« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Veřejná vyhláška - stanovení přechodného DZ - Útěchovská

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Utechovska_-_realizace_pripojky_IS.pdf
Útìchovská
<br> Útìc
hovs
<br> ká
<br> Zei
ber
<br> lich
ova
<br> è.o.100
<br> è.o.73 è.o.75 è.o.77
è.o.79 è.o.81
<br> è.o.83
<br> B28
E13/Termín:/
E13/MIMO VOZIDLA
STAVBY/
E8a
<br> B28
E13/Termín:/
E13/MIMO VOZIDLA
STAVBY/
E8c
<br> A
6b
<br> A
15
<br> A6b
<br> A15
<br> Z4dZ4d
<br> 3x Svìtlo
<br> 14,0
<br> 3 <,>
0
<br> 3 <,>
0
<br> Útìchovská
<br> Útìc
hovs
<br> ká
<br> Zei
ber
<br> lich
ova
<br> è.o.100
<br> è.o.73 è.o.75 è.o.77
è.o.79 è.o.81
<br> è.o.83
<br> B28
E13/Termín:/
E13/MIMO VOZIDLA
STAVBY/
E8a
<br> B28
E13/Termín:/
E13/MIMO VOZIDLA
STAVBY/
E8c
<br> A
6b
<br> A
15
<br> A6b
<br> A15
<br> Z4dZ4d
<br> 3x Svìtlo
<br> 4,0
<br> 3 <,>
0
<br> 3 <,>
0
<br> Útìchovská
<br> Útìc
hovs
<br> ká
<br> Zei
ber
<br> lich
ova
<br> è.o.100
<br> è.o.73 è.o.75 è.o.77
è.o.79 è.o.81
<br> è.o.83
<br> B28
E13/Termín:/
E13/MIMO VOZIDLA
STAVBY/
E8a
<br> B28
E13/Termín:/
E13/MIMO VOZIDLA
STAVBY/
E8c
<br> A6b
<br> A15
<br> A
6b
<br> A
15
<br> Z4
d Z4
<br> d
<br> 3x
Sv
<br> ìtl
o
<br> 14,0
<br> 3 <,>
0
<br> 3 <,>
0
<br> Pøemostìní pro pìší 0,9m
<br> Etapa - I
<br> Etapa - II
<br> Etapa - III
<br> zábor vozovky 51,0m2
<br> zábor vozovky 51,0m2
<br> zábor vozovky 18,0m2
<br> B28-osadit 7 dní pøedem
<br> - stavba zajistí bezpeèný prùchod pìších v š.min.1,5m v pìších koridorech <,>
osazení pøemostìní v š.min.0,9m pøes výkopy a pro zajištìní vstupù do objektù
<br> - stavba zajistí ohrazení výkopu stavebním oplocením nebo Z2
<br> zaøízení staveništì :
<br> spol.s r.o <.>
<br> kontakt :obsah schématu :
<br> místo akce/název :
<br> èíslo schématu :
<br> èíslo objednávky / datum :
<br> KONTROLOVAL : Ing.Konèelík Jiøí
<br> PØECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAÈENÍ
<br> 1
<br> SIGNEX,spol.s r.o <.>,Holzova,138,627 00 Brno
Tel.: 545 226 021-4,mistr: tel.: 602 58 23 25
Služba mimo pracovní dobu: tel.: 602 571 312
email: signex@signex.cz
<br> www.signex.cz
<br> VYPRACOVAL : Belcredi Vlèek Martin
<br> Èásteèná uzavírka
<br> BRNO,ul.Útìchovská
Realizace pøípojek IS
<br> è.o.210455
6.9.2021
<br> è.j.: MMB /2021 -
...
SIGNEX_Utechovska.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | ID datové schránky: a7kbrrn | www.brno.cz
<br> 1
<br> Č.J.: MMB/0478542/2021/GJE VYŘIZUJE: Mgr.XXXXXXXX XXXXXXX Brno,XX.XX.XXXX
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0478542/2021/2 TEL./E-MAIL: 542 174 612 / jeklova.gabriela@brno.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:
<br> Odbor dopravy Magistrátu města Brna (dále jen „OD MMB“),jako věcně a místně příslušný orgán státní správy
<br> podle § 77 odst.1 písm.c) a podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních
<br> komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
<br> po předchozím písemném vyjádření Policie České republiky,Městského ředitelství policie Brno,Dopravního
<br> inspektorátu Brno – město,pracoviště dopravního inženýrství (dotčený orgán podle ustanovení § 77 odst.2
<br> písm.b) zákona o silničním provozu),pod č.j.: KRPB-162938-1/ČJ-2021-0602DI,ze dne 10.09.2021 <,>
<br> na základě žádosti žadatele:
<br> SIGNEX,spol.s r.o <.>,se sídlem Holzova 138,627 00 Brno,IČ: 499 71 344
<br> s t a n o v u j e p ř e ch o d n o u ú p r a v u p r o v o z u
<br> na pozemní komunikaci – místní komunikaci ul.Útěchovská ve městě Brně podle výkresové dokumentace <,>
<br> která je nedílnou součástí tohoto stanovení <,>
<br> z důvodu realizace přípojek inženýrských sítí před objekty Útěchovská 75,77 a 79 <.>
<br> Předpokládaný termín realizace je v období 20.10.2021 – 30.11.2021.Skutečný termín bude upřesněn
<br> v rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace,resp.uzavírce
<br> pozemní komunikace <.>
<br> Přechodné dopravní značení (dále jen „PDZ“) B 28 „Zákaz zastavení“ se umístí dle §19a odst.4 zákona
<br> č....

Načteno

edesky.cz/d/4967845

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz