« Najít podobné dokumenty

Obec Lesní Jakubov -    Oznámení o svolání prvního zasedání OVK

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lesní Jakubov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

   Oznámení o svolání prvního zasedání OVK
Lesni Jakubov
<br> obec
<br> Votby do Poslaneck6 sn6movny Parlamentu iR
konan6 ve dnech 8.a f.iijna 2021
<br> Oznilmenf o svolfni prvniho zased6nf OVK
<br> V souladu s ustanovenim $ 14c pfsm.d) zdkona ().24711995 Sb <.>,o volb6ch do Parlamentu
iesk6 republiky a o zm6nd a doplndni ndkterlich dalsich z6kontr,ve zndni pozddj5ich
piedpisri <,>
<br> svol6v6m
<br> prvni zasedinf ilenfi okrskov6 volebnich komise <,>
<br> kter6 se uskutedni.<.>.16.9.2021.<.>.v 19.hod na o0 Lesni Jakubov 30
<br> Uiast v5ech ilenri je nutn6 <.>
K prvnfmu zasedinf je nutno vzits sebou obiansky prfikaz <.>
<br> V Lesnim Jakubov dne.<.>.13.9.2021
<br> Qbec Lorni Jakubov_
Loont Jakubov 30
87573 Raootio
<br> 'fr:'w
Ing.Martin Bochnidek
<br> starosta obce
<br> Podle ust.$ l4c odst.2 zdkona i.247/1995 Sb <.>,o volbdch do Parlamentu Ceskd republilqt a o
zmdnd a doplndni ndkterych daliich zakonfi,ve zndni pozddjilch pfedpisti,se ozndmen{
poklddd za doruiend dnem vyvdieni na ilfednl desce <.>
<br> Vyvdieno na iliednf desku;

Načteno

edesky.cz/d/4897702

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lesní Jakubov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz