« Najít podobné dokumenty

Obec Rokytá - Oznámení o době a místě konání voleb do POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rokytá.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument zde ke stažení (477.51 kB)
OZNÁMENÍO DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍVOLEB
<br> Do posLAruecrÉ sruĚmovruy pARLAMENru česrÉ REpuBLlKy
<br> Starosta obce Rokytá
podle§15odstla2zákonač.24711995Sb <.>,ovolbáchdoParlamentuČeskérepublikyaozměně
a doplnění něktených dalších zákonů,ve znění pozdějších předpisŮ (dále jen zákon) <,>
<br> oznamuje:
<br> 1.Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteění
<br> v pátek 8.října 2021 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
v sobotu 9.říina 2021 od 8:00 hodin do 14:00 hodin <.>
<br> 2.Místem konánívoleb
<.> ve volebním okrsku č.1
<br> je volební místnost v budově Obecního úřadu Rokytá,Horní Rokytá 35,295 01 Mnichovo Hradiště
pro voliče bydlícív částech Dolnía Horní Rokytá
<br> 3,Voliěi bude umožněno hlasování poté,kdy prokáže svou totožnost a státní oběanství České
republiky (platným občanským průkazem,cestovním,diplomatickým nebo služebním pasem
České republiky anebo cestovním průkazem) <.>
<br> 4.Každému voliěi budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.Ve dnech voleb voliě
může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti <.>
<br> 5.Ve dnech voleb na žádost voliěe okrsková volební komise vydá za chybějící,škrtané nebo jinak
označené hlasovací lístky jiné <.>
<br> V Horní Rokytě dne 23.9.2021
A.XXXXX - starosta
<br> obccní rlřrdnoKYTá
XXX ol
<br> Mnlchovo Hradiště
<br> fu
<br> JJ
<br>
<br> i
a

Načteno

edesky.cz/d/4962480


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rokytá      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz