« Najít podobné dokumenty

Město Chrastava - strana 1-10

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Chrastava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

strana 1-10
1/9 SMLOUVA
<br> O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA CH RASTAVA
<br> Smlouva č.HFO/VP/3/2021/FF/Sl Smluvní strany:
<br> 1 <.>
<br> Město Chrastava
<br> se sídlem náměstí 1.máje 1,463 31 Chrastava zastoupené Ing.Michaelem Canovem,starostou IČ 002 62 871
<br> DIČ CZOOZ 62 871,je plátce DPH Bankovní spojení Sberbank CZ,a.s <.>
<br> Číslo účtu IQ 103.odst.5 písmo)/*) 4200099082/6800
<br> kontaktní osoba/y:
<br> ve věcech finančních vedoucí HFO MěÚ Chrastava,XXX XXXXXX XXXXX ve věcech technických vedoucí ORM MěU Chrastava,pan Mgr.XXXXX XXXXXX
<br> tel.: XXX XXX XXX fax: XXX 143 344 e—maíl: podatelna©chrastavacz
<br> (dále také „poskytovatel“) ÍŠ 10a odst.5 písm.af)
<br> & 2 <.>
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXX Ph.D <.>
<br> Bydliště xxxrocxxxxxxx,XXX 31 Chrastava Datum narození xx.xx.1988
<br> Bankovní spoj ení XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<br> Č_ účtu XXXXXXXXXXXXX Není plátce DPH ÍŠ lOa OdSÍ.<.> 5 písmo)/*) tel.: xxxxxxxxxxxx f ax: e—mail : xxxxxxxxxxxxxxxxx
<br> (dále jen „přij emce“) Íš lOa odst.5 písní.h))Ú
<br> uzavírají podle % 10a zákona 250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů a % 159 a následujících zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád ve znění pozdějších předpisů tuto
<br> SMLOUVU
<br> Článek 1.Předmět a účel dotace
<br> 1.Předmětem této smlouvy je poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu poskytovatele ve formě účelové dotace z Fondu pro zlepšení vzhledu veřejného prostoru (dále i Fond Fasáda
<br> 2/9
<br> nebo FF) na účel určený žadatelem (příjemcem) v žádosti (dále jen „dotace“) na realizaci akce oprava stavebně zanedbaných částí obálky budovy (střechy) ve městě Chrastava rodinný dům č.p.xxx,ulice xxxxxxxxxx,parcelní číslo st.xxx,obec Chrastava,katastrální území Chrastava 1,či slo LV xxx sousedících přímo s veřejným prostranstvím,které pohledově významně negativně ovlivňují vzhled veřejného prostranství,včetně stavby,případně zapůjčení lešení,pokud je k opravě nezbytné (dále jen „akce“),evidované pod č_j F3 (; 10a od...

Načteno

edesky.cz/d/4897277

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Chrastava
21. 09. 2021
21. 09. 2021
16. 09. 2021
16. 09. 2021
16. 09. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Město Chrastava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz