« Najít podobné dokumenty

Obec Černovice (Blansko) - Zpevněná plocha za obecním úřadem a hasičskou zbrojnicí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Černovice (Blansko).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Smlouva o dílo - 2105.pdf
SMLOUVA o DÍLO - 2105
<br> uzavřená podle 5 2586 a násl.zákona č.890012 Sb.<.> občanský zákoník,(dále jen „občanský zákoník“)_ ve znění
<br> Evidenční číslo smlouvy:
<br> Číslo smlouvy zhotovitele:
<br> OBJEDNATEL :
<br> IČO
<br> Zastoupený Zástupci oprávnění jednat ve věcech technických
<br> Bankovní spojení Č islo účtu
<br> DIČ Telefon E-Mail
<br> ZHOTOVITEL :
<br> Zastoupcný Zástupci oprávnění jednat ve věcech technických
<br> ;čo DIČ
<br> Telefon
<br> Fax,e-maíi Bankovní spojení Číslo účtu
<br> pozdějších předpisů
<br> Číslo stavby: 2105
<br> Článek ! SMLUVNÍ smy
<br> Obec Černovice Černovice 113 679 75 Černovice
<br> 00280101 Jaroslavem Zhořem — starostou obce
<br> XXXXXXXX XXXX
<br> HOLCNER - DOPRA VA s.r.o.Štěckav 3 7 679 71 Lysice
<br> Josef I-Iolcnercm,- jednatelem spoiečnosti- tel.775 631 765 Ing.XXXXXXXX XXXX - výrobní ředitel - tel.XXX XXX XXX p.XXXX XXXX - stavbyvedoucí — tel XXX XXX XXX
<br> XXXXXXXX CZZ7756173
<br> pcsargjholcnmdopmvacz KB Letovice 43-1028430277l01 00
<br> “am“-“ ' " “ít <.>
<br> Předmětem smlouvy je realizace „ Zpevněnd plocha „
<br> Místo plnění : Černovice
<br> Objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele výše uvedené práce v rozsahu cenové nabídky <.>
<br> Změny ovlivňující zvýšení objemu prací a ceny za dílo a ovlivňující původně sjednaný termín dokončení díla budou řešeny dodatkem k této smlouvě.Ostatní meny je možno sjednat zápisem do stavebního deníku.Tyto doklady jsou potom nedílnou součástí této smlouvy <.>
<br> Objednatel se zavazuje při provádění díla účinně spolupracovat,v dohodnuté době dilo převzít & zaplatit cenu za jeho provedení <.>
<br> Objednatel se zavazuje,že obstará všechny dokumenty a podklady potřebné k provedení díla,zejména stavební povolení <.>
<br> Člinalíňf ČAS MEN!
<br> Termín realizace :
<br> Předání staveniště - do 14 dnů po podpisu Smlouvy Termín zahájení XXXX : do X dnů odpředdni staveniště Termín ukončení díla : do 31.8.2027!
<br> *Čííněííňř- - XXXX díla se sjednává ve výši ...

Načteno

edesky.cz/d/4918419


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Černovice (Blansko)
27. 09. 2022
24. 09. 2022
21. 09. 2022
20. 09. 2022
20. 09. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Černovice (Blansko)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz