« Najít podobné dokumenty

Město Hustopeče - Možnost převzít si písemnost

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Hustopeče.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ud20211014.1.pdf
M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H U S T O P E Č E - S T A V E B N Í Ú Ř A D
Dukelské nám.2/2,693 01 Hustopeče 519 441 011 e-mail: stavebni@hustopece.cz
<br> *s00nx01ms3mo*
S 0 0 N X 0 1 M S 3 M O
<br> Č.j.MUH/ 81625/21/470 v Hustopečích dne 13.10.2021
SPIS.ZN.: výst/18301/21/470
VYŘIZUJE: Ing.XXXX XXXXXX
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> MOŽNOST PŘEVZÍT SI PÍSEMNOST
<br> Stavební úřad Městského úřadu v Hustopečích,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.c)
zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon"),ve věci vydání společného povolení na stavbu rodinného domu
včetně zpevněných ploch,přípojky dešťové kanalizace,úpravy stávající přípojky vody,splaškové
kanalizace a plynu (dále jen "stavba") na pozemku parc.č.KN 3197 (druh pozemku – ostatní plocha <,>
pozemek ve vlastnictví stavebníka),parc.č.KN 21/2 (druh pozemku – zahrada,pozemek ve vlastnictví
stavebníka),parc.č.KN 5/31 (druh pozemku – ostatní plocha,pozemek ve vlastnictví Obec Popice <,>
Hlavní č.p.62,691 27 Popice) v katastrálním území Popice,oznamuje dle § 25 odst.1 zákona č <.>
500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,možnost převzít si následující písemnost
<br> „Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení“
<br> neznámým právním nástupcům po zemřelé,paní Elišce Furchové,posledně bytem Nádraží Šakvice č.p <.>
1063/5,693 01 Hustopeče u Brna,jako vlastníkům sousedního stavbou dotčeného pozemku parc.č <.>
5/104 v katastrálním území Popice <.>
<br> Oznámení o možnosti převzít si písemnost je doručováno veřejnou vyhláškou,neboť právní nástupci po
zemřelé doposud nejsou známi <.>
<br> Neznámý účastník řízení si může písemnost vyzvednout v kanceláři č.702 stavebního úřadu MěÚ
Hustopeče,ve dnech pondělí a středa 8.00 - 17.00 hodin,jinak po telefonické domluvě na tel.č.: 519 441
044,do 15 dnů ode dne zveřejnění této vyhlášky <.>
<br>
<br> Otisk razítka
<br> Ing.XXXXXXXXXXX XXXXXX
vedoucí stav...

Načteno

edesky.cz/d/4968579

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Hustopeče      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz