - MK
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> komunikace
<br> Brněnské
<br> ÚTVAR DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ
<br> MGR.P.ANDRESOVÁ MGR.P.ANDRESOVÁ
<br>
<br> komunikace nebo jejich úseky,jež lze užít ke stání vozidel jen po zaplacení ceny <.>
s příslušným nařízením statutárního města Brna,kterým se vymezují místní
na dobu jednoho roku,nejdéle však do zavedení oblasti placeného stání,v souladu
užívání silnice nebo místní komunikace pro zřizování vyhrazeného parkovacího stání
BKOM souhlasí za vlastníka komunikace s vydáním rozhodnutí o povolení zvláštního
na konkrétní RZ.Obecné VPS pro ZTP bylo zřízeno v předchozím výkrese č.01.1 <.>
Tato výkresová dokumentace vznikla za účelem změny obecného VP...

Načteno

edesky.cz/d/4968796

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz