« Najít podobné dokumenty

Liberecký kraj - Smlouva č. OLP/2823/2021 k poskytnutí účel. dotace z DFLK, programu 8.1 pro rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Liberecký kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Smlouva_8.1_LESpolek.pdf
Stránka 1 z 11
<br>
Smlouva o poskytnutí účelové dotace
z Dotačního fondu Libereckého kraje
<br> oblast podpory: 8.Životní prostředí a zemědělství
<br> program č.:
<br> 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty
<br> č.OLP/2823/2021
<br> schválená Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 22.června 2021 usnesením č.292/21/ZK <.>
<br>
Smluvní strany:
<br> Liberecký kraj
<br> se sídlem U Jezu 642/2a,Liberec IV - Perštýn,460 01
<br> zastoupený Martinem Půtou,hejtmanem,na základě plné moci č.PM/173/2020 Václavem
<br> Židkem,členem rady kraje,pověřeným řízením resortu životního prostředí a zemědělství
<br> IČO: 70891508
<br> DIČ: CZ70891508
<br> Číslo účtu: 19-7964250217/0100
<br> dále jen „poskytovatel“
<br>
a
<br>
LESpolek z.s <.>
<br> se sídlem: Kádnerova 109/2,460 01 Liberec XIII - Nové Pavlovice
<br> osoba oprávněná podepsat smlouvu: Bc.XXXX XXXXXXXXXX,předsedkyně
<br> IČO: XXXXXXXX
<br> Číslo účtu: 250 132 10 98 / 2010
<br> dále jen „příjemce“
<br>
uzavřely níže uvedeného dne,měsíce a roku v souladu s §159 a násl.zákona č.500/2004 Sb.<,>
<br> správní řád,ve znění pozdějších předpisů,podle zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích,ve znění
<br> pozdějších předpisů a zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů tuto
<br>
<br> veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje:
<br>
<br> Článek I <.>
<br> Předmět a účel smlouvy
<br> 1.Smluvní strany uzavírají smlouvu o poskytnutí účelové dotace na projekt s názvem:
„Příroda Lidových sadů pod lupou“ <,>
<br> který byl schválen usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č.292/21/ZK ze dne 22 <.>
<br> června 2021 <.>
<br> 2.Finanční prostředky z rozpočtu poskytovatele a vlastní podíl příjemce na celkových výdajích
projektu budou použity výhradně na způsobilé výdaje v souladu s dosažením účelu projektu <,>
<br> kterým je: Za opravdovou přírodou není potřeba jezdit daleko do XXX,máme ji v těsné
<br> blízkosti Liberce - v Lidových sadech.Dětem v ...

Načteno

edesky.cz/d/4897127

Meta

Rozpočet   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Liberecký kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz