« Najít podobné dokumenty

Obec Libníč - Usnesení Vlády ČR obsahujícími krizová opatření z dnešního dne, včetně odkazů na stránky Vlády ČR (3 přílohy)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Libníč.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

UV 1080 - 2020[1].pdf [0,21 MB]
USNESENÍ
<br> VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 21.října 2020 č.1080
<br>
o přijetí krizového opatření
<br>
V návaznosti na usnesení vlády č.957 ze dne 30.září 2020,kterým vláda v souladu s čl.5
a 6 ústavního zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,vyhlásila pro území
České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru
/označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5
písm.a) až e) a § 6 zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení a o změně některých zákonů
(krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů,pro řešení vzniklé krizové situace,rozhodla o
přijetí krizových opatření,tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm.c) a § 6 odst.1 písm.b)
krizového zákona <.>
<br> Vláda
<br> s účinností ode dne 22.října 2020 od 06:00 hod.do dne 3.listopadu 2020 do 23:59 hod <.>
<br> I.ukládá orgánům veřejné moci a správním orgánům (dále jen „orgán“),aby v rámci všech
svých pracovišť zahájily omezený provoz vyplývající z nouzového stavu,spočívající v:
<br>
<br> 1.omezení práce a státní služby zejména na ty agendy,jejichž výkon musí být
bezpodmínečně kontinuálně zajišťován,a to zejména k zajištění chodu veřejné správy
a služeb veřejné správy v nezbytně nutném rozsahu a plnění úkolů vlády České republiky
směřujících k dosažení cílů nouzového stavu; ostatní agendy se vykonávají v rozsahu <,>
který neohrozí níže uvedená opatření nutná k ochraně zdraví státních zaměstnanců <,>
zaměstnanců a dalších úředních osob (dále jen „zaměstnanci“) <,>
<br> 2.omezení osobního kontaktu zaměstnanců s adresáty veřejné správy (s žadateli,s jinými
účastníky správních řízení) a dalšími externími osobami (dále jen „klienti/veřejnost“) na
nezbytně nutnou úroveň; omezení kontaktů se provede zejména takto:
<br> a) upřednostňováním písemného,elektronického či telefonického kontaktu před
osobním ve všech případech,kdy je to možné,avšak při současném umožnění
osobního kontaktu klientům/veřejnosti v úředních hodinách v rozsahu stanoveném
tímt...
UV 1079 - 2020[1].pdf [0,24 MB]
USNESENÍ
<br> VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 21.října 2020 č.1079
<br>
o přijetí krizového opatření
<br>
<br> V návaznosti na usnesení vlády č.957 ze dne 30.září 2020,kterým vláda v souladu s čl.5
a 6 ústavního zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,vyhlásila pro území
České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru
/označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5
písm.a) až e) a § 6 zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení a o změně některých zákonů
(krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů,pro řešení vzniklé krizové situace,rozhodla o
přijetí krizových opatření,tímto ve smyslu ustanovení § 5 odst.1 písm.e) a § 6 odst.1 písm <.>
b) krizového zákona <.>
<br>
Vláda s účinností ode dne 22.října 2020 od 06:00 hod.do dne 3.listopadu 2020 do 23:59
hod <.>
<br> I.zakazuje
<br> 1.maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách,s výjimkou těchto
<br> prodejen:
<br>  prodejen potravin <,>
<br>  prodejen pohonných hmot <,>
<br>  prodejen paliv <,>
<br>  prodejen hygienického zboží,kosmetiky a jiného drogistického zboží <,>
<br>  lékáren,výdejen a prodejen zdravotnických prostředků <,>
<br>  prodejen malých domácích zvířat <,>
<br>  prodejen krmiva a dalších potřeb pro zvířata <,>
<br>  prodejen brýlí,kontaktních čoček a souvisejícího zboží <,>
<br>  prodejen novin a časopisů <,>
<br>  prodejen tabákových výrobků <,>
<br>  prádelen a čistíren <,>
<br>  provozoven servisu a oprav silničních vozidel <,>
<br>  provozoven poskytovatelů odtahů a odstraňování závad vozidel v provozu
na pozemních komunikacích <,>
<br>  prodejen náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím <,>
<br>  provozoven umožňujících vyzvednutí zboží a zásilky od třetí strany <,>
<br>  prodejen zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby <,>
<br>  pokladen prodeje jízdenek <,>
<br>  květinářství <,>
<br>  provozoven pro sjednání provádění staveb a jejich odstraňován...
UV 1078 - 2020[1].pdf [0,22 MB]
USNESENÍ
<br> VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 21.října 2020 č.1078
<br>
o přijetí krizového opatření
<br>
V návaznosti na usnesení vlády č.957 ze dne 30.září 2020,kterým vláda v souladu s čl.5
a 6 ústavního zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,vyhlásila pro území
České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru
/označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5
písm.a) až e) a § 6 zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení a o změně některých zákonů
(krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů,pro řešení vzniklé krizové situace,rozhodla
o přijetí krizových opatření,tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm.c) a § 6 odst.1 písm.b)
krizového zákona <.>
<br> Vláda s účinností ode dne 22.října 2020 od 06:00 hod.do dne 3.listopadu 2020 do 23:59
hod <.>
<br> I.zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou:
<br> 1.cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu
<br> povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele <,>
<br> 2.nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými <,>
<br> 3.cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např.nákup potravin <,>
<br> léků a zdravotnických prostředků,hygienického zboží,kosmetiky a jiného drogistického
zboží,krmiv a dalších potřeb pro zvířata),včetně potřeb osob příbuzných a blízkých <,>
zajištění péče o děti,zajištění péče o zvířata,využívání nezbytných finančních
a poštovních služeb,doplnění pohonných hmot,odkládání odpadu <,>
<br>
4.cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle bodu I/3 tohoto usnesení pro
<br> jinou osobu (např.dobrovolnictví,sousedská výpomoc) <,>
<br> 5.cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb,včetně zajištění nezbytného
<br> doprovodu příbuzných a osob blízkých,a zařízení veterinární péče <,>
<br> 6.cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí,včetně zajištění nezbytného
<br> doprovodu příbuzných a osob blíz...
https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180234/
Mimořádná a ochranná opatření – co aktuálně platí | Vláda ČRMimořádná a ochranná opatření – co aktuálně platí
V neděli 11.dubna 2021 o půlnoci skončil v České republice nouzový stav.Vláda proto schválila sérii mimořádných opatření,kterými Ministerstvo zdravotnictví zavádí protiepidemická opatření na základě pandemického zákona <.>
Mimořádná a ochranná opatření Ministerstva zdravotnictví
Omezení maloobchodu a služeb
Ministerstvo zdravotnictví nařizuje  postupem podle § 69 odst.1 písm.i) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb.a podle § 2 odst.2 písm.b) až e) a i) zákona č.94/2021 Sb.k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:
S účinností ode dne 30.září 2021 od 00:00 hod.do odvolání tohoto mimořádného opatření se:
1.podle § 2 odst.2 písm.b),c) a i) zákona č.94/2021 Sb.a § 69 odst.1 písm.i) zákona č.258/2000 Sb <.>,jde-li o provoz v maloobchodních prodejnách zboží a služeb a provozovnách těchto služeb,s výjimkou činností uvedených v bodu I/11 a vozidel taxislužby nebo jiné individuální smluvní přepravy osob,a provoz knihoven,nařizuje provozovateli dodržovat následující pravidla:
a) v provozovně nepřipustí přítomnost více zákazníků,než je 1 zákazník na 10 m2 prodejní plochy; v případě provozovny s prodejní plochou menší než 10 m2 se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 15 let doprovázející zákazníka a na doprovod zákazníka,který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením; v případě ostatních provozoven se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 6 let doprovázející zákazníka <,>
b) aktivně brání tomu,aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech,než jsou 1,5 metrů,nejde-li o členy domácnosti <,>
c) zajistí řízení front čekajících zákazníků,a to jak uvnitř,tak před provozovnou,zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy mezi zákazníky (minimální rozestupy 1,5 metrů),přičemž zákazník,který je držitelem průkazu osoby se zdravotním po...
https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-21--rijna-2020-184363/
Výsledky jednání vlády 21.října 2020 | Vláda ČRVýsledky jednání vlády 21.října 2020
Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení,která naleznete v sekci  jednání vlády <.>
B.K projednání s rozpravou:
1.Rozšíření programu COVID – Nájemné Výzva 2 Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu,obchodu a dopravy Výsledek jednání vlády: schváleno <.>
UV 1080 - 2020.pdf
USNESENÍ
<br> VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 21.října 2020 č.1080
<br>
o přijetí krizového opatření
<br>
V návaznosti na usnesení vlády č.957 ze dne 30.září 2020,kterým vláda v souladu s čl.5
a 6 ústavního zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,vyhlásila pro území
České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru
/označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5
písm.a) až e) a § 6 zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení a o změně některých zákonů
(krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů,pro řešení vzniklé krizové situace,rozhodla o
přijetí krizových opatření,tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm.c) a § 6 odst.1 písm.b)
krizového zákona <.>
<br> Vláda
<br> s účinností ode dne 22.října 2020 od 06:00 hod.do dne 3.listopadu 2020 do 23:59 hod <.>
<br> I.ukládá orgánům veřejné moci a správním orgánům (dále jen „orgán“),aby v rámci všech
svých pracovišť zahájily omezený provoz vyplývající z nouzového stavu,spočívající v:
<br>
<br> 1.omezení práce a státní služby zejména na ty agendy,jejichž výkon musí být
bezpodmínečně kontinuálně zajišťován,a to zejména k zajištění chodu veřejné správy
a služeb veřejné správy v nezbytně nutném rozsahu a plnění úkolů vlády České republiky
směřujících k dosažení cílů nouzového stavu; ostatní agendy se vykonávají v rozsahu <,>
který neohrozí níže uvedená opatření nutná k ochraně zdraví státních zaměstnanců <,>
zaměstnanců a dalších úředních osob (dále jen „zaměstnanci“) <,>
<br> 2.omezení osobního kontaktu zaměstnanců s adresáty veřejné správy (s žadateli,s jinými
účastníky správních řízení) a dalšími externími osobami (dále jen „klienti/veřejnost“) na
nezbytně nutnou úroveň; omezení kontaktů se provede zejména takto:
<br> a) upřednostňováním písemného,elektronického či telefonického kontaktu před
osobním ve všech případech,kdy je to možné,avšak při současném umožnění
osobního kontaktu klientům/veřejnosti v úředních hodinách v rozsahu stanoveném
tímt...
UV 1079 - 2020.pdf
USNESENÍ
<br> VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 21.října 2020 č.1079
<br>
o přijetí krizového opatření
<br>
<br> V návaznosti na usnesení vlády č.957 ze dne 30.září 2020,kterým vláda v souladu s čl.5
a 6 ústavního zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,vyhlásila pro území
České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru
/označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5
písm.a) až e) a § 6 zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení a o změně některých zákonů
(krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů,pro řešení vzniklé krizové situace,rozhodla o
přijetí krizových opatření,tímto ve smyslu ustanovení § 5 odst.1 písm.e) a § 6 odst.1 písm <.>
b) krizového zákona <.>
<br>
Vláda s účinností ode dne 22.října 2020 od 06:00 hod.do dne 3.listopadu 2020 do 23:59
hod <.>
<br> I.zakazuje
<br> 1.maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách,s výjimkou těchto
<br> prodejen:
<br>  prodejen potravin <,>
<br>  prodejen pohonných hmot <,>
<br>  prodejen paliv <,>
<br>  prodejen hygienického zboží,kosmetiky a jiného drogistického zboží <,>
<br>  lékáren,výdejen a prodejen zdravotnických prostředků <,>
<br>  prodejen malých domácích zvířat <,>
<br>  prodejen krmiva a dalších potřeb pro zvířata <,>
<br>  prodejen brýlí,kontaktních čoček a souvisejícího zboží <,>
<br>  prodejen novin a časopisů <,>
<br>  prodejen tabákových výrobků <,>
<br>  prádelen a čistíren <,>
<br>  provozoven servisu a oprav silničních vozidel <,>
<br>  provozoven poskytovatelů odtahů a odstraňování závad vozidel v provozu
na pozemních komunikacích <,>
<br>  prodejen náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím <,>
<br>  provozoven umožňujících vyzvednutí zboží a zásilky od třetí strany <,>
<br>  prodejen zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby <,>
<br>  pokladen prodeje jízdenek <,>
<br>  květinářství <,>
<br>  provozoven pro sjednání provádění staveb a jejich odstraňován...
UV 1078 - 2020.pdf
USNESENÍ
<br> VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 21.října 2020 č.1078
<br>
o přijetí krizového opatření
<br>
V návaznosti na usnesení vlády č.957 ze dne 30.září 2020,kterým vláda v souladu s čl.5
a 6 ústavního zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,vyhlásila pro území
České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru
/označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5
písm.a) až e) a § 6 zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení a o změně některých zákonů
(krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů,pro řešení vzniklé krizové situace,rozhodla
o přijetí krizových opatření,tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm.c) a § 6 odst.1 písm.b)
krizového zákona <.>
<br> Vláda s účinností ode dne 22.října 2020 od 06:00 hod.do dne 3.listopadu 2020 do 23:59
hod <.>
<br> I.zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou:
<br> 1.cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu
<br> povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele <,>
<br> 2.nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými <,>
<br> 3.cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např.nákup potravin <,>
<br> léků a zdravotnických prostředků,hygienického zboží,kosmetiky a jiného drogistického
zboží,krmiv a dalších potřeb pro zvířata),včetně potřeb osob příbuzných a blízkých <,>
zajištění péče o děti,zajištění péče o zvířata,využívání nezbytných finančních
a poštovních služeb,doplnění pohonných hmot,odkládání odpadu <,>
<br>
4.cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle bodu I/3 tohoto usnesení pro
<br> jinou osobu (např.dobrovolnictví,sousedská výpomoc) <,>
<br> 5.cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb,včetně zajištění nezbytného
<br> doprovodu příbuzných a osob blízkých,a zařízení veterinární péče <,>
<br> 6.cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí,včetně zajištění nezbytného
<br> doprovodu příbuzných a osob blíz...

Načteno

edesky.cz/d/4940972

Meta

Prodej   Výpadek elektřiny   Rozpočet   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Libníč      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz