« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora - Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikacích - Maříkova, Gromešova, Černohorská, Řečkovická

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikacích - Maříkova, Gromešova, Černohorská, Řečkovická
‘2!1
<br> __
__
<br> MAGISTRÁT MĚSTA BRNA ‘1 10
<br> _____J
<br> 601 67 BRNO,Kounicova 67
<br> Odbor dopravy
<br> Č.j.: MMB/0450450/2021 Vyřizuje/linka Brno dne
Spis.Zn.: 5400/ODIMMB/0450450/2021 Ing.Lang /542174217
<br> 14.9.2021
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Odbor dopravy MMB jako příslušný orgán státní správy podle 77 odst.1 písm.c) a
124 odst.6
<br> zákona č.36 1/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách někt
erých zákonů,ve
<br> znění pozdějších předpisů <,>
<br> po předchozím písemném vyjádření Policie CR KRP JMK,č.j.KRPB-14571 1-1/
CJ-2021-O600DP <,>
<br> ze dne 30.8.2021 <,>
postupem v souladu s ustanovením 171 a následně části šesté zákona č.500/2004 S
<br> b.správní řád <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti žadatele:
<br> DOKA,s.r.o <.>,Na návsi 11/5,620 00 Brno,iČ: 634 71 752
<br> stanovuje přechodnou úpravu provozu
<br> na silnicích III.třídy Maříkova,Gromešova,Černohorská,Řečkovická,na místních
pozemních
<br> komunikacích Příjezdová,Zilkova a na veřejně přístupných účelových komuni
kacích vjezd a
<br> výjezd z čerpací stanice AB — OIL podle dokumentace,která je nedílnou součást
í tohoto
<br> stanovení <,>
<br> z důvodu opravy krytu vozovky na silnici 1143 Hradecká <.>
<br> Předmětem tohoto stanovení není přechodná úprava provozu na silnicích I.třídy a
na pozemních
<br> komunikacích mimo katastr města Brna <.>
<br> Předpokládaný termín realizace je v období 22.9.— 24.10.2021.Skutečný termín bude u
přesněn
<br> v rozhodnutí silničního správního úřadu o zvláštním užívání,resp.uzavírce komunik
ace <.>
<br> Stanovení je platné pouze se souhlasem silničního správního úřadu ajeho platnost j
e omezena podle
<br> zákona č.36 1/2000 Sb.na dobu max.1 rok od vydání stanovení <.>
<br> Užití dopravních značek,světelných signálů a dopravních zařízení nesmí b
ýt v rozporu
<br> s příslušnými ustanoveními zákona č.36 1/2000 Sb <.>,vyhlášky č.398/...

Načteno

edesky.cz/d/4896127

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz