« Najít podobné dokumenty

Obec Malá Morava - Veřejná soutěž - prodej majetku - Správa železnic, státní organizace

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Malá Morava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyhlášení_veřejné_soutěže_Vlaské_o.pdf
_ SPRAVA 89809/2021—SŽ—GŘ—031
<br> z žELEZNIc
<br> Správa železnic,státní organizace se sídlem Praha 1 — Nové Město,Dlážděná 1003/7,PSČ 110 00 IČO: 70994234,DIČ: CZ70994234 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,oddíl A,vložka 48384 (dále též „vyhlašovatel“)
<br> vyhlašuje podle ust.g 1772 a násl.zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,a v souladu s Podmínkami pro veřejné soutěže č.j.49126/2020- -SŽ-GŘ— 031 umístěnými na www.spravazeleznic.cz,záložka: nemovitosti prodej / nájem
<br> VEŘEJNOU SOUTĚŽ „ o nejvhodnvjší nabídku na prodej majetku ve vlastnictví Ceské republiky,se kterým má právo hospodařit Správa železnic,státní organizace
<br> 1) Předmět veřejné soutěže č.j.5046299/2015-031
<br> Předmětem veřejné soutěže je prodej pozemků parcelní číslo st.110,jehož součástí a hlavní stavbou je budova bez čp/če (stavba pro dopravu) a parcelní číslo 745/3 vzniklý oddělením,na základě geometrického plánu č.161—17/2017,z původního pozemku parcelní číslo 745/1,včetně jejich součástí a příslušenství,vše v katastrálním území Vlaské <.>
<br> K prodeji nemovitosti formou veřejné soutěže byl udělen souhlas vlády České republiky usnesením č.466 <.>
<br> Kontaktní osoba: Ing.XXXXXXX XXXXXXXX,tel.XXX XXX XXX,e—mail zavodska©spravazeieznic.cz JUDr.XXXXX XXX,tel.XXX XXX XXX,e—mail ort©spravazeleznic.cz 2) Nabídková cena
<br> Minimální nabídková cena činí 163 000 Kč,Jediným kritériem je výše nabídnuté ceny.Finanční jistota činí 8 150 Kč,slovy: osm tisíc sto padesát korun českých <.>
<br> 3) Způsob podávání nabídek
<br> Podání nabídek musí být v souladu s Podmínkami pro veřejné soutěže č.j.49126/2020-SŽ—GŘ- 031 <.>
<br> Nabídky do veřejné soutěže v zalepené obálce označené „NEOTVÍRAT - Veřejná soutěž Vlaské“ doručí zájemce vyhlašovateli bud' osobně do podatelny vsídle Správy železnic,státní organizace,v pracovních dnech 8.00—14.00 hodin,případně poštou doporučeným dopisem na adresu Správy železnic,státní organizace,Dlážděná 1003/7,110 00 Praha 1— Nové Město <.>
<br>...
Podmínky_pro_veřejné_soutěže_2020.pdf
Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č.499/2004 Sb <.>
<br> Doložka číslo: 1947556
<br> Původní datový formát: application/pdf
<br> UUID původní komponenty: 16ddac18-4bcd-4443-a505-060b06972400
<br> Jméno a příjmení osoby,která změnu formátu dokumentu provedla:
<br> Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Barbora ZÁVODSKÁ)
<br> Subjekt,který změnu formátu provedl: Správa železnic,státní organizace
<br> Datum vyhotovení ověřovací doložky: 26.08.2021 16:00:00
<br>
2021-08-26T14:00:37+0000
cenová_nabídka_VS_formulář_2.pdf
Cenová nabídka k veřejné soutěži č.j.S0000000/xxxx-O31
<br> Cenová nabídka na prodej – vyjmenovat předmět VS včetně případných příslušenství
<br> v obci …………… a v katastrálním území …………… činí ………… Kč,slovy: ……….<.> korun
<br> českých <.>
<br> V ……………….dne ………… <.>
<br> Jméno,datum narození/ r.č <.>
<br> bytem
<br> ……………………………….<.>
<br> jméno
<br> ověřovací doložka pro legalizaci
<br> (provádí czech point)
<br>
<br> Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č.499/2004 Sb <.>
<br> Doložka číslo: 1947557
<br> Původní datový formát: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
<br> UUID původní komponenty: a5c77b93-dee0-4bab-9bd8-77453b0f103a
<br> Jméno a příjmení osoby,která změnu formátu dokumentu provedla:
<br> Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Barbora ZÁVODSKÁ)
<br> Subjekt,který změnu formátu provedl: Správa železnic,státní organizace
<br> Datum vyhotovení ověřovací doložky: 26.08.2021 16:00:03
<br>
2021-08-26T14:00:33+0000
Vyhlášení_VS_Vlaské_popis_FOTO_termíny_prohlídky.pdf
Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č.499/2004 Sb <.>
<br> Doložka číslo: 1947558
<br> Původní datový formát: application/pdf
<br> UUID původní komponenty: e95f2d76-c00b-48a0-bb0f-bc1077331234
<br> Jméno a příjmení osoby,která změnu formátu dokumentu provedla:
<br> Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Barbora ZÁVODSKÁ)
<br> Subjekt,který změnu formátu provedl: Správa železnic,státní organizace
<br> Datum vyhotovení ověřovací doložky: 26.08.2021 16:00:07
<br>
2021-08-26T14:00:29+0000
Vyhlášení_VS_Vlaské_přílohy.pdf
Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č.499/2004 Sb <.>
<br> Doložka číslo: 1947559
<br> Původní datový formát: application/pdf
<br> UUID původní komponenty: fa09027f-d807-4fb0-bfc8-915352c096b6
<br> Jméno a příjmení osoby,která změnu formátu dokumentu provedla:
<br> Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Barbora ZÁVODSKÁ)
<br> Subjekt,který změnu formátu provedl: Správa železnic,státní organizace
<br> Datum vyhotovení ověřovací doložky: 26.08.2021 16:00:10
<br>
2021-08-26T14:00:25+0000

Načteno

edesky.cz/d/4896576

Meta

Prodej   Veřejná zakázka   Prodej   Prodej   Prodej   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Malá Morava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz