« Najít podobné dokumenty

Město Brno - návrh OOP ul. Křižíkova

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0277464_19_10_Pril_vykres.pdf
m7
<br> UL.KŘIŽÍKOVA - ÚK
<br> „ větí „ €.th Ni“ tui? *ĚJFĚŠYFĚ
<br> % !? OLÉZAČKAMI
<br> © B1 /_ _1a_ _ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ STÁVAJÍCÍ ],51 / _v_1a_ _ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NAVRHOVANÉ Instalovat '/ lnsťalo“ © 31 _v_1a_ _ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ RUŠENÉ * * Odstranit /* Odstranit
<br> Poznámka: Intenzita dopravy v roce 2018 (zdroj: BKOM a.s.): průměr 8 000 vozidel/24 hod.(14% těžkých) čÍSLOOBJEDNÁVKY:0277464/2019 Intenzita cyklistů v roce 2018 (zdroj: BKOM a.s.): průměr 400 cyklistů/24 hod.| VEDoucÍúDI GENER,PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLOVAL.<.> Brněnské Výkres byl zpracován dle zadání OD MMB a jednotlivé připomínky byly schváleny a zapracovány.IING-A-„I-lAVLÍČEK Ing-L-KONKOLS„KÝ Ing-L-KONKOLS„KÝ ING/M-PERNICA Elk! komunikace Výkre's byl zpracován na základě žádosti UMC Brnol- Královo Pole z důvodu odstranění kolizních situacívpři výjezd.: lí _? Í/n/Š/á/ ď/m/Š/%/ /UL_% mmDOPRAVNrHorNŽENvstr ĚOaZIřlWeěal'lrlfěĚŠÍCCIhandOyZ-ÍdDelle pozadavku OD MMB bude StavaJICI VDZ V 12a rozsrreno o 2 m doprava pro snadneJSI vyjezd OBJEDIGATEL DOKUMENTACE: STATUTÁRNÍMĚ TO BRNO DATUM SRPEN2021 Výkres dopravního značení není stavebně-technickým projektem avslouží pouzevpro stanoivení dopravního znvačení.NÁZEVAKCE: FORMÁT Při úpravě ploch je nutno respektovat platnou legislativu a příslusne normy,zr|d|t umele VOdICI linie,dodrzet DOPRAVNÍ ZNAČENÍ srupeň předepsaný spád,odvodnění atd.v v,<,> MĚŘÍTKO 1:500 Veškeré stávající vodorovné dopravní značení,které překáží instalaci nového,musí být před realizací tohoto ULICE KRIZIKOVA ' UK č.zmÁzxv 1204_2019 výkresu odstraněno.' ' ČÍSLOPARÉ ČÍSLOVÝKRESU Výkres bude realizován podle TP 65 a 133 NAZEYWKRESU',„ <,>
<br> ZMENA DOPRAVNIHO ZNACENI o1_3
0277464_19_10_Krizikova_UK_nOOP.pdf
Magistrát města Brna
<br> Kounicova 67a | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br>
<br> Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0277464/2019/10 VYŘIZUJE: Ing.XXXXXX XXXXXXXXX Brno XX.XX.XXXX
<br> Č.J.: MMB/0482925/2021/HL TEL./E-MAIL: 542 174 762,hlavaiova.blanka@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> návrh opatření obecné povahy
<br> návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br> Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – veřejně přístupná
<br> účelová komunikace,ulice Křižíkova Brno
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna (dále „MMB“) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení
<br> § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
<br> zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě objednávky
<br> pod č.j.: MMB/0044559/2021/HL,spis.zn.: 5400/OD/MMB/0277464/2019/6 statutárního města Brna <,>
<br> Magistrátu města Brna,odboru dopravy ze dne 17.02.2021,obdržel návrh místní úpravy provozu na
<br> pozemní komunikaci – veřejně přístupné účelové komunikaci ul.Křižíkova Brno,formou výkresu č.01.3 <,>
<br> pod názvem: „ZMĚNA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ“,název akce: „DOPRAVNÍ ZNAČENÍ UL.KŘIŽÍKOVA
<br> – ÚK,datum: „SRPEN 2021“,měřítko „1:500“,č.zakázky „1204-2019“,zpracovaného společností
<br> Brněnské komunikace a.s <.>,IČO: 60733098,Středisko útvar dopravního inženýrství,se sídlem
<br> Renneská třída 787/1a,639 00 Brno <.>
<br> MMB dne 02.09.2021 zaslal dotčenému orgánu podle ustanovení § 77 odst.2 písm.b) zákona
<br> o silničním provozu – Policii České republiky,Městské ředitelství policie Brno,Dopravní inspektorát
<br> Brno-město,pracoviště dopravního inženýrství,se sídlem Kounicova 24,611 32 Brno,návrh stanovení
<br> místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – ...

Načteno

edesky.cz/d/4897133

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz