« Najít podobné dokumenty

Město Deštná - Záměr propachtovat přísálí kulturního domu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Deštná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2021_záměr propachtovat přísálí KD.pdf (176.97 kB)
Město Deštná
<br> Městský úřad Deštná
<br> V Deštné dne 14.10.2021
<br> Město Deštná zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích
<br> (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> Z Á M Ě R
<br> PROPACHTOVAT
<br> Prostory přísálí v budově č.p.303,která je součástí pozemku parc.č.st.437,o výměře
<br> 756 m2,druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,zapsaného na LV 10001 u Katastrálního
<br> úřadu pro Jihočeský kraj,Katastrálního pracoviště Jindřichův Hradec,pro katastrální území
<br> Deštná u Jindřichova Hradce a obec Deštná <.>
<br> Uvedené prostory přísálí se skládají z:
<br> • přísálí,kuchyňky,vstupní haly,WC a chodby o celkové výměře 237,88 m2
<br> Podmínky pachtu:
<br> • provozování hostinské činnosti při konání všech oznámených akcí v sále či horním
<br> patře přísálí (výstavy,koncerty,plesy,divadelní představení,schůze,…)
<br> • měsíční pachtovné je stanoveno ve výši 500 Kč bez DPH (při denním provozu bude
<br> řešeno teplo v přísálí zvláštní smlouvou)
<br> • pachtovné za akci je stanoveno ve výši 1.500 Kč bez DPH
<br> • platba za teplo je stanovena ve výši 3000 Kč bez DPH při akcích,které nebudou
<br> pořádány městem Deštná nebo spolky se sídlem v Deštné
<br> • zájemce předloží platné oprávnění k provozování hostinské činnosti
<br> • zájemce doloží prohlášení o bezdlužnosti vůči městu Deštná k datu podání žádosti
<br> • uzavření pachtovní smlouvy na dobu určitou 1.11.2021 – 30.04.2022
<br> • Podmínky v záměru uvedené jsou pouze orientační a lze se od nich odchýlit <.>
<br> • Zájemci mohou svou písemnou žádost předat na podatelnu městského úřadu či zaslat
<br> poštou na adresu městského úřadu: nám.Míru 65,378 25 Deštná,a to do 1.11.2021 do
<br> 10 hodin <.>
<br> XXXXX XXXXX,DiS <.>,starosta
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne 14.10.2021
<br> Sejmuto z úřední desky dne 01.11.2021

Načteno

edesky.cz/d/4968583

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Deštná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz