« Najít podobné dokumenty

Město Brno - rozhodnutí o změně územního rozhodnutí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

21_96958_146985_UR_ZMENA_VMO_Tomkovo_nam_Rokytova_PRILOHA_7.pdf
Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy tyto podmínky pro provádění stavební činnosti
obchodní společnosti GasNet,s.r.o.(GasNet Služby,s.r.o.) – přeložky PZ:
<br> 1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné
v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn.i bezvýkopové
technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo,pokud by takové činnosti
mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např <.>
trhací práce,sesuvy půdy,vibrace,apod.) <.>
<br> 2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto
stanovisku.Nebudou-li tyto podmínky dodrženy,budou stavební činnosti,považovány dle § 68
zákona č.458/2000 Sb.ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího
souhlasu.Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských
sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně <.>
<br> 3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.Vytyčení trasy provede příslušná provozní
oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka
800 11 33 55).Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu
stanoviska.O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol.Přesné určení uložení
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad <.>
Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek
stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny.Vytyčení plynárenského zařízení
a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti <.>
<br> 4) Bude dodržena mj.ČSN 73 6005,TPG 702 04,zákon č.458/2000 Sb.ve znění pozdějších
předpisů,případně další předpisy související s uvedenou stavbou <.>
<br> 5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznám...
21_96958_146985_UR_ZMENA_VMO_Tomkovo_nam_Rokytova_PRILOHA_6.pdf
Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy tyto podmínky pro provádění stavební činnosti
obchodní společnosti GasNet,s.r.o.(GasNet Služby,s.r.o.):
<br> 1) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení
plynárenského zařízení (dále jen „PZ“).Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast
ZDARMA.Formulář a kontakt naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/,lze využít
QR kód,který je uveden ve stanovisku.Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací)
uvedenou v úvodu stanoviska a sdělí termín zahájení a ukončení stavby.O provedeném vytyčení
trasy bude sepsán protokol.Přesné určení uložení PZ (sondou) je povinen provést stavebník na
svůj náklad.BEZ VYTYČENÍ TRASY A PŘESNÉHO URCEM ULOŽENÍ PZ STAVEBNÍKEM NESMÍ
BÝTVLASTNÍ STAVEBNÍ CINNOST ZAHÁJENA.VYTYČENÍ POVAŽUJEME ZA ZAHÁJENÍ STAVEBNÍ
CINNOSTI V OCHRANNÉM A BEZPECNOSTNÍM PÁSMU PZ.PROTOKOL O VYTYCENÍ MÁ PLATNOST
2 MĚSÍCE.) <.>
<br>
2) Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska <.>
Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního
deníku.Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ <,>
rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami <.>
<br>
3) Bude dodržena mj.ČSN 73 6005,u Hospodářské komory České republiky registrovaných TPG 702
01,TPG 702 04 a TPG 700 03 a zákon č.458/2000 Sb.ve znění pozdějších předpisů,případně další
předpisy související s uvedenou stavbou <.>
<br>
4) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč.přesného určení uložení PZ je stavebník
povinen učinit taková opatření,aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti
a spolehlivosti provozu.Nebude použito nevhodného nářadí,zemina bude těžena pouze ručně
bez použití pneumatických,elektrických,bateriových a motorových nářadí <.>
<br>
5) V případě použití bezvýkopových technologií (např.protlaku) bude před zahájením stavební
činnosti proved...
21_96958_146985_UR_ZMENA_VMO_Tomkovo_nam_Rokytova_PRILOHA_5.pdf
Příloha k Vyjádření Všeobecné podmínky ochrany WKS společnosti Vodafone I.Obecná ustanovení
<br> 1.Stavebník.nebojím pověřená třetí osoba.je povinen při prováděníjakýchkoliv činností,zejména stavebních nebo jiných prací,při odstraňování havárií a projektovánístaveb,řídit se platnými právními předpisy,technickými a odbornými normami,správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu,aby nedošlo k poškození nebo ohrožení VVKS ve vlastnictví společnosti Vodafone a je výslovně srozuměn s tím,že VVHS jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy <.>
<br> 2.Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení VVHS je stavebník,nebo jím pověřená třetí osoba,povinen respektovat ochranné pásmo VVHS tak.aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k WRS.Při křížení nebo souběhu činností s VVHS je povinen řídit se platnými právními předpisy,technickými a odbornými normami,správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy.Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 0,5 m od krajního vedení vyznačené trasy VVHS se musí pracovat s nejvyšší opatrností a XXX s ručním nářadím bez použití mechanizace <.>
<br> X.Pro případ porušení kterékoliv z povinnosti stavebníka,nebo jím pověřené třetí osoby.založené Všeobecnými podmínkami ochrany WRS společnosti Vodafone je stavebník,nebojím pověřená třetí osoba,odpovědný za veškeré náklady a škody,které společnosti Vodafone vzniknou porušením jeho povinnosti <.>
<br> 4.V případě,že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti příslušného vyjádření,musí být takto neplatné vyjádření aktualizováno.Je třeba požádat o vydání nového vyjádření,které bude podkladem pro následné vytýčení nebo určení polohy VVHS <.>
<br> II.Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti WKS
<br> í.Započeti činnosti je stavebník,nebojím pověřená třetí osoba,povinen oznámit Vodafone,a to v dostatečném časovém předstihu (alespoň 10 pracovních dní před zahájením stavebních prací)....
21_96958_146985_UR_ZMENA_VMO_Tomkovo_nam_Rokytova_PRILOHA_4.pdf
<.> |.<.>.PRO SPOLECNE ZAZITKY
<br> Příloha č.3
<br> Podmínky řešení kolizi s optickou trasou
<br> Tuto přílohu použijte pouze v případě kolize s optickou sítí.Vaše žádost je v kolizi s optickou sítí pokud je vtabulce na první straně tohoto dokumentu uvedeno "Ano" na řádku "Optické trasy" <.>
<br> V dotčeném území stavby se nachází technická infrastruktura ( Tl ) Společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.(Tii/ICZ) - optické trasy.S ohledem na výstavbu nad stávající trasou a vochranném pásmu požadujeme splnění následujících podmínek:
<br>.Pro řešení níže uvedeného,kontaktujte kontaktního pracovníka <.>
<br> Stavebník je dále povinen učinit veškerá potřebná opatření tak,aby nedošlo k poškození TI stavebními pracemi,zejména tím,že zajistí:
<br>.písemné vyrozumění o zahájení prací a to nejméně 15 dnů předem <,>
<br>.před zahájením zemních prací vytyčení polohy podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přímo ve staveništi (trase) <,>
<br>.prokazatelné seznámení pracowuíků,kteří budou provádět práce,s polohou vedení (zařízení) <,>
<br>.upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou odchyiku uloženého vedení (zařízení) od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci <,>
<br>.upozomění pracovníků,aby dbali pří pracích vtéchto místech největší opatrností a nepoužívali zde nevhodné nářadí,a také ve vzdálenosti nejméně 1,5m po každé straně vyznačené trasy vedeni (zařizení) nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hloubicích strojů,sbíječek apod.) <,>
<br>.řádné zabezpečení odkrytého podzemního telekomunikačního vedení (zařízení) proti poškození,odcizení
<br>.odpovídající ochranu kabelů a ochranu kabelové trasy dle platných norem,pokud bude trasa kabelů pojížděna vozidly nebo stavebni mechanizaci <,>
<br>.nad trasou Ti dodržování zákazu skládek a budování zařízení,která by znemožnila přístup k TI (včetně např.trvalých parkovišť apod.) <,>
<br>.bez souhlasu majitele,správce nesnižoval,ani nezvyšoval krytí nad kabelovými trasami <,>
<br>.pň křížení,příp.soubězíc...
21_96958_146985_UR_ZMENA_VMO_Tomkovo_nam_Rokytova_PRILOHA_3.pdf
DCETIN
<br> Číslo jednací: 670216/21
<br> VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s <.>
<br> PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK
<br> Tyto Všeobecné i podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „VPOSEK“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v čtánku 2 VPOSEK) <.>
<br> V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření,pokud není těmito VPOSEK stanovenojinak <.>
<br> DEFINICE
<br> Níže uvedené terminy,jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem,mají následující význam,neni-li těmito VPOSEK a/nebo Přislušnými požadavky stanoveno výslovně jinak:
<br> „CETIN" znamená CETIN a.s.se sídlem Českomoravská 2510/19,Libeň,190 00 Praha 9,IČO: 04084063,zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz.B 20623;
<br> „Den" je kalendářní den;
<br> „Kabelovod“ podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor,sloužící k zatahovaní kabelů a ochranných trubek; „Občanský zákoník“ znamená zákon č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,v účinném znění;
<br> „POS“ je zaměstnanec společnosti CETIN,pověřený ochranou sítě,XXXXXX XXXXXXXXX,tel.: XXX XXX XXX,e-mail: zdenek.prochazka©cetin.cz;
<br> „Pracovni den“ znamená Den,kromě soboty,neděle,a státních svátků a ostatních svátků ve smyslu zákona č.245/2000 Sb <.>,o státních svátcích,o významných dnech a 0 dnech pracovního klidu,v účinném znenu
<br> „Příslušné požadavký“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis,vč.technických norem,nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy,nebo jakékoli rozhodnuti,povoleni,souhlas nebo licenci,včetně podmínek,které s ním souvisi;
<br> „Překládka“ je stavba spočívající ve změně trasy vedeni SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístěni zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník,který Překládku vyvolal,je dle ustanovení 5 104 odst.17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytně úpravy dot...
21_96958_146985_UR_ZMENA_VMO_Tomkovo_nam_Rokytova_PRILOHA_2.pdf
<.> "___—_! „___—“___“
<br> C) z HLEDISKA DOPRAVNÉ-ORGANIZAČNÍHO:
<br> Organizace výstavby (dopravy) — část ZOV
<br> Realizace stavby „I/42 Brno,VMO — Tomkovo náměstí“ je dle předložené dokumentace rozdělena do 6 základních etap <.>
<br> Během výstavby dojde dle DSP k omezení provozu na veřejných komunikacích v místě stavby.Provoz na VMO bude držen ve dvou pruzích v obou směrech po rozhodující dobu výstavby <.>
<br> Z předloženého řešení stavby proto vyplývá potřeba stanovení výluky a přijetí dopravních opatření,která Svým územním & organizačním rozsahem výrazně překračují rámec běžné výluky.Opatření odpovídají svým rozsahem ročnímu projektu organizace dopravy.Zpracování tohoto projektu se musi zaměřit nejen na udržení parametrů dopravní obslužnosti území po dobu stavby,ale především na parametry propustností tras,uvažovaných pro vedení linek VI—ID.Nedílnou součástí uvedeného projektu bude i analýza možností vozového parku,vliv výlukových opatření na přepravní zátěže ostatních částí sítě VHD <.>
<br> Vzhledem k rozsahu stavby a stupni podrobnosti období realizace však doporučujeme,aby příslušný stupeň projektové přípravy stavby 1/42 Brno,VMO Tomkovo náměstí obsahoval především souhrn základních
<br> principů organizace MHD stim,že podrobné řešení organizace MHD bude zpracováno az na základě upřesněných parametrů zadání a realizace vlastní stavby <.>
<br> Po dobu výstavbyjsou proto předpokládána nezbytná opatření pro provoz MHD v těchto bodech:
<br> a) Trolejbusová trať v ulici Merhautova včetně smyčky na ul.Kohoutova <.>
<br>.Řešení trolejbusové tratě ani řešení obratiště nejsou upřesněna v rámci stavby VMO Tomkovo náměstí,ale jsou řešena samostatnou souběžnou stavbou „TB linka Merhautova — Kohoutová“ (zadavatel DPMB,a.s.) <.>
<br>.Jako nedílnou součást projektu obratiště předpokládáme vybudování přestupní zastávky pro vytvoření podmínek pro zajištění komfortního a bezpečného přestupu ze spojů náhradní dopravy <.>
<br> b) Trolejbusové vedení pro zajištění příjezd...
21_96958_146985_UR_ZMENA_VMO_Tomkovo_nam_Rokytova_PRILOHA_1.pdf
LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
DLE PŮVODNÍ DSPDLE ZMĚNY STAVBY
<br> POZNÁMKY KE ZKRATKÁM
DSP.<.>.PŮVODNÍ DSP STAVBY OVĚŘENÁ VE STAVEBNÍM ŘÍZENÍ <,>
<br> RESP.V ÚZEMNÍM ŘÍZENÍ PRO SO/PS NEPODLÉHAJÍCÍ STAV.ŘÍZENÍ
<br> VŠE DLE PŮVODNÍ DSP
<br> LEGENDA NÁVRHOVÉHO STAVU
<br> HRANY DOTČENÉHO SO
DLE ZMĚNY STAVBY
<br> OPLOCENÍ
<br> PROTIHLUKOVÁ STĚNA
<br> OCELOVÉ SVODIDLO
<br> SILNIČNÍ POZEMEK SILNICE I.TŘÍDY
<br> HRANICE ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ (Q100)
<br> DOČASNÝ ZÁBOR STAVBY DO 1 ROKU
TRVALÝ ZÁBOR STAVBY
<br> LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
DLE PŮVODNÍ DSPDLE ZMĚNY STAVBY
<br> KABELOVOD S KOMOROU
<br> HORKOVOD
<br> TRAKČNÍ VEDENÍ
<br> PODZEMNÍ VEDENÍ NN
<br> PODZEMNÍ VEDENÍ VN
NADZEMNÍ VEDENÍ VVN
<br> KANALIZACE DEŠŤOVÁ
<br> KANALIZACE JEDNOTNÁ
PLYNOVOD STL
PLYNOVOD NTL
<br> VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
<br> VODOVOD
<br> KABELY SDĚLOVACÍ
<br> PAROVOD
<br> DRUH SÍTĚ
<br> ZRUŠENÍ SÍTĚ Z PŮVODNÍ DSP
<br> PROVIZORNÍ PODZEMNÍ VEDENÍ NN
<br> PROVIZORNÍ KANALIZACE JEDNOTNÁ
<br> LEGENDA GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ
HRANY STÁVAJÍCÍHO STAVU
<br> HRANICE PARCELY
LEGENDA KATASTRÁLNÍ MAPY
<br> ČÍSLO PARCELY DLE KN
<br> KOORDINOVANÁ STAVBA
<br> Š
<br> J 0
01
<br> J 0
04
<br> J 0
05
<br> J 2
A
<br> J 1
<br> JV0
31
<br> JV0
32
<br> JV0
35
<br> JV0
36
<br> VMO
0,1
<br> VMO
0,2
<br> SO 501
<br> SO 211
<br> SO 210
<br> SO 208
<br> SO 014
<br> SO 014
<br> SO 014
<br> SO 213
SO 213.2
<br> SO 213.1
<br> SO 704
<br> SO 351
<br> SO 352
<br> PS 469
SO 430
<br> PS 478
<br> SO 461
<br> SO 461
<br> SO 410
<br> SO 410
<br> SO 408
<br> SO 408
<br> SO 408
<br> PS 492
<br> PS 478
PS 475
PS 469
<br> PS 492
<br> PS 492
<br> SO 431
SO 432-1
<br> SO 403
<br> SO 410
<br> PS 478
PS 469
<br> SO 411
<br> PS 478
<br> SO 426
SO 427SO 433
<br> PS 478
<br> SO 435
PS 469
<br> PS 475
<br> PS 475
<br> SO 426
SO 427
<br> SO 410 SO 410
<br> SO 432.1
<br> SO 427
<br> SO 430
SO 426SO 403
<br> SO 431
PS 470
<br> SO 463
<br> PS 478
<br> SO 411
<br> SO 460
<br> PS 469
SO 435
<br> PS 478
<br> SO 433
<br> SO 307
<br> SO 302
<br> SO 307
SO 301.1
<br> SO 303....
21_96958_146985_UR_ZMENA_VMO_Tomkovo_nam_Rokytova_URoz.pdf
KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Odbor územního plánování a stavebního řádu
<br> Žerotínovo náměstí 3,601 82 Brno
<br>
<br>
<br>
1
<br> Č.j.: JMK 146985/2021 Sp.zn.: S - JMK 96958/2021 OÚPSŘ Brno 13.10.2021
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce Krajského úřadu
<br> Jihomoravského kraje na dobu nejméně 15-ti dnů <.>
Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou <.>
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
<br> Krajský úřad Jihomoravského kraje,odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen „KrÚ“) jako
příslušný správní orgán ve smyslu § 2e odst.1 zákona č.416/2009 Sb <.>,o urychlení výstavby dopravní,vodní
a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací,ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon č.416/2009 Sb.“),ve spojení s § 13 odst.1 písm.b) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a současně jako
správní orgán příslušný k vedení navazujícího řízení ve smyslu zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon EIA“),při postupu podle § 84 až § 94 stavebního zákona a § 9b
a násl.zákona EIA,posoudil žádost o vydání změny územního rozhodnutí č.316 o umístění stavby nazvané
„stavba části velkého městského okruhu (VMO) – Tomkovo náměstí“,vydaného Úřadem městské části města
Brna,Brno-sever,odborem územního rozvoje a výstavby (dnes odbor stavební; dále jen „ÚMČ Brno-sever“)
pod č.j.STU/04/0502328/000/003 ze dne 21.03.2006 (změněno v odvolacím řízení rozhodnutím vydaným
Magistrátem města Brna,odborem územního a stavebního řízení pod č.j.MMB/0457228/2010 ze dne
17.01.2011,v právní moci dne 24.01.2011; dále jen „ÚR č.316“).Uvedenou žádost ze dne 30.06.2021
společně po...

Načteno

edesky.cz/d/4967852

Meta

Stavební informace   Stavební informace   Územní plánování   Stavební informace   Stavební informace   Stavby   Rozpočet   Prodej   Územní plánování   EIA   Stavby   Jednání zastupitelstva   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz