« Najít podobné dokumenty

Obec Lukovany - Rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou - Městský úřad Rosice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lukovany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace zde (2.99 MB)
111111111111111111111111111
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD ROSICE
<br> Odbor životního prostředí Palackého nám.13,665 01 Rosice pracoúšpě Zerotínovo nám.1,665 01 Rosice
<br> “*=
<br> “,y-'— spa.: MR-S 4WÉ/6/JEŘ v Rosicích 15.09.2021
<br> G.:.: M.972 -0ZP M'r'wr 11511533? 52%
<br> ? „,<.>.<.> áMROZHODNUTÍ
<br> doručované veřejnou vyhláškou
<br> Městskýedřgd v Rosicích,odbor životního prostředí,jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu 5 66 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,jako vodoprávní úřad příslušný podle © 104 odst.2 písm.c) a 5 106 odst.1 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"),a jako speciální stavební úřad podle 5 15 odst.5 vodního zákona a 8 15 odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dálejen "stavební zákon"),na podkladě žádosti,kterou dne 18.06.2021 podal
<br> Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice,IČO 49458892,Kounieká 1598/78,664 91 Ivančice (dále jen "stavebník") <,>
<br> podle & 15 odst.1 vodního zákona,5 115 odst.4 stavebního zákona,v souladu s 5 115 odst.1 vodního zákona
<br> prodlužuje
<br> platnost stavebního (vodoprávního) povolení,které vyhotovil Městský úřad v Rosicích,odbor životního prostředí,dne 07.01.2019 pod čj.MR-S 13304118 — OZP/16 (nabytí právní moci dne 02.08.2019),ve věci povolení stavby vodního díla '
<br> “Lukovany — kanalizace a ČOV"
<br> (dále jen "stavba") na pozemcích parc.č.4057,4059,4060,4079,4122,4157,4172,4184,4191,4589,4621,4659,4671,4861,4922/1,4922/7,4954,4956,5030,5068,5229,5230,5231,5232,5233,5234,5235,5237,5255,5362/2,5411,5415,5416,5421,5422,5425,5426/1,5427 v katastrálním území Lukovany <,>
<br> a to tak,že nová doba platnosti stavebního povolení se stanovuje: 2 XXXX XXX dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí <.>
<br> Účastníci řízení,na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (% 27 odst.1 Správního řádu)...

Načteno

edesky.cz/d/4897024

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lukovany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz