« Najít podobné dokumenty

Město Česká Kamenice - Přehled usnesení z 15. schůze Rady města

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Česká Kamenice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Přehled usnesení z 15. schůze Rady města
Usnesení bylo: PŘIJATO
<br> Usnesení bylo: PŘIJATO
<br> Usnesení bylo: PŘIJATO
<br> Rada města Česká Kamenice
P Ř E H L E D U S N E S E N Í
<br> z 15.schůze Rady města Česká Kamenice <,>
která se konala dne 30.8.2021
<br> 423/15/RM/2021 Majetkoprávní vypořádání - bezúplatný převod - dar (Město Č.K.x ŘSD ČR) - I <.>
část
<br> I.Rada města navrhuje
zastupitelstvu města darovat nově vzniklý pozemek p.č.2482/39 ost.plocha/silnice o výměře 2 m2 <,>
nově vzniklý pozemek p.č.2632/8 ost.plocha/silnice o výměře 11 m2 a nově vzniklý pozemek p.č <.>
2632/9 ost.plocha/silnice o výměře 28 m2,vše v katastrálním území Česká Kamenice,dle dosud
neprovedeného geometrického plánu č.1304-48/2020,do výlučného vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic
ČR se sídlem Praha,Na Pankráci 546/56,IČO: 65993390,dle darovací smlouvy č.3/2021/Ra-35120 <.>
<br> [ Výsledek hlasování: Pro: 5,Proti: 0,Nehlasoval: 0,Zdržel se: 0 ]
<br> 424/15/RM/2021 Smlouva o výpůjčce - záměr (Alza.cz a.s.)
<br> I.Rada města rozhodla
zveřejnit záměr výpůjčky části pozemku p.č.1842/4 ost.plocha/ost.komunikace o výměře 5m2 v
katastrálním území Česká Kamenice,zapsaný na listu vlastnictví č.10001 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj,Katastrální pracoviště Děčín <.>
<br> [ Výsledek hlasování: Pro: 4,Proti: 0,Nehlasoval: 1,Zdržel se: 0 ]
<br> 425/15/RM/2021 Stanovisko k oplocení pozemku ( A.J.)
<br> I.Rada města rozhodla
vydat souhlas ke stavbě oplocení pozemku p.č.602/17 v k.ú.Česká Kamenice a zřízení sjezdu z této
nemovitosti na místní komunikaci pro ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ za podmínek uvedených v
příloze č.1 <.>
<br> [ Výsledek hlasování: Pro: 5,Proti: 0,Nehlasoval: 0,Zdržel se: 0 ]
<br> 426/15/RM/2021 Prodej pozemků - záměr (spoluvlastníci RD č.p.301)
<br>
<br> Usnesení bylo: PŘIJATO
<br> Usnesení bylo: PŘIJATO
<br> Usnesení bylo: PŘIJATO
<br> I.Rada města rozhodla
o zveřejnění záměru města prodat:
pozemek p.č.1537/2 zahrada o výměře 756 m2 <,>
pozemek p.č.1573/3 ost.plocha o výměře 830 m2
nově vzniklý pozemek p....

Načteno

edesky.cz/d/4896004

Meta

Prodej   Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Česká Kamenice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz