« Najít podobné dokumenty

Obec Zborovice - Vyrozumění o pokračování řízení (2 přílohy)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zborovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

vyrozumění o pokračování v řízení.pdf [0,49 MB]
O B E C N Í Ú Ř A D Z D O U N K Y
stavební úřad
<br>
<br>
SPIS.ZN.: OU/893/2021 Dle rozdělovníku
Č.J.: OU/1863/2021
<br>
<br>
<br> VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:
<br> XXXXXXXXXXX XXXXXXX
XXX XXX XXX
su.administrativa@zdounky.cz
<br> DATUM: 10.9.2021
<br>
<br>
<br> V Y R O Z U M Ě N Í
o pokračování v řízení
<br>
<br> Stavební úřad Obecního úřadu Zdounky příslušný podle § 13 odst.1 písm.e) zákona
č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (dále jen “stavební zákon”),v platném
znění,(dále jen „stavební úřad“),oznamuje pokračování v územním řízení vedeném pod
spisovou značkou OU/893/2021 ve věci vydání územního rozhodnutí o umístění stavby nazvané
<br>
„Rekonstrukce veřejného osvětlení Zborovice - ul.Za nádražím"
<br>
tj.změna stavby veřejného osvětlení na pozemcích parcelní číslo 1692 (ostatní plocha,ostatní
komunikace; 9653 m2),1693 (ostatní plocha,ostatní komunikace; 3190 m2),1694 (ostatní
plocha,ostatní komunikace; 818 m2),1376 (ostatní plocha,ostatní komunikace; 844 m2),1720
(ostatní plocha,ostatní komunikace; 3165 m2) a 1360/9 (orná půda; 5844 m2),vše v katastrálním
území Zborovice (dále jen "stavba") <,>
neboť dnem 15.7.2021 odpadly důvody,pro které bylo usnesením vydaným dne 2.6.2021 pod
číslem jednacím OU/1124/2021,řízení přerušeno.Tímto dnem správní úřad v řízení pokračuje a
tímto dnem opět začínají běžet lhůty pro vydání rozhodnutí podle § 71 zákona č.500/2004 Sb.<,>
správní řád,v platném znění <.>
<br>
<br>
otisk razítka
(dokument byl opatřen rovněž elektronickým podpisem)
<br> XXXX XXXXXXXX
vedoucí stavebního úřadu
v.z <.>
XXXXXXX XXXXXXXXXXX
referent stavebního úřadu
<br>
<br> Rozdělovník
I/ Obdrží žadatel:
1.obec Zborovice,IDDS: jjrjdqf
sídlo: Hlavní 37,Zborovice 768 32
zast.Ing.XXXX XXXXX,Bílany XX,XXX XX Kroměříž
<br>
2021-09-15T12:29:04+0000
XXXXXXX XXXXXXXXXXX
oznámení zahájení řízení.pdf [0,54 MB]
O B E C N Í Ú Ř A D Z D O U N K Y
stavební úřad
<br>
<br>
SPIS.ZN.: OU/893/2021
Č.J.: OU/1864/2021 Dle rozdělovníku
<br>
<br>
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:
<br> XXXXXXX XXXXXXXXXXX
XXX XXX XXX
su.administrativa@zdounky.cz
<br> DATUM: 10.9.2021
<br>
<br>
<br>
Veřejná vyhláška
<br>
<br> O Z N Á M E N Í
<br>
zahájení územního řízení
<br>
<br> Stavební úřad Obecního úřadu Zdounky příslušný podle § 13 odst.1 písm.e) zákona
č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),v platném znění <,>
(dále jen “stavební úřad ”),obdržel dne 5.5.2021 od žadatele,kterým je společnost
<br>
Obec Zborovice
<br>
(dále jen "žadatel"),IČ 00287920,kterého zastupuje pan Ing.XXXX XXXXX,Bílany XX,XXX XX
Kroměříž,žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby nazvané:
<br>
„Rekonstrukce veřejného osvětlení Zborovice - ul.Za nádražím"
<br>
tj.změna stavby veřejného osvětlení na pozemcích parcelní číslo 1692 (ostatní plocha,ostatní
komunikace; 9653 m2),1693 (ostatní plocha,ostatní komunikace; 3190 m2),1694 (ostatní plocha <,>
ostatní komunikace; 818 m2),1376 (ostatní plocha,ostatní komunikace; 844 m2),1720 (ostatní
plocha,ostatní komunikace; 3165 m2) a 1360/9 (orná půda; 5844 m2),vše v katastrálním území
Zborovice (dále jen "stavba") <.>
<br> Stavební úřad dle § 87 odst.1 stavebního zákona oznamuje všem jemu známým účastníkům řízení
a dotčeným orgánům zahájení územního řízení,ve kterém upouští od ústního jednání,jelikož jsou
mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru <.>
Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky ve lhůtě
<br>
<br> do 15 dnů od doručení tohoto oznámení <.>
<br>
K později uplatněným závazným stanoviskům a námitkám nebude dle § 89 odst.1 stavebního
zákona přihlédnuto <.>
<br>
<br>
Č.j.OU/1864/2021 - str.2
<br>
<br>
<br> Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí u Stavebního úřad Obecního úřadu
Zdounky,úřední den: v pondělí od 8:00 hod.do 11:30 hod.a od 12:00 ho...

Načteno

edesky.cz/d/4897444

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Zborovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz