« Najít podobné dokumenty

Obec Dolany (Kladno) - Ministerstvo zemědělství - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolany (Kladno).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

vyhláška (116.7 kB)
OBECNÍ ÚŘAD
<br> D okr.Kladno OLANY Přijato dne: 1 5 -09- 2021 Čísi.jednací: ÚOIDO
<br> POčet listů: _ JIP/237,1
<br>,!
<br> Ministerstvo zemědělství Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
<br> MZE-49892/2021-16212
<br> spisová značka.: MZE-49892/2021-16212 c <.>,-.<.> MZE-49892/zoz1-1ez1z lilillllillllll ili|||!|||||||llllllilllllHlillillllli 000021 156248
<br> mze Vyřizuje: Ing.XXXX XXXX,Ph.D.Telefon: XXXXXXXXX E-mail: Jiri.Bily©mze.cz ID DS: yphaax8
<br> Adresa: Těšnov 65/17,Nové Město,110 00 Praha 1
<br> V Praze dne : 14.9.2021
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů,věcně příslušný podle ustanovení 5 49 odst.2 písm.e) zákona č.289/1995 Sb <.>,o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesni zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“),v souladu s s 171 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"),vydává podle 5 51a lesniho zákona následující
<br> opatření obecné povahy <,>
<br> kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j.17110/2020—MZE-16212 ze dne 2.4.2020,ve znění opatření obecné povahy č.j.33784/2020-MZE-16212 ze dne 27.7.2020,následovně:
<br> |
<br> Příloha č.1 opatření obecné povahy č.j.17110/2020-MZE-16212 ze dne 2.4.2020,ve znění opatření obecné povahy č.j.33784/2020-MZE-16212 ze dne 27.7.2020,se nahrazuje přílohou č.1,která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy <.>
<br> ||.Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení veřejné vyhlášky,kterou je toto opatření obecné povahy oznámeno,na úřední desce Ministerstva zemědělství <.>
<br> llI <.>
<br> Toto opatření obecné povahy se zveřejní též na úředních deskách obecních úřadů obcí s rozšířenou působností <.>
<br> Odůvodnění:
<br> Od vydáni opatření obecné povahy č.j.17110/2020-MZE-16212 ze dne 2.4.2020,ve znění opatření obecné povahy č.j.33784/2020—MZE-16212 ze dne 27.7.2020,které je ...

Načteno

edesky.cz/d/4897586

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolany (Kladno)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz