« Najít podobné dokumenty

Obec Kojetice (Třebíč) - Rozhodnutí o umístění stavby Kojetice n/M-148/3, Hanzalová: kabel NN

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kojetice (Třebíč).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha_947410593_1_Situace_stavby-1.pdf
SITUACE STAVBY V KM
<br> Kč).-Kojeřfce na Morové [ 657852J Mér'l'fko: /:5OO
<br> LEGENDA:
<br> m nova' přípojka/a' skříň
<br> nový zemni kabel NN E.on \\ „ sfa'vaj/c/ připojkova' skříň _ sfa'vajic/ zemni kabel NN \mu <.>
<br> __ _ sfa'va ] ici venkovn/' vedeni NN ".__\ \\
<br> „„,<.>
<br> “Č 1 *.c.:! uč ) US Š
<br> ! ; : ; _1____.__ % $ 4 : !| \ _,___M___Lň_,__-;\ <.>,_.__ _Q_„„_w_„í [,_ „ ___„___,____„ í „„ — „.-,<.> -— L i 2,= N : = \ \ ! u: \ i : $.<.>,- Ě * l „:"/"3 ! š "53 1 „.„p,leki / \““\.*; \\——\ *.\—-\ 'l ( Š.a.<.> ?.<.>,—.— ! J,<.> \ Š \ — z i * *= — „„_ „.<.> -.<.>.<.> *.<.>.<.> A.<.>.<.>.<.> „.—v»!*,<.>,<.>.<.> „mm- 1,€ = * — — Wwň LA—MMW—Mwmw" & *.Í ') \.5“- \!.a „\ a - \ __ Š_ l48/3 x: 148/5 ? % 145,2.7 u „„ A \ 'e \ \ *.„\ — * \ i “ ““ ““"“—*'— w—-—J—M_ ______ \.Í \.4 \ \\ a \\ \\ ! <.>
<br>,<.> a MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ ' :: ooaon VÝSTAVBY./ 67401 TŘEBÍČ ©
priloha_947410593_0_72109-2021_Návrh_výroku_rozhodnutí_ve_zjednodušeném_územním_-3.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ
Odbor výstavby
<br>
<br> Karlovo nám.104/55,674 01 Třebíč,adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám.116/6,674 01 Třebíč
<br>
<br> Spis č.: OV/10874/2021 V Třebíči dne 14.09.2021
Č.j.: OV 72109/21 - SPIS 10874/2021/Jaš
<br>
<br> VYŘIZUJE: Ing.XXXXX XXXXXX
TELEFON: XXX XXX XXX
E-MAIL: lenka.jasovaX@trebic.cz
<br>
<br>
N Á V R H V Ý R O K U R O Z H O D N U T Í
<br> O UMÍSTĚNÍ STAVBY VE ZJEDNODUŠENÉM ÚZEMNÍM ŘÍZENÍ
<br>
Společnost
<br> EG.D,a.s <.>,Lidická č.p.1873/36,Černá Pole,602 00 Brno 2
<br> zastupující na základě plné moci společnost
<br> ZMES,s.r.o <.>,Sadová č.p.829/1,Horka-Domky,674 01 Třebíč 1
<br> podala dne 1.9.2021 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Kojetice n/M-
148/3,Hanzalová: kabel NN na pozemku: stavební parcela číslo 136,pozemková parcela
číslo 148/3,148/11,148/12 v katastrálním území Kojetice na Moravě ve zjednodušeném
územním řízení <.>
<br>
<br> Městský úřad Třebíč,odbor výstavby,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm <.>
c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),v
platném znění (dále jen "stavební zákon"),posoudil žádost podle § 90 a 95 odst.1
stavebního zákona a podle § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního
rozhodování,územního opatření a stavebního řádu,ve znění pozdějších předpisů a na
základě tohoto posouzení podle § 79 odst.1 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě
územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu,ve znění pozdějších předpisů
<br> vydává
<br> rozhodnutí o umístění stavby:
<br>
Kojetice n/M-148/3,Hanzalová: kabel NN (dále jen stavba)
<br> na pozemku: stavební parcela číslo 136,pozemková parcela číslo 148/3,148/11,148/12 v
katastrálním území Kojetice na Moravě <.>
<br>
<br> XXX i t e lé par ce l :
<br> Parcela číslo v katastrálním
území Kojetice na Moravě
<br> Vlastnické právo
<br> 136
<br> XXXXXXXX XXXXXX,č.p.XX,XXXXX Rokytnice nad Rokytnou
<br> XXXXXXXXX XXXXXXX,č.p.XXX,XXXXX Výčapy
<br> XX...

Načteno

edesky.cz/d/4897540

Meta

Územní plánování   EIA   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kojetice (Třebíč)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz