« Najít podobné dokumenty

Obec Rokytá - Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA _OPATŘENÍ OBECNÍ POVAHY

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rokytá.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument MZE zde ke stažení (1.11 MB)
Ministerstvo zeměděIství
Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
<br> §Risová značka <.>,<.> MZE-49Bg2l2021-16212C.j,: MZE-49B92|2021-16212
<br> Vyřizuje: lng.XXXX XXXX,Ph.D <.>
Telefon: XXXXXXXXX
E-mail: Jiri,Bily@mze.cz
lD DS: yphaax8
<br> Adresa: Těšnov 65117,Nové Město,1 10 00 Praha,1
<br> V Praze dne : 14,9.2021
<br> MZE-49892l2o21-16212
<br> ll]lllllllll lll lll lll llll llll lll lllll lil llll l lllll l llll]
mzeO0002,1 156248
<br> vEŘEJNÁ vyHlÁšxn
<br> opATŘEttí ogecNÉ povnny
<br> Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů,věcně příslušný podle
ustanovení §49 odst.2 písm.e) zákona č.21911995 Sb <.>,o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů (lesní zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen,<,> lesní zákon") <,>
v souladu s § 171 a násl.zákona č.500/2004 Sb,<,> správní řád,ve znění pozdějších předpisů
(dále jen,<,> správní řád"),vydává podle § 5,1a lesního zákona následující
<br> opatření obecné povahy <,>
<br> kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství
pod ó.i.17110|2020-MZE-16212 ze dne 2.4.2020,ve znění opatření obecné povahy
ě.i.33784l2020-MZÉ-16212 ze dne 27.7.2020,následovně:
<br> l <.>
<br> Příloha č,'l opatření obecné povahy č.j.17110|2O20-MZE-16212 ze dne 2.4.2020,ve znění
opatření obecné povahy č.j.337B4|2020-MZE-16212 ze dne 27,7.2020,se nahrazuje
přílohou č.1,která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy <.>
<br> ll <.>
<br> Toto opatření obecné povahy nabývá úóinnosti dnem vyvěšení veřejnévyhlášky,kteroujetoto
opatření obecné povahy oznámeno,na úřední desce Ministerstva zemědělství <.>
<br> lll <.>
<br> Toto opatření obecné povahy se zveřejní též na úředních deskách obecních úřadů obcí
s rozšířenou působností <.>
<br>
<br> odůvodnění:
<br> Od vydání opatření obecné povahy ó.j.17110|2020-MZE-16212 ze dne 2.4.2020,ve znění
opatření obecné povahy ó.j.33784I2020-MZE-16212 ze dne 27.7.2020,které jetímto
opatřením obecné povahy měněno,došlo ke změně okolností při vývoji ka...

Načteno

edesky.cz/d/4914373

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rokytá      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz