« Najít podobné dokumenty

Obec Velký Osek - Výběrové řízení - strážník obecní policie - aktualizace

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Velký Osek.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výběrové řízení_strážník OP-aktualizace (197.02 kB)
Obec Velký Osek a Obecní úřad obce Velký Osek
Revoluční 36,281 51 Velký Osek
<br> tel.č.+420 321 795 523,e-mail: obecni.urad@velky-osek.cz,podatelna@velky-osek.cz,web: www.velky-osek.cz
<br>
<br> 1
<br>
<br> Obec Velký Osek
Obecní úřad obce Velký Osek
<br>
Obec Velký Osek
<br> vyhlašuje
v souladu s ust.§ 4 zákona č.553/1991 Sb <.>,o obecní polici,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),a zákona č <.>
<br> 128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů
V Ý B Ě R O V É Ř Í Z E N Í - AKTUALIZACE
<br>
na obsazení 1 pracovní pozice u Obce Velký Osek,Revoluční 36,Velký Osek:
<br> druh práce:
strážník obecní policie
<br> náplň práce:
zejm.zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů dle právního řádu ČR (např.úřední měření
dodržování povolené rychlosti,osvěta a výchova v oblasti bezpečnosti a prevence kriminality)
<br> místo výkonu práce:
správní území obce Velký Osek
<br> Zájemci mohou podávat své přihlášky do 17:00 hod.dne 18.10.2021 na adresu Obecní úřad Velký Osek,Revoluční 36,Velký Osek <,>
PSČ 281 51,pouze v písemné formě,a to v zalepené obálce s označením „NEROZLEPOVAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ STRÁŽNÍK
OBECNÍ POLICIE“ <.>
<br> Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:
a) jméno,příjmení a titul uchazeče <,>
b) datum a místo narození uchazeče <,>
c) státní příslušnost uchazeče <,>
d) místo trvalého pobytu uchazeče <,>
e) číslo občanského průkazu uchazeče <,>
f) datum a podpis uchazeče <,>
g) telefonní nebo e-mailový kontakt <.>
<br> K přihlášce je nutno připojit:
a) strukturovaný životopis zájemce max.na 4 strany A4 včetně popisu zkušeností z obdobného druhu práce nebo s doložením
referencí od předchozích zaměstnavatelů <,>
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce <,>
c) čestné prohlášení dle § 4a odst.2 zákona <,>
d) čestné prohlášení o spolehlivosti dle § 4b zákona <,>
e) úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání <,>
f) lékařské osvědčení o zdravotní způsobilosti uc...

Načteno

edesky.cz/d/4896994

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Velký Osek      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz