« Najít podobné dokumenty

Město Týnec nad Labem - Pozvánka na jednání ZM 22.9.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Týnec nad Labem.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na jednání ZM 22.9.2021
Město TTýýnneecc nnaadd LLaabbeemm
<br> Masarykovo náměstí č.p.1
PSČ 281 26 Týnec nad Labem
<br> okres Kolín
<br>
POZVÁNKA
<br>
Zveme Vás na veřejné zasedání
Zastupitelstva města Týnec nad Labem <,>
<br> které se uskuteční ve středu 22.září 2021 od 17.00 hodin
na Městském úřadě v Týnci nad Labem <.>
<br>
<br> Bc.XXXXX XXXXXX v.r <.>
starosta Města Týnec nad Labem
<br> Program:
<br> 1.Zahájení
2.Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM
3.Návrh a schválení programu jednání ZM
4.Kontrola usnesení z jednání ZM ze dne 18.8.2021
5.Rozpočtové opatření 6/2021
6.Žádost o mimořádné vydržení pozemku parc.č.205 v kat.území a obci Týnec nad Labem
7.Schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést
<br> stavbu č.IV-12-6029566/1 se společností ČEZ Distribuce,a.s <.>,IČ 24729035
8.Schválení nejvýhodnější nabídky veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce kulturního a
<br> spolkového domu v Týnci nad Labem“
9.Schválení smlouvy o dílo na veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce kulturního a spolkového
<br> domu v Týnci nad Labem“
10.Schválení Dodatku č.1 smlouvy o dílo „Stavební úpravy stávající nezpevněné místní
<br> komunikace v místní části Vinařice u Týnce nad Labem“
11.Schválení Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č.UZSVM/SKO/7715/2021-SKOM
<br> s Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových,IČ: 69797111
12.Žádost o odkoupení části pozemku parc.č.821/1 v kat.území a obci Týnec nad Labem
13.Dodatek k nájemní smlouvě o nájmu bytu č.1 v domě čp.47 v Týnci nad Labem
14.Dodatek k nájemní smlouvě o nájmu bytu č.5 v domě čp.64 v Týnci nad Labem
15.Dodatek k nájemní smlouvě o nájmu bytu č.1 v domě čp.340 v Týnci nad Labem
16.Přidělení bytu č.2 v domě čp.64 v Týnci nad Labem včetně uzavření smlouvy o nájmu
17.Schválení vyřazení majetku města Týnec nad Labem
18.Schválení nejvhodnější nabídky na ceny plynu pro Město Týnec nad Labem,včetně uzavření
<br> smlouvy
19.Schválení nejvhodnější nabídky na ce...

Načteno

edesky.cz/d/4896916

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Týnec nad Labem      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz