« Najít podobné dokumenty

Obec Rokytá - Oznámení o záměru zřízení věcného břemene - obec Rokytá

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rokytá.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument zde ke stažení (731.24 kB)
Obec Rokytá
Horní Rokytá35,295 0l Mnichovo Hradiště
<br> telefon:7,7,7328808,e-rnail:@ň*oJ*ffi#@,IDdatovéschránky:e8nb5fn
<br> Rokytá dne 3.9.202l
<br> č1.: +t tl202t
<br> oznámení o záměru zřlzenívěcného břemene
<br> OBEC ROKYTÁ
v souladu ust.§ 39 odst.1) zákonač.12812000 Sb <.>,o obcích,ve znénípozdějších předpisů <,>
<br> zveřejňuje svůj záměr
<br> zíizení věcného břemene
<br> na pozemku p.č.1006/1 v k.ú.Dolní Rokytá v rozsahu 87 m2
<br> Mapka z návrhu geometrického plánu č.35l - 57612021 s vyznaéenim rozsahu věcného
břemene tvoří přílohu tohoto záméru <.>
<br> Zastupitelstvo obce Rokytá bude o zíízení věcného břemene rozhodovat na svém zasedáni
dne 20.9.202l <.>
Obec si vyhrazuje právo nevybrat žádnouzpíeďložených nabídek <.>
<br> XXXXXXX XXXXX
starosta obce Rokytá v.r <.>
<br> Vyvěšeno:3.9.2021
<br> Se.jmuío:
<br> Současně zveře.jněno na elektronické úřední desce obce Rolcvtá <.>
<br>
<br> lŇxnz DosAvADNíno n novÉHo sTAvu tjoruů KATAsTRu Nruovtrosrí
Dosovodní stov Nový stov
<br> oZnočenl
pozemku
<br> Výměro porcely )ruh pozemkt 0znočen í
pozemku
<br> Výměro porcely Jruh pozemkL Typ stovby Zpťls Porovnóní se stovem evidence próvních vztohů
Díl přechóží ž pozemku
<br> 02nočeného v
Výměro dílu
<br> dí|u
<br> ho ho
"?
<br> kotostru I dřívejší poz <,>
nemovitostí l evidenci ho
<br> <,>
<br> 10o6,/ l ooa1
<br> Seznam souřodnic (s-JrSK)
<br> Souřodnice pro zópis do KN
YX
<br> 1
<br> 2
3
4
<br> 3
3
3
3
<br> 703409.35 996499.64
7034l 4.01 996505.50
703406.18 9965l 7.72
7o34oo.o2 996503-97
<br> GEOMETR|CKY PLÁN
pro
vymezenl rozsahu věcného břemene
k čósti pozemku
<br> G€ometrický plón ovělil úřédně opróVněný 2éměměřiclý inženýr: stejnopi§ ověřil úředně opróvněný žéměměřický inžénýí:
<br> lng.Korel Moděro
Číslo položky s6znomu úřgdně oPrdvněných
zoměmělických inžénýlú| 1 665,/96
<br> Člslo Položky seznomU úř6dně oPlóVněný.h
zeměměř]ckých inženýíú|
<br> ons: čtsto: 785,/2021 číslo:
Nólež]tóslň] o přesnosil odpovídó próvnh předplsům ]eňto stejnopis odpovídó qeom€tjckému ...

Načteno

edesky.cz/d/4906974

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rokytá      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz