« Najít podobné dokumenty

Obec Slavošov - Ministerstvo zemědělství-VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Slavošov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška15092021.pdf (1.39 MB)
Odůvodnění:
<br> Od vydání opatření obecné povahy č.j.17110/2020-MZE-16212 ze dne 2.4.2020,ve znění opatření obecné povahy č.j.33784/2020—MZE—16212 ze dne 27.7.2020,které je tímto opatřením obecné povahy měněno,došlo ke změně okolností při vývoji kalamitního poškození lesních porostů,na což reaguje Ministerstvo zemědělství touto změnou <.>
<br> Ke změně přílohy č.1:
<br> Ke změně přílohy č.1 (změna územní působnosti opatření) bylo nezbytné přistoupit z důvodu změny kalamitní situace vlesích na území CR od doby vydáni opatření obecné povahy č.j.33784/2020-MZE—16212 ze dne 27.7.2020 (kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy č.j.17110/2020-MZE-16212 ze dne 2.4.2020),kdy v důsledku'pokračování šíření
<br> kůrovcú došlo kzasažení a přímému ohrožení dalších katastrálních území kůrovcovou kalamitou.<.>
<br> Podkladem pro změnu přílohy č.1 jsou výstupy analýzy dat dálkového průzkumu Země zpracované Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem,v rámci které byl detekován výskyt suchých stromů a holin vohrožených lesních porostech a následně hodnocen ve "vztjahu kzastoupení ohrožených lesních porostů pro každé jedno katastrální území v CR.Výsledky této analýzy byly dále upřesněny na základě skutečností známých Ministerstvu zemědělství z úřední činnosti,tedy z konzultace s orgány státní správy lesů jednotlivých krajských úřadů.Výsledný výběr katastrálních území,nově zařazovaných do přílohy č.1 tohoto opatření obecné povahy,pak zohledňuje i potřebu ucelení dílčích rozdrobených oblasti do kompaktních celků a jejich ohraničení s ohledem na již zasažené okrajové plochy.Ucelení oblastí a jejich ohraničení je provedeno tak,aby byla zajištěna aktuálnost přílohy pro praktické využití vlastníky lesů zhruba do konce prvniho pololetí roku 2022 <.>
<br> Poučenk A.Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (5 173 odst.2 správního řádu) <.>
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> EXXX „XX Ca'—?.<.> ký - Otisk úředního razítka redite o boru ospodářské úpravy a ochr...
Veřejná vyhláška15092021.pdf (1.15 MB)
€.<.> 188 1 5 —09— 2021
<br>.'.Ministerstvo zemědělství Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů MZE—49892/2021-16212 gpisová značka.: MZE-49892/2021-16212 M lilillililiii iiiiiiiiiiiiililiiiiililiiill ' mze000021 156248 Vyřizuje: Ing.XXXX XXXX,Ph.D.Telefon: “ XXXXXXXXX E-mail: Jiri.Bily©mze.cz lD DS:,yphaax8 Adresa: Těšnov 6Š/17,Nové Město,110 00 Praha 1 V Praze dne: 14.9.2021 ' “ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů,věcně příslušný podle ustanovení 5 49 odst.2 písm.e) zákona č.289/1995 Sb <.>,o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“),v souladu s 5 171 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),vydává podle 5 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy,kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství '
<br> pod č.j.17110/2020—MZE-16212 ze dne 2.4.2020,ve znění opatření obecné povahy č.j.33784/2020—MZE-16212 ze dne 27.7.2020,následovně: ' l ' <.>
<br> Příloha č.1 opatření obecné povahy č.j.17110/2020-MZE-16212 ze dne 2.4.2020,ve znění opatření obecné povahy č.j.33784/2020-MZE-16212 ze dne 27.7.2020,se nahrazuje přílohou č.1,která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy <.>
<br> ll.Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení veřejné vyhlášky,kterou je toto opatření obecné povahy oznámeno,na úřední desce Ministerstva zemědělství <.>
<br> lll <.>
<br> Toto opatření obecné povahy se zveřejní též na úředních deskách obecních úřadů obcí s rozšířenou působností <.>

Načteno

edesky.cz/d/4897681

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Slavošov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz