« Najít podobné dokumenty

Obec Líšná (Rokycany) - Zápis ze zasedání zastupitelstva - září 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Líšná (Rokycany).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zasedání zastupitelstva - září 2021
ZÁPIS č.09/2021
<br>
ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 8.9.2021 od 17:30 hodin
<br> v jednací místnosti obecního úřadu Líšná
<br>
<br>
Přítomni: R.Kovanda,J.Mudra,J.Hurtová,T.Valenta,P.Boubínová,P.Bělohlávek,P.Mudra
<br>
<br> Nepřítomen - omluven:
<br>
<br> Hosté:
<br>
<br> Zahájení
<br> Jednání zastupitelstva obce (dále jen „ZO“) zahájil a řídil starosta obce XXX XXXXX XXXXXXX (dále jen
<br> předsedající“).V úvodu přivítal přítomné.Předsedající na základě prezenční listiny přítomných členů
<br> zastupitelstva (příloha č.1) konstatoval,že je přítomno 7 členů zastupitelstva a tím je zastupitelstvo
<br> obce usnášení schopné <.>
<br>
<br> Schválení programu jednání zastupitelstva
<br> Pozvánka na jednání ZO byla zveřejněna na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup
<br> po dobu stanovenou zákonem (příloha č.2)
<br> Předsedající seznámil ZO s programem <.>
<br>
<br> Program jednání:
<br> Schválení programu jednání zastupitelstva
<br> Volba ověřovatelů zápisu
<br> Volby
<br> Rekonstrukce hostince
<br> Výběrové řízení na provozovatele hostince
<br> Komunikace na Letné
<br> Ořez dřevin okolo hřbitova
<br> Odpadové hospodářství
<br> Odečty vodné/stočné
<br> Rozpočtové opatření 6
<br> Různé
<br>
<br> Návrh usnesení:
<br> ZO schvaluje předložený program jednání <.>
<br> Výsledek hlasování:
<br> Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
<br> Usnesení č.01/09/2021 bylo přijato <.>
<br>
<br>
<br> Volba ověřovatelů zápisu
<br> Předsedající navrhl ověřovatelem zápisu p.Přemysla Mudru a pí.Janu Hurtovou
<br> K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy ani připomínky <.>
<br>
<br> Návrh usnesení:
<br> ZO určuje zapisovatelem pí.Petru Boubínovou,ověřovateli zápisu p.Přemysla Mudru a pí.Janu
<br> Hurtovou
<br> Výsledek hlasování:
<br> Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
<br> Usnesení č.02/09/2021 bylo přijato <.>
<br>
<br> Volby
<br> Předsedající seznámil zastupitelstvo probíhajícími přípravami na volby do poslanecké sněmovny,které
se uskuteční 8.– 9.10 <.>
<br> Zastupitelstvo o...

Načteno

edesky.cz/d/4897650

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Líšná (Rokycany)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz