« Najít podobné dokumenty

Obec Suchá - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – Územní plán Suchá

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Suchá.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

příloha _ÚP_Suchá
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Obec Suchá,Suchá 1,588 33 Stonařov
<br>
<br>
Stránka 1 z 7
<br>
<br> č.j.MMJ/ÚÚP/132323/2017-VaJ Jihlava,24.8.2021
<br> UID: jihlvp17v01eox
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Vyřizuje: XXXXXXX XXXXXXXX
<br> Telefon: XXX XXX XXX
<br> E-mail: pavlina.razimova@jihlava-city.cz
<br>
<br>
<br> <.>
<br>
Zastupitelstvo obce Suchá příslušné podle § 6 odst.5 písm.c) zákona č.183/2006 Sb.<,>
<br> o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> za použití ustanovení § 43 odst.4 stavebního zákona,§ 171 a násl.zákona č.500/2004 Sb.<,>
<br> správní řád,ve znění pozdějších předpisů,§ 13 a přílohy č.7 vyhlášky č.500/2006 Sb.<,>
<br> o územně analytických podkladech,územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
<br> územně plánovací činnosti,ve znění pozdějších předpisů
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> vydává usnesením č.j.8/2021-55 ze dne 7.9.2021
<br>
<br> Územní plán Suchá
<br>
Územní plán Suchá tvoří:
<br>
<br> 1.Textová část (33 stran)
<br>
<br> 2.Grafická část
<br>
<br> ozn.název výkresu Měřítko
<br> I.B.1 Výkres základního členění 1 : 5 000
<br> I.B.2 Hlavní výkres 1 : 5 000
<br> I.B.3 Výkres veřejně prospěšných staveb,opatření a asanací 1 : 5 000
<br>
<br> Jednotlivé grafické přílohy tvoří vždy jeden samostatný výkres většího formátu.Všechny
<br> výše uvedené přílohy jsou opatřeny záznamem o účinnosti <.>
<br>
<br>
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Obec Suchá,Suchá 1,588 33 Stonařov
<br>
<br>
Stránka 2 z 7
<br>
<br> Odůvodnění
<br>
1) Postup pořízení územního plánu
<br>
<br> 1.1 Záměr pořízení územního plánu
<br> O pořízení územního plánu rozhodlo zastupitelstvo obce Suchá na svém zasedání dne 4.12 <.>
<br> 2015 usnesením č.15/2015-80.Určeným zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem
<br> v procesu zpracování a projednání územního plánu zvolilo zastupitelstvo místostarostku obce <,>
<br> paní Věru Svěrákovou.Zpracováním územního plánu bylo obcí pověřeno Urbanistické
<br> středisko JIHLAVA,spol.s r.o <.>,Matky Bo...
ÚP Suchá.pdf
Obec Suchá,Suchá 1,588 33 Stonařov
<br>
<br>
Čj.Vyřizuje/linka Suchá,15.9.2021
<br>
<br>
<br> VV EE ŘŘ EE JJ NN ÁÁ VV YY HH LL ÁÁ ŠŠ KK AA
<br>
OOZZNNÁÁMMEENNÍÍ OO VVYYDDÁÁNNÍÍ OOPPAATTŘŘEENNÍÍ OOBBEECCNNÉÉ PPOOVVAAHHYY
<br> Územní plán Suchá
<br> Zastupitelstvo obce Suchá jako věcně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 6 odst.5 bodu
c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění
pozdějších předpisů
<br>
o z n a m u j e
<br>
v souladu s § 173 zákona č.500/2001 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br>
<br> vydání
<br> ÚZEMNÍHO PLÁNU SUCHÁ
<br> formou opatření obecné povahy <.>
<br>
Územního plán vydalo Zastupitelstvo obce Suchá v souladu s ustanovením § 54 odst.2 zákona
č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších
předpisů a v souladu s ustanovením § 171 a § 172 odst.2) zákona č.500/2004 sb <.>,správní řád <,>
ve znění pozdějších předpisů,na svém 8.zasedání dne 7.9.2021 pod č.usnesení 8/2021-55 ZO <.>
Úplné znění opatření obecné povahy s odůvodněním tvoří přílohu této veřejné vyhlášky (č.j <.>
MMJ/ÚÚP/132323/2017-VaJ,UID:jihlvp17v01eox) a je zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový
přístup na elektronické úřední desce Suché www.obecsucha.cz – odkaz úřední deska po dobu 15
dnů ode dne vyvěšení <.>
Do opatření obecné povahy lze nahlédnout po celou dobu vyvěšení této veřejné vyhlášky
na Magistrátu města Jihlavy,stavebním úřadu,oddělení úřadu územního plánování a na Obecním
úřadu v Suché v době úředních hodin nejlépe po předchozí telefonické domluvě (tel.+420 606 045
073,+420 724 172 038) <.>
<br> Proti tomuto opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek <.>
<br>
<br>
Ing.XXXXXXXXX XXXXX
<br> starostka
<br> otisk razítka
<br> X.Úřední deska 2.Elektronická úřední deska
Obecního úřadu Suchá Obecního úřadu Suchá
<br>
Vyvěšeno dne: ……………………… Vyvěšeno dne: ……………………………
<br> Sejmuto dne: ………………….<.> Sejmuto dne: …………….…………

Načteno

edesky.cz/d/4897595

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   EIA   Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Suchá      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz