« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Královo Pole - Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Královo Pole.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška
Magistrát města Brna Odbor dopravy SP.ZN.: 5400/0D/MMB/0449065/2021 VYŘIZUJE: Ing.XXXXXX XXXXXXXXX Brno XX.XX.XXXX Č.J.: MMB0449065/2021 TEL./E-MAIL: 54217 4214/mistinova.blanka@brno.ez Zn.: 0449065/NOOP/21-Miš Veřejná vyhláška Toto opatření obecné povahy se doručuje veřejnou vyhláškou.Musí být vyvěšeno na úřední desce Magistrátu města Brna,po dobu nejméně 25 dnů.Patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desku se písemnost považuje za zveřejněnou.Návrh opatření obecné povahy musí být zveřejněn nejméně po dobu 1 O dnů.Rozhodující pro běh lhůty je vyvěšení na úřední desce Magistrátu města Brna.Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: Ukončeno zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: Návrh opatření obecné povahy dočasný zákaz stání na místních komunikacích Magistrát města Brna,Odbor dopravy,jako příslušný silniční správní úřad ve věcech místních komunikací podle § 40 odst.(5) písmeno b) zákona č.13/1997 Sb„ o pozemních komunikacích,v platném znění (dále jen „zákon o pozemních komunikacích"),čl.29 odst.2 písm.a) obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.20/2001,kterou se vydává Statut města Brna,v platném znění,a podle § 124 odst.(6) a § 77 odst.(1) písm.c) zákona č.361/2000 Sb„ o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,v platném znění (dále jen „zákon o si lničním provozu"),na základě návrhu ze dne 3.8.2021,podaném společností Brněnské komunikace a.s„ Renneská třída 1a,639 00 Brno,IČO: 607 33 098 v zastoupení společností GEFAB,s.r.o„ Švédská 5,620 00 Brno,IČO: 416 02 901 (dále také jen „navrhovatel'),a po předchozím písemném vyjádření Policie ČR,Městského ředitelství policie Brno,Dopravního inspektorátu Brno - město,pracoviště dopravního inženýrství (č.j.KRPB-49622-8/ČJ-2021-060201-KOL ze dne 30.8.2021) připravil dle§ 19a zákona o pozemních komunikacích a§ 171 a následně zákona č.500/2004 Sb„ správní řád,v platném znění (dále jen „správní řád") návrh opatření obecné povahy z důvodu obnovy V...

Načteno

edesky.cz/d/4897009

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Brno - Královo Pole
16. 09. 2021
16. 09. 2021
15. 09. 2021
15. 09. 2021
15. 09. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Brno - Královo Pole      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz