« Najít podobné dokumenty

Obec Černovice (Blansko) - Schválené dokumenty o hospodaření obce 2016

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Černovice (Blansko).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o přezkumu za rok 2016.pdf
Kraj ský úřad Jihomoravského kraje
<br> Odbor kontrolní a právní — odděl ení přezkumu obcí Žerotínovo nám.3
<br> 601 82 Brno
<br> spZn.: s - JMK 98327/2016 OKP C.j.: JMK.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>./2017
<br> ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 obce ČERNOVICE,okres Blansko
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření,které proběhlo ve dne 6.října 2016 a na základě výsledku konečného přezkoumání hospodaření,které se uskutečnilo dne 9.května 2017.Přezkoumání hospodaření proběhlo na základě ustanovení 5 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání
<br> hospodaření) <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Černovice „ Černovice 113,679 75 Cernovice
<br> Přezkoumání vykonal: Kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXX XXXXXXXX
<br> Kontrolor: XXXX XXXXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu X X zákona o přezkoumávání hospodaření vydal JUDr.XXXXX XXXXX,Ph.D.— vedoucí odboru kontrolního a právního Kraj ského úřadu
<br> Jihomoravského kraje <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: XXXXXXXX XXXX - starosta
<br> XXXXXXX XXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání: Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v © 2 odst.1 a 2
<br> zákona o přezkoumávání hospodaření,posouzené podle hledisek uvedených v © 3 tohoto zákona.Přezkoumání hospodaření bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona o přezkoumávání hospodaření nebyly předmětem přezkoumání údaj e,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno dne 9.září 2016,a to doručením písemného oznámení územnímu celku nej později 5...
Fin 2-12M 2016.pdf
Ministerstvo financí čR Fin 2 - 12 M
<br> schváleno č.j.111/138 224/2002
<br> VÝKAZ PRO Hoonocemi PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÚ,REGIONÁLNÍCH XXX A DOBROVOLNÝCH SVAZKÚ oací
<br> sestavený k XX.12.2016 v Kč na dvě desetinná místa
<br> Rok
<br> Měsíc IČO: <,>
<br> i 2016
<br> 12
<br> 00280101
<br> Název a sídlo vykazující jednotky: Obec Černovice,Černovice
<br> I.Rozpočtové příjmy I
<br> |._ rozpočet po změnách počátku roku a b \ | 1 2 3 0000 0000 111 1 XXX Z Přijmů fv!- osob ze záV- činn- XXX XXX,00 1 065 000,00 1 064 462,48 0000 1112 Daň z Přijmu fyz.osob ze sam.Výd.čin 15 000,00 71 000,00 70 676,75 0000 1113 Daň z příjmu fv!- osob 2 kap.Výnosů 100 000,00 115 000,00 114 450,70 0000 1121 Doňz příjmů práv.osob 800 000,00 1 183 000,00 1 182 471,50 0000 1122 Daň Z Příimů PfáV- osob za obce 6 000,00 58 000,00 57 190,00 0000 1211 Daň! Přidané hodnoty 1 700 000,00 2 169 000,00 2 168 740,81 0000 1340 Poplatek za provoz systému K0 195 000,00 199 500,00 199 500,00 0000 1341 Poplatek ze Psů 8 000,00 7 900,00 7 900,00 0000 1343 Poplatek ze užívání veř- Prostf- 1 000,00 1 000,00 350,00 0000 1344 Poplatek ze vstupného 7 000,00 7 000,00 6 443,00 0000 1351 Odvod Z |oteni ?! Podobných her 15 000,00 23 000,00 22 172,96 0000 1361 Správní Poplatky 3 000,00 4 000,00 3 400,00 0000 151 1 XXX Z nemovitých věcí XXX XXX,XX XXX XXX,00 226 025,27 0000 4111 N' Př-transf.ze všeobpokIsp-st-rozp.0,00 24 000,00 24 000,00 0000 4112 N' Př-tfansf- Ze str.Vfám- souh- dotv 67 000,00 67 000,00 67 000,00 0000 4116 Ost.Nl Př-transfer.ze státního rozp— 0,00 70 000,00 54 513,00 0000 4129 Ost Nl- Př- transf- od rozp- úz.úr- 0,00 17 300,00 17 265,00 0000 **“ 3 927 000,00 5 308 700,00 5 286 561,47 1031 Pěstební činnost 1031 211 1 Pňimy z poskytování služeb a Výrobků 150 000,00 440 000,00 439 288,86 1031 "u 150 000,00 440 000,00 439 288,86 2141 Vnitřní obchod 2141 2112 Přijmy ! prodeje zboží 1 000,00 1 000,00 0,00 2141 **" 1 000,00 1 000,00 0,00 241 1 Záležitosti pošt 241 1 211 1 Přijmy Z P...
Zpráva o hospodaření za rok 2016.pdf
Zpráva o hospodaření za rok 2016
<br> Závěrečný účet Obce Černovice za rok 2016 /podle 917 zákona č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných předpisů!
<br> Název: Obec Černovice Sídlo: Černovice 113,679 75 Černovice IČO: 00280101
<br> Obec Černovice má 9 členů zastupitelstva:
<br> -starosta XXXXXXXX XXXX
<br> -místostarosta XXXXXXXXX XXXXXX
<br> -člen zastupitelstva XXXXX XXXXXX
<br> —člen zastupitelstva Josef ] ílek
<br> -člen zastupitelstva XXXXX XXXXXX
<br> —člen zastupitelstva XXXXXXXX XXXXXXX
<br> -člen zastupitelstva XXXXXX XXXX
<br> -člen zastupitelstva XXXXXXXXXX XXXXXXX Mgr <.>
<br> -člen zastupitelstva XXXX XXXXXXXX Kunovská Mgr <.>
<br> Obec Černovice má X zaměstnance — účetní obce XXXXXXX XXXXXXX
<br> Obec Cemovice má X příspěvkové organizace — Základní škola Qemovice Mateřská škola Cemovrce
<br> Obec Černovice vede Dodvoiné účetnictví.které se řídí zákonem č.563/1991 Sb.<.> iehož poslední novela ie provedena zákonem č.353/2001 s účinností od 1.1.2002 a je zpracováváno programem TRIADA <.>
<br> Rozpočtová skladba obce Černovice se řídí podle 8 2 odst.4 zákona č 218/2000 Sb.o roznočtových pravidlech 3 o změně některých souvisejících zákonů podle 5 12 odst.1 zákona o 250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech <.>
<br> Rozpočet obce Černovice ve výši 6 513 500 -Kč bvl schválen Zastupitelstvem obce iako vvrovnaný dne 1712 2015 vvvěšen od 1 12 2015 do 1712 2015 rozpočet příimů — 4 370 500_- Kč rozpočet výdaiů — 6 513.500.- Kč rooznočet financování - 2 143 000 - Kč.Plnění rozpočtu k 31 12.2016 bvlo: rozpočet oříimů— 6 272 300,-Kč,rozpočet výdajů — 8.415 300 -Kč rozpočet ňnancování— 2.143 000 -Kč <.>
<br> StavZBÚ: KB kl 12016 3.973.806 51 Kč ČSOB 1431.011 23 Kč
<br> ČNB 3.093„750,68 Kč
<br> KB k 31.12.2016 7.050.866.- Kč
<br> ČSOB k 31.12.2016 108958635 Kč CNB k 31.12.2016 3.184.609,88Kč
<br> Celkem ] 1.325.062,23 Kč
<br> Členství v Dobrovolných svazcích obcí
<br> Obec Černovice le členem dobrovolného svazku- Sdružení obcí pro...

Načteno

edesky.cz/d/4962451

Meta

Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Černovice (Blansko)
01. 10. 2022
01. 10. 2022
27. 09. 2022
24. 09. 2022
21. 09. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Černovice (Blansko)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz