« Najít podobné dokumenty

Obec Radotín - Veřejná vyhláška - Řízení o návrhu územního plánu obce Radotín (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Radotín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

vyhlaska_rizeni_o_uzemnim_planu Radotín (1)[1].pdf [0,30 MB]
Městský úřad Lipník nad Bečvou
odbor regionálního rozvoje
<br> náměstí T.G.Masaryka 89,751 31 Lipník nad Bečvou
<br>
<br> č.j.MU/18364/2021/RR/ÚP/3577 Vyřizuje:Monika Ličková
datum: 2021-09-14 Tel.: 581 722 235
spisový znak: 326.1 / A/10 E-mail: lickova@mesto-lipnik.cz
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> Řízení o Návrhu Územního plánu Radotín
<br>
Městský úřad Lipník nad Bečvou,jako úřad územního plánování,ve smyslu § 6,odst.1)
písmeno c),zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon) ve znění pozdějších předpisů,oznamuje,že zahajuje řízení o Návrhu územního
plánu Radotín podle ustanovení § 52 odst.1) stavebního zákona a § 172 zákona č <.>
500/2004 správní řád,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Návrh územního plánu Radotín je vystaven k veřejnému nahlédnutí na Městském úřadě
v Lipníku nad Bečvou,odbor regionálního rozvoje,náměstí T.G.Masaryka 89 („radnice“)
v době pondělí a středa od 8:00 – 11:15 a od 12:00 – 17:00,úterý,čtvrtek od 8:00 – 11:15 a
od 12:00 –14:30 a pátek od 8:00 – 11:15 a od 12:00 – 13:30.Na internetových stránkách
města (městský úřad-územní plánování-aktuálně projednávané dokumentace) <.>
<br>
Veřejné projednání s odborným výkladem proběhne dne 25.10.2021 v 16:00 hod <.>
na obecním úřadě v Radotíně <.>
<br> Do 7 dnů od veřejného projednání (tzn.do 1.11.2021 včetně) může každý uplatnit své
připomínky a vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb <,>
veřejně prospěšných opatřeních a zastavitelných ploch námitky.Námitky musí mít náležitosti
dle § 52 odst.3 stavebního zákona to znamená odůvodnění,údaje podle katastru nemovitostí
dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.K později uplatněným
stanoviskům,připomínkám a námitkám se nepřihlíží <.>
<br>
<br> Ing.Zuzana Dlesková
vedoucí Odboru regionálního rozvoje
<br>
<br>
2021-09-14T10:51:50+0200
Ing.Zuzana Dlesková e66423e59979a9d41ca3a8d53c21ae7acd7be396

Načteno

edesky.cz/d/4919444

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Radotín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz