« Najít podobné dokumenty

Obec Jíkev - Opatření MZ obecné povahy - kůrovcová kalamita

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Jíkev.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opatření MZ obecné povahy - kůrovcová kalamita
Ministerstvo zemědělství Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
<br> MZE-49892/2021-16212
<br> Spisová značka.: MZE-49892/2021-16212
<br> oj- 91 ilililiiii iiiiiiliiiiiiiiiliiiiiiiiiliiiili mze000021 156248
<br> Vyřizuje: lng.XXXX XXXX,Ph.D <.>
<br> Telefon: XXXXXXXXX
<br> E-mail: Jiri.Bily©mze.cz
<br> ID DS: yphaax8
<br> Adresa: Těšnov 65/17,Nové Město,110 00 Praha 1
<br> V Praze dne: 14.9.2021
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů,věcně příslušný podle ustanovení š49 odst.2 písm.e) zákona č.289/1995 Sb <.>,o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon),ve znění pozdějších předpisu (dále jen „lesní zákon“),v souladu s 5 171 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),vydává podle 5 51a lesního zákona následující
<br> opatření obecné povahy <,>
<br> kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j.17110/2020-MZE-16212 ze dne 2.4.2020,ve znění opatření obecné povahy č.j.3378412020-MZE—16212 ze dne 27.7.2020,následovně:
<br> |
<br> Příloha č.1 opatření obecné povahy č.j.1711012020-MZE-16212 ze dne 2.4.2020,ve znění opatření obecné povahy č.j.3378412020-MZE-16212 ze dne 27.7.2020,se nahrazuje přílohou č.1,která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy <.>
<br> ll.Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení veřejné vyhlášky,kterou je toto opatření obecné povahy oznámeno,na úřední desce Ministerstva zemědělství <.>
<br> Ill <.>
<br> Toto opatření obecné povahy se zveřejní též na úředních deskách obecních úřadů obcí s rozšířenou působností <.>
<br> Odůvodnění:
<br> Od vydání opatření obecné povahy č.].17110/2020-MZE-16212 ze dne 2.4.2020,ve znění opatření obecné povahy č.j.3378412020-MZE-16212 ze dne 27.7.2020,které je tímto opatřením obecné povahy měněno,došlo ke změně okolností při vývoji kalamitního poškození lesních porostů,na což reaguje Ministerstvo z...

Načteno

edesky.cz/d/4901053

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Jíkev      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz