« Najít podobné dokumenty

Obec Újezdec (Mělník) - Školení OVK

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Újezdec (Mělník).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

skoleni-ovk.jpg
Volby do Poslanecké snémovny Parlamentu CR konané ve dnech 8.a 9.Fijna 2021
Vyrozuméni élem‘: OVK,jejichi fiéast na §ko|enije povinné,o terminech §koleni
<br>
<br>
<br>
<br> ‘L A:
9‘ <,>
<br> \-
<br> ObecnI afad Ujezdec
Dne14.9.2021
<br> Vsouiadu s ustanovenlm § 140 odst.1 plsm.d) zékona é.247/1995 Sb.0 volbéch do Parlamentu
Ceské republiky a o zméné a doplnénl’ nékterych dalél’ch zékonfl,ve znénl’ pozdéjéich predpisfl <,>
<br> vyrozumivém
<br> Cleny okrskovych volebnich komisi,jejichi uéast je povinné,2e ékoleni k za'sadém hlasovéni a k
systému zji§t’ovénf a zpracovéni vysledkfl hlasovénl’ se bude konat dne 21.9.2021 <,>
<br> v 8,30 hodinv sidle :v budové KAS - kinosél <.>
<br> Pfedseda,mistopfedseda a zapisovatel okrskové volebni komise maji nérok na vy§§i ZVIéStnI’ odménu
za vykon funkce nei ostatnl’ élenové okrskové volebni komise‘ Tento nérok na vy§§i odménu nemé
Clen okrskové volebni komise,ktery nesplnil povinnost Uéastnit se ékolenl’ k zésadém hlasovani a k
systému zjiét'ovéni a zpracovéni vysledkfl hlasovém’,ledaze byl zapisovatel jmenovén nebo pfedseda
a mistopfedseda uréen losem v dobé,kdy jiz nebylo moiné abast na §koleni zajistit
<br> Ing.Stanislav KFii
st rosta ob e Ujezdec
<br> r Zl'tko Ufadu
<br> Rozdélovnik:
<br>.e0
Pfedseda,mistopfedseda,zapisovatel okrskové volebni komise vobci Ujezdec Véem pfedsed‘fi‘mrg/
mistopfedsedflm,zapisovatelflm okrskovych volebnich komisi v obci L'Jjezdec
<br> Vyvé§eno na afedni desce: 14.9‘ 2021

Načteno

edesky.cz/d/4897688


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Újezdec (Mělník)
09. 09. 2021
07. 09. 2021
25. 08. 2021
24. 08. 2021
24. 08. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Obec Újezdec (Mělník)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz