« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Nová Bělá - OZV_c._11-2021_Statut

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Nová Bělá.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OZV_c._11-2021_Statut
Statutární město Ostrava Obecně závazná vyhláška
<br> Obecně závazná vyhláška č.11/2021 <,>
<br> kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Ostravy č.14/2013 <,>
Statut města Ostravy,ve znění pozdějších změn a doplňků
<br> Zastupitelstvo města se usneslo dne 15.9.2021 vydat v souladu s § 84 odst.2 písm.h)
a § 130 zálkona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů <,>
tuto obecně závaznou vyhlášku:
<br> Čl.1
<br> 0becně závazná vyhláška č.14/2013,Statut města Ostravy,ve znění pozdějších změn a
doplňků,se mění a doplňuje takto:
<br> (1) Včll.7 odst.3 písm.c) se čárka za slovy „směnné smlouvy" nahrazuje tečkou a za
ni se vkládá text ve znění „Toto ustanovení se použije i pro nabytí hmotné
nemovité věci využitím předkupního práva podle čl.7 odst.5 písm,d) a využitím
předkupního práva zřízeného orgánem příslušného městského obvodu podle čl.7
odst.17 písm.g)," <.>
<br> (2) Včlánku 7 odst.3 písm.f) se zrušuje text ve znění „ nejvýše však 5 mil.Kč" <.>
<br> (3) V čll.7 odst.5 písm.d) se text ve znění „využití předkupního práva vyplývajícího z"
nahrazuje textem ve znění „předkupním právu podle" a zrušuje se text ve znění „ <,>
a to po předchozím souhlasu rady města" <.>
<br> (4) Včlánku 10 odst.10 se slovo „čtvriletně" na konci odstavce nahrazuje slovem
"pololetně" <.>
<br> (5) Včlánku 10 odst.20 se v písm.k)tečka nahrazuje čárkou a vkládá se nové
písm.1),které zní:
<br> „1) transfery do rozpočtu města."
<br> 1 ®§TRAVA!!!
<br>
<br> Statutární město Ostrava Obecně závazná vyhláška
<br> (6) Článek l4 písm.b) bod l5 nově zní:
<br> „15.zákon č.541/2020 Sb <.>,o odpadech,podle § 123 odst.1 písm.b) a D,"
<br> (7) Včlánku 14 písm.b) se tečka na konci bodu 32 nahrazuje čárkou a vkládá se
nový bod 33,který zní:
<br> „33.zákon č.542/2020 Sb <.>,o výrobcích s ukončenou Životností,podle § 121
odst.1 písm,a),b),c),d),e)."
<br> (8) Článekl9písm.a)bod l novězní:
<br> „1.realizují práva a povinnosti účastníka řízení vpřípadech,kdy zákon
č.541/20...

Načteno

edesky.cz/d/4916124


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Ostrava - Nová Bělá      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz