« Najít podobné dokumenty

Obec Vidov - Oznámení o vyložení návrhu změn map BPEJ - část k.ú. Vidov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vidov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

oznameni-o-vylozeni-navrhu-zmen-map-bpej-cast-k.u.-vidov-protokol-o-reseni-zadosti-na-zmenu-bpej.pdf
<.> STÁTNÍ
<br> POZEMKOVÝ ÚŘAD ' ',<,> v _ STATNl POZEMKOVY URAD Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: cz 01312774 Odbor půdní služby,oddělení České Budějovice,Rudolfovská 80,370 01 České Budějovice
<br> Váš dopis zn.:
<br> Zde dne: „ Státní pozemkový úřad Nase znacka.SPU 341436/2021 KPÚ pro Jihočeský kraj Vyřizuje.: Ing.XXXXXXXX XXXXXX Oddělení pozemkových úprav Tel.: XXX XXX XXX ID DS: z49per3 Ing.XXXXX XXXXX E-mail: m.soukup©spucr.cz RUdOlfOVSka XXX/XX
<br> 370 01 České Budějovice Datum: 15.9.2021
<br> Protokol o řešení žádosti na změnu BPEJ
<br> Na základě požadavku ze dne 25.5.2021 bylo dne 23.8.2021 provedeno místní terénní šetření na zemědělském pozemku KN č.151/1 v k.ú.Vidov (741621) za účelem posouzení oprávněnosti požadavku vlastníka dotčeného pozemku na změnu BPEJ <.>
<br> Při vlastním terénním šetření byla provedena rekognoskace zájmového území,základní pedologická švetření s použitím metrové sondovací tyče (3 půdní vpichy,Tab.1) a posouzení půdních profilů.Setřené území zahrnovalo i navazující zemědělské pozemky <.>
<br> Při stanovení kódů BPEJ bylo rovněž využito archivovaných materiálů Komplexního průzkumu zemědělských půd,aktuální mapy BPEJ (CBUD 2 - 5,měřítko 1 : 5000),informací z databáze LPIS,geologické mapy,mapy sklonitosti a expozice,DMRSG <.>
<br> Výsledkem odborného pedologického průzkumu je určení následující BPEJ:
<br> 5.58.00 - fluvizemě glejové na nivních uloženinách,popřípadě s podložím teras,středně těžké nebo středně těžké lehčí,pouze slabě skeletovité,hladina vody níže 1 m,vláhové poměry po odvodnění příznivé;
<br> v rovině (do 30),skeletovitost (do 10 %),hloubka půdy (> 60 cm),bez vlivu expozice
<br> Tab.1: Rozmístění vpichových sond
<br> S - JTSK číslo sondy X Y 1.-755 307,70 -1 171 787,02 2.-755 328,38 -1 171 753,84 3.-755 277,08 -1 171 737,58
<br> Státní pozemkový úřad | Husinecká 10211/1ial 130 00 Praha 3 - Žižkov ] lČO: 013127741 lDlČ: CZO1312774 ] *mmspucrcz
<br> Na základě provedeného terénního...
oznameni-o-vylozeni-navrhu-zmen-map-bpej-cast-k.u.-vidov-oznameni.pdf
1 / 3
<br>
<br> STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774
<br> Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj,Oddělení pozemkových úprav
<br> Rudolfovská tř.493/80,České Budějovice 4,370 01 České Budějovice
<br>
<br> Naše značka: SPU 343816/2021
Spisová značka: SP3494/2021-505101
<br> Vyřizuje.: Ing.XXXXX XXXXX
Tel.: XXXXXXXXX
ID DS: zXXperX
E-mail: m.pultr1@spucr.cz
<br> Datum: 21.9.2021
<br>
<br>
<br>
<br>
O Z N Á M E N Í
<br>
o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ)
<br> Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj,Oddělení pozemkových úprav,jako správní orgán věcně a místně
příslušný,podle zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících
zákonů,ve znění pozdějších předpisů a podle § 19 zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a
pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému
zemědělskému majetku ve znění pozdějších předpisů,k zajišťování změn map bonitovaných půdně
ekologických jednotek (dále jen „BPEJ“),v souladu s § 5 odst.4 vyhlášky Ministerstva zemědělství č.227/2018
Sb <.>,kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a
aktualizaci,ve znění pozdějších předpisů,oznamuje,že návrh změn map BPEJ bude vyložen po dobu 30 dnů
k veřejnému nahlédnutí
<br> od 23.9.2021 do 23.10.2021
<br> na Státním pozemkovém úřadu,Krajském pozemkovém úřadu pro Jihočeský kraj a na Obecním úřadu Vidov <,>
kde je možné uplatňovat po dobu 30 dnů tj.nejpozději do 23.10.2021 případné připomínky a námitky <.>
<br> Státní pozemkový úřad,Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj po vyhodnocení došlých vyjádření provede
aktualizaci BPEJ v části katastrálního území Vidov.K později uplatněným připomínkám nebude přihlédnuto <.>
<br> Státní pozemkový úřad,Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj žádá tímto Obecní úřad Vidov,o zveřejnění
tohoto oznámení způso...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vidov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz