« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Královo Pole - Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Královo Pole.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška
Magistrát města Brna Odbor dopravy č.J.: MMB/0456897/202 1/GJE SP.ZN.: 5400/0D/MMB/0456897/2021/2 VYŘIZUJE: Mgr.XXXXXXXX XXXXXXX TEL.JE-MAIL: XXX XXX XXX / jeklova.gabriela@brno.cz VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy Brno,15.09.2021 stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky: Odbor dopravy Magistrátu města Brna (dále jen „OD MMB"),jako věcně a místně příslušný orgán státní správy podle § 77 odst.1 písm.c) a podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu"),po předchozím písemném vyjádření Policie České republiky,Městského ředitelství policie Brno,Dopravního inspektorátu Brno - město,pracoviště dopravního inženýrství (dotčený orgán podle ustanovení § 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu),pod č.j.: KRPB-154903-1 /ČJ-2021-060201,ze dne 31.08.2021,na základě žádosti žadatele: S/GNEX,spol.s r.o <.>,se sídlem Holzova 138,627 00 Brno,IČ: 499 71 344 s t a n o v u j e p ř e ch o d n o u ú p r a v u p r o v o z u na pozemní komunikaci - místní komunikaci ul.Slovinská ve městě Brně podle výkresové dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení,z důvodu realizace přípojek inženýrských sítí před objektem Slovinská 44.Předpokládaný termín realizace je v období 22.09.2021 - 30.11.2021.Skutečný termín bude upřesněn v rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace,resp.uzavírce pozemní komunikace.Přechodné dopravní značení (dále jen „POZ') 8 28 „Zákaz zastavení" se umístí dle §19a odst.4 zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích nejméně 7 dní před prvním dnem dočasného zákazu nebo omezení.Stanovení je platné pouze se souhlasem silničního správního orgánu a jeho platnost je omezena podle zákona č.361/2000 Sb.na dobu max.1 rok od vydání stanovení.Podmínky pro provedení přechodn...

Načteno

edesky.cz/d/4897008

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Brno - Královo Pole
16. 09. 2021
15. 09. 2021
15. 09. 2021
15. 09. 2021
15. 09. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Brno - Královo Pole      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz