« Najít podobné dokumenty

Město Hranice - Výzva k podání nabídek - "Budova autobusového nádraží Hranice - oprava střechy II" e.č. 379/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Hranice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stáhnout vše
Výzva k podání nabídek.pdf Příloha č.1 Návrh SOD.doc S M L O U V A O D Í L O číslo smlouvy zhotovitele: číslo smlouvy objednatele: uzavřená podle zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“),zejména podle § 2586 a následujících (dále jen „smlouva“).I.Smluvní strany Objednatel: Město Hranice Sídlo: Městský úřad Hranice,Pernštejnské náměstí 1,753 01 Hranice Zastoupeno: Jiřím Kudláčkem,starostou Oprávněn jednat ve věcech technických: Ing.XXXXXX XXXXXXXX,Bc.Vlasta Zapatová IČO: XXXXXXXX DIČ: CZXXXXXXXX Bank.spojení: Komerční banka,a.s <.>,pobočka Hranice,č.ú.1320831/0100 Telefon: 581 828 111 Fax: 581 828 650 dále jen „objednatel“,a (účastník doplní své identifikační údaje a odstraní tuto závorku) Zhotovitel: Sídlo: zapsaný v OR vedeném u zastoupen: IČO: DIČ: Bank.spojení: Telefon: Fax: Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy: ve věcech smluvních: ve věcech technických: dále jen „zhotovitel“,společně také dále jen „smluvní strany“ II.Předmět smlouvy 2.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Budova autobusového nádraží Hranice – oprava střechy“,které spočívá v provedení opravy stávající již dožité ploché střechy.Jedná se o odstranění stávající střechy,položení tepelné izolace,živičné krytiny,klempířské prvky včetně hromosvodu.Realizace zakázky bude provedena dle projektové dokumentace zpracované společností DAZ designs4U s.r.o <.>,Tršice 27,783 57 Tršice,Ing.Martinem Dvořákem,zakázkové číslo 1228/050 z 07/2021.(dále také „stavba“ nebo „dílo“) 2.2 Místem plnění je sídlo objednatele,místem realizace je Nádražní č.p.450,Hranice,parcelní číslo 2398,v katastrální území Hranice,v rozsahu výše uvedené projektové dokumentace.2.3.Objednatel se zavazuje,že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho provedení zhotoviteli dohodnutou cenu dle čl.V <.>,a to způsobem dle stejného článku smlouvy.2.4.Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním ...
Příloha č. 4 - PD
P��loha �.4 - PD/PD/A.pr�vodn� zpr�va.pdf DAZ designs4U s.r.o.Tršice 27,783 57 Tršice,Česká republika Tel.: 00420 724 188 050 E-mail : info@daztrsice.cz A.PRŮVODNÍ ZPRÁVA Název akce : Budova autobusového nádraží Hranice – Oprava ploché střechy Investor : Město Hranice Pernštejnské náměstí 1 753 00 Hranice Místo stavby : Hranice Kraj : Olomoucký V Tršicích,červenec 2021 Stupeň : D.P.S.Zak.číslo : 1228/050 Arch.číslo : 1228 Budova autobusového nádraží Hranice – oprava ploché střechy D.P.S.Obsah A.1 Identifikační údaje.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 5 A.1.1 Údaje o stavbě.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 5 A.1.2 Údaje o stavebníkovi.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 5 A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 5 A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 5 A.3 Seznam vstupních podkladů.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.6 Budova autobusového nádraží Hranice – oprava ploché střechy D.P.S 5 A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě Název akce : Budova autobusového nádraží Hranice - Oprava ploché střechy Místo stavby : Nádražní č.p.450 753 00 Hranice Parc.č.st.2398 K.ú.: Hranice [647683] Město...
Příloha č. 4 - Sazebník pokut BOZP
Příloha č.5 – Sazebník pokut BOZP (příloha č.4 návrhu smlouvy o dílo)
<br>
SAZEBNÍK SMLUVNÍCH POKUT
<br> PROVINĚNÍ
POKUTA
<br> Znečišťování staveniště (pet láhve,papíry,polystyren,atd.)
<br> 5 000 Kč
<br> Nevhodně zajištěné staveniště
<br> 1 000 Kč
<br> Porušování zákazu kouření mimo místa vyhrazená
<br> 5 000 Kč
<br> Po upozornění na nevhodnost dále používat (žebříky,el.prodlužovací kabely,el.zařízení,atd.)
2 000 Kč
<br> Nepoužívání osobních ochranných pracovních pomůcek (přilby,ochranné vesty,pracovní obuv,rukavice,ochrana očí,atd.)
2 000 Kč
<br> Nezajištění,neohrazení výkopů
<br> 7 000 Kč
<br> Nezakrytí otvorů,neprovedení opatření proti pádu předmětu z výšky
<br> 2 000 Kč
<br> Lešení,lávky,atd.– neodpovídají BOZP nebo návodům od výrobce
<br> 2 000 Kč
<br> Práce ve výškách bez zajištění proti pádu osob z výšky nebo do hloubky (kolektivní ochrana,zábradlí,sítě,prostředky osobního zajištění,atd.)
3 000 Kč
<br> Používání poškozených vázacích prostředků,špatné vázání a doprava břemen
3 000 Kč
<br> Pálení odpadu na staveništi
<br> 10 000 Kč
<br> Neprovedení opatření koordinátora BOZP na staveništi,které bylo zapsáno do stavebního deníku
12 000 Kč
<br> Pohyb po staveništi pod vlivem alkoholických nápojů a jiných návykových látek
12 000 Kč
<br> Jiné provinění proti BOZP a PO v sazebníku neuvedené
<br> 2 000 Kč
<br>
<br> Pozn.: Smluvní pokuty je objednatel oprávněn uplatnit za každé jednotlivé provinění a budou se sčítat!!!
Příloha č. 3 - Krycí list nabídky
KRYCÍ LIST NABÍDKY
Příloha č.3
<br>
<br>
<br>
Veřejná zakázka na stavební práce malého rozsahu dle § 31 zákona
č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek,ve znění pozdějších předpisů
<br>
<br> Název VZ
Budova autobusového nádraží Hranice – oprava střechy II
<br>
<br>
ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
<br> Zadavatel
<br> Název:
Město Hranice
<br> Sídlo:
Pernštejnské náměstí 1,753 01 Hranice
<br> IČO:
00301311
<br> Osoba oprávněna jednat za zadavatele:
XXXX XXXXXXXX,starosta
<br> Dodavatel
<br> Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:
 [DOPLNÍ DODAVATEL]
<br> Sídlo:
 [DOPLNÍ DODAVATEL]
<br> IČO:
 [DOPLNÍ DODAVATEL]
<br> DIČ:
[DOPLNÍ DODAVATEL]
<br> Osoba oprávněná/ osoby oprávněné zastupovat dodavatele:
 [DOPLNÍ DODAVATEL]
<br> Kontaktní osoba
:
 [DOPLNÍ DODAVATEL]
<br> ID datové schránky:
[DOPLNÍ DODAVATEL]
<br> Kontaktní e-mail
[DOPLNÍ DODAVATEL]
<br> Je dodavatel malým nebo středním podnikem dle doporučení Komise 2003/361/ES
 [DOPLNÍ DODAVATEL]
<br> NABÍDKOVÁ CENA – XXXX XXX DPH v Kč
[DOPLNÍ DODAVATEL]
<br> Prohlášení účastníka:
Prohlašuji,že údaje uvedené v nabídce a přílohách jsou ve vztahu k Zadávací dokumentaci úplné,pravdivé a odpovídají skutečnosti.Dále prohlašuji,že jsem se v plném rozsahu seznámil/a se zadávací dokumentací a zadávacími podmínkami,že jsem si před podáním nabídky vyjasnil/a veškerá sporná ustanovení,nebo technické nejasnosti,a že s podmínkami zadání a zadávací dokumentací souhlasím a respektuji je.Zároveň prohlašuji,že pokud moje nabídka podaná ve shora uvedeném zadávacím řízení bude vybrána jako nejvýhodnější,uzavřu se zadavatelem smlouvu o dílo v souladu se vzorem uvedeným v Příloze č.1 této Zadávací dokumentace.Toto prohlášení činím na základě své jasné,srozumitelné,svobodné a omylu prosté vůle a jsem si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů <.>
<br> PODPIS NABÍDKY (v rozsahu oprávnění k jednání za dodavatele)
<br> Podpis oprávněné osoby / oprávněných osob
 [DOPLNÍ DODAVATEL]
<br> Titul,jmé...
Příloha č. 2 - Čestné prohlášení
Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti
dle § 74 odst.1 zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek
<br> (dále jen "zákon")
<br> Identifikační údaje dodavatele
Název
 [DOPLNÍ DODAVATEL]
<br> Sídlo
 [DOPLNÍ DODAVATEL]
<br> IČO / DIČ
 [DOPLNÍ DODAVATEL]
<br> Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za dodavatele
 [DOPLNÍ DODAVATEL]
<br>
<br> Já,níže podepsaný,jako oprávněný zástupce dodavatele,prohlašuji,že dodavatel splňuje základní způsobilost ve smyslu § 74 odst.1 zákona tj.není dodavatelem,který:
a)
byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č.3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží <,>
<br> b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek <,>
<br> c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění <,>
<br> d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti <,>
<br> e) je v likvidaci,proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku,vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele <.>
<br>
Je-li uchazečem právnická osoba,výše uvedenou podmínku podle písm.a) splňuje tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu.Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba,výše uvedenou podmínku podle písm.a) splňuje
<br> a) tato právnická osoba <,>
<br> b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
<br> c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele <.>
<br> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>. [DOPLNÍ DODAVATEL].<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>. [DOPLNÍ DODAVATEL].<.>.<.>.<.> <.>
<br>
<br>
<br>.<.>.<.>.<.>.<....
Příloha č. 1 Návrh SOD
S M L O U V A O D Í L O
číslo smlouvy zhotovitele:
<br> číslo smlouvy objednatele:
<br> uzavřená podle zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“),zejména podle § 2586 a následujících (dále jen „smlouva“) <.>
I.Smluvní strany
<br> Objednatel:
Město Hranice
Sídlo:
<br> Městský úřad Hranice,Pernštejnské náměstí 1,753 01 Hranice
Zastoupeno:
Jiřím Kudláčkem,starostou
Oprávněn jednat ve věcech technických: Ing.XXXXXX XXXXXXXX,Bc.Vlasta Zapatová
IČO:
<br> XXXXXXXX
DIČ:
<br> CZ00301311
Bank.spojení: Komerční banka,a.s <.>,pobočka Hranice,č.ú.1320831/0100
<br> Telefon:
581 828 111
Fax:
<br> 581 828 650
dále jen „objednatel“ <,>
a
<br> (účastník doplní své identifikační údaje a odstraní tuto závorku)
Zhotovitel:
<br> Sídlo:
<br>
zapsaný v OR vedeném u
zastoupen:
<br>
IČO:
<br>
<br> DIČ:
<br>
<br> Bank.spojení:
<br>
Telefon:
<br>
Fax:
<br>
<br> Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:
<br> ve věcech smluvních:
<br>
ve věcech technických:
<br> dále jen „zhotovitel“ <,>
<br> společně také dále jen „smluvní strany“
II <.>
Předmět smlouvy
<br> 2.1
Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Budova autobusového nádraží Hranice – oprava střechy“,které spočívá v provedení opravy stávající již dožité ploché střechy.Jedná se o odstranění stávající střechy,položení tepelné izolace,živičné krytiny,klempířské prvky včetně hromosvodu.Realizace zakázky bude provedena dle projektové dokumentace zpracované společností DAZ designs4U s.r.o <.>,Tršice 27,783 57 Tršice,Ing.Martinem Dvořákem,zakázkové číslo 1228/050 z 07/2021.(dále také „stavba“ nebo „dílo“)
2.2 Místem plnění je sídlo objednatele,místem realizace je Nádražní č.p.450,Hranice,parcelní číslo 2398,v katastrální území Hranice,v rozsahu výše uvedené projektové dokumentace <.>
2.3 <.>
Objednatel se zavazuje,že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho provedení zhotoviteli dohodnutou cenu dle čl.V <.>,a to způsobem dle stejného čl...
Výzva k podání nabídek
MĚSTO HRANICE
<br> ODBOR INVESTIC INVITATIO AD OFFERENDUM
<br> Výzva k podání nabídek
<br> dle ustanovení 5 31 zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek
<br> (dále jen „zzvzrf)
<br> Název veřejné zakázky
<br> Budova autobusového nádraží Hranice — oprava střechy ll
<br> Druh veřejné zakázky
<br> stavební práce
<br> Režim veřejné zakázky
<br> veřejná zakázka malého rozsahu
<br> Název zadavatele
<br> lVlěsto Hranice
<br> Sídlo zadavatele
<br> Pernštejnské náměstí 1,753 01 Hranice
<br> Osoba oprávněná jednat za zadavatele,její telefon a e-mailová adresa
<br> XXXX XXXXXXXX,starosta,tel.XXX XXX XXX,starosta©mesto-hranice.cz
<br> IČO zadavatele ] DIČ zadavatele
<br> 00301311 / CZ00301311
<br> Kontaktní osoba zadavatele ve věci veřejné zakázky,její telefon a e-mailová adresa
<br> Mgr.XXXXX XXXXXX,tel.XXX XXX XXX tomas.zachar©mesto-hranice.cz
<br> Lhůta pro podání nabídek
<br> 1.11.2021 do 10:00 hod
<br> Místo a způsob podání nabídek
<br> Nabídku lze zaslat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo podat osobně na adrese:
<br> Městský úřad Hranice,Pernštejnské náměstí 1,753 O1 Hranice.Přijímacím místem je Podatelna ll umístěná v kanceláři č.122 <.>
<br> Jiné doručení není považováno za řádné podání nabídky <.>
<br> Provozní doba podatelny:
<br> Pondělí 7:00 — 17:00 Úterý 7:00 — 15:00 Středa 7:00 — 17:00 Čtvrtek 7:00 _ 15:00 Pátek 7:00 - 13:30
<br> Všechny nabídky musí být doručeny nejpozději do času stanoveného pro ukončení lhůty pro podání nabídek.Nabídka,která bude zadavateli doručena po uplynutí lhůty pro podání nabídek,se neotevírá a nehodnotí <.>
<br> Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
<br> neuvedeno
<br> 1.Specifikace předmětu veřejné zakázky
<br> Předmětem veřejné zakázky je oprava stávající,již dožité ploché střechy Realizace zakázky bude provedena dle projektové dokumentace zpracované společností DAZ designs4U s.r.o <.>,Tršice 27,783 57 Tršice,lng.Martinem Dvořákem <.>
<br> 2.Časový harmonogram plnění
<br> Předpokládaný term in provádění...

Načteno

edesky.cz/d/4968602

Meta

Územní plánování   EIA   Stavby   Veřejná zakázka   Nabídka zaměstnání   Rozpočet   EIA   Stavby   Veřejná zakázka   Rozpočet   Územní plánování   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Územní plánování   Stavby   Veřejná zakázka   Rozpočet   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Hranice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz