« Najít podobné dokumenty

Obec Semněvice - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Semněvice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

20210915174401430
Ministerstvo zemědělství Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
<br> MZE-49892/2021—16212
<br> SpiSOVákMZE“49892/2021'16212 lllllllllllll lllillililllllllllllllllllllllllllll 000021156248
<br> Č.j.: MZE-49892/2021—16212
<br> mze Vyřizuje: Ing.XXXX XXXX,Ph.D.Telefon: XXXXXXXXX E—mail: Jiri.Bily©mze.cz ID DS: yphaax8
<br> Adresa: Těšnov 65/17,Nové Město,110 00 Praha 1
<br> V Praze dne : 14.9.2021
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů,věcně příslušný podle ustanovení š49 odst.2 písm.e) zákona č.289/1995 Sb <.>,o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“),v souladu s 5 171 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),vydává podle 5 51a lesního zákona následující
<br> opatření obecné povahy <,>
<br> kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j.17110/2020-MZE—16212 ze dne 2.4.2020,ve znění opatření obecné povahy č.j.33784/2020—MZE—16212 ze dne 27.7.2020,následovně:
<br> | <.>
<br> Příloha č.1 opatření obecné povahy č.j.17110/2020—lVlZE-16212 ze dne 2.4.2020,ve znění opatření obecné povahy č.j.33784/2020—MZE-16212 ze dne 27.7.2020,se nahrazuje přílohou č.1,která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy <.>
<br> ||.Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení veřejně vyhlášky,kterou je toto opatření obecné povahy oznámeno,na úřední desce Ministerstva zemědělství <.>
<br> llI <.>
<br> Toto opatření obecné povahy se zveřejní též na úředních deskách obecních úřadů obcí s rozšířenou působností <.>
<br> Odůvodnění:
<br> Od vydání opatření obecné povahy č.j.17110/2020—MZE-16212 ze dne 2.4.2020,ve znění opatření obecné povahy č.j.33784/2020—MZE—16212 ze dne 27.7.2020,které je tímto opatřením obecné povahy měněno,došlo ke změně okolností při vývoji kalamitního poškození lesních porostů,na což reaguje Ministers...

Načteno

edesky.cz/d/4897947

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Semněvice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz