« Najít podobné dokumenty

Město Přeštice - Veřejná soutěž o nejvýhodnější nabídku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Přeštice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

D.2.3 Statický výpočet (1.51 MB)
Ing.XXXXX XXXXXXX Číslo přílohy : D.X.X B.Němcové 10 Počet listů : 9 323 18 Plzeň
<br> STATICKÝ VÝPOČET
<br> k projektu ocelové konstrukce na stavební povolení
<br> akce: NOVÝ CHODNÍK PODÉL PK III/1825 VE SKOČICÍCH k.ú Skočice,parc.č.1352/1,137616,137617
<br> 0.2.so 101 OCELOVÁ LÁVKA
<br> místo stavby: č.parc.1352f'1,1376f6,1376r'7 k.ú.Skočice
<br> \; Plzni říjen 2019
<br> vypracoval: Ing.XXXXX XXXXXXX.'.XXX Kč ?) _ (] Ý - L
<br> paka gbdíCč
<br> žarfíícbš'
<br> ňvmsmí' Hmm om"
<br> 555mm 1,1 DN"
<br> „59 Mme apo/„f
<br> Šfňm Lži—wm 1,2%)
<br> %zwěh'" 5/04“ __ ' l a? '" 4,5 gg "" Clam/%] C;? = 5,5% 0,6 =— $(Ol-J/eu4
<br> nemít.[ 900
<br> Skočice lávka hlavní nosník
<br> Kritický řez dílce "1" - průřez 1 (2,500m)
<br> O')
<br> * _.:ŠLJ'J r:-
<br> \ „„D
<br> 750
<br> 004 _< I\J
<br> Norma výpočtu EN 1993-1-1
<br> Výpočet je proveden podle České národní přílohy,Součinitel únosnosti průřezu mg = 1.000 Součinitel únosnosti při posouzení stability „„ = 1,000 Součinitel únosnosti oslabeného průřezu „„z = 1,250
<br> Průřez utUPNl 200
<br> Průřezová plocha: A = 3220an mm2
<br> Poloha těžiště:
<br> “ = 20,1 mm 27 = 100.0 mm
<br> Momenty setrvačnosti:
<br> I„ = 1.910E0? mm4 Iz = 1.480E06 mm4 Průřezová moduly-_
<br> War-1 = -1,911E05 mm3 Wm = 2,694E04 mm3 w,; = 1.911505 mm3 wz_2 = -?.334E04 mm3 Moment tuhosti v prostém kroucení:
<br> I„ = 1,190E05 mm4
<br> Výsečový moment setrvačnosti:
<br> l„ = 9,070509 mrna
<br> Plastické průřezové moduly:
<br> Wm,= 2,280505 mm3 Wei.: = 5.180E04 mm3
<br> Materiál: EN 10210-1 : S 235 Materiálové charakteristiky:
<br> Modul pružnosti E : 210000 MPa Modul pružnosti ve smyku G : 81000 MPa Mez kluzu f,Ir : 235,0 MPa Mez pevnosti ?„ : 360,0 MPa
<br> Vnitřní síly \: souřadnem systému průřezu Kombinace č.2 - 03rG1+G2 N
<br> = 0.000 kN V; = 0.000 kN M„ = 15,925 kNm v,= 0,000 kN MZ = 0.000 kNm Tt = 0.090 kNm T„ = 0,000 kNm B = 0,000 kNm2
<br> Parametry vzpěru
<br> Delka dílce: 5,000 rn Lz = 1,000 m k2 =1,XXX Lenz = X,XXX in L„ = X,000 m k„ = 1.000 L...
D.2.2 Dispozice lávky (182.11 kB)
D.2.1 Technická zpráva_ocelová lávka (377.74 kB)
Ing.XXXXX XXXXXXX Číslo přílohy : D.X.X B.Němcové 10 Počet listů : 2 323 18 Plzeň
<br> TECHNICKÁ ZPRÁVA
<br> k projektu ocelové konstrukce na stavební povolení
<br> akce: NOVÝ CHODNÍK PODÉL PK III/1825 VE SKOČICÍCH k.ú Skočice,parc.č.1352/1,1376/6,1376/7
<br> 0.2.50101 OCELOVÁ LÁVKA
<br> místo stavby: č.parc.13521'1,137616,137W? k.ú.Skočice "" vypracoval: Ing.Karei Sobotka= - '.' '
<br> vPIzni říjen2019 ' _ _“ QL) M :
<br> Předmětem projektu je nosná ocelová konstrukce lávky pro pěší přes koryto vodního toku <.>
<br> Rozpětí lávky je 5,0 m,světlá šířka mezi nosníky je 1200 mm.Lávka je vodorovná,v příčném i podélném směru.Pochozí podlaha je : roštů s oky 33 x 11 v protiskluzovém provedení <.>
<br> Konstrukce se skládá ze dvou válcovaných nosníků U ve vzdálenosti 1200 mm.Rozpětí 5,0m je rozděleno příčníky po 1000 mm.Na příčníky jsou položeny rošty s oky 33 x 11 v protiskluzovém provedení <.>
<br> Uložení na podpory je provedeno čepy.Pevné uložení má jeden čep.Posuvné uložení má dva čepy na otočné desce.Kotvení patní desky je provedeno na místě zalepením kotevních šroubů.Po vyrovnání ocelové konstrukce se patní plechy podlijí zálivkovou směsí.V příčném směru je konstrukce v uložení zajištěna zarážkami navařenými na příčník.Zarážkyjsou opřeny o patní plech uloženi <.>
<br> Lávka je opatřena trubkovým zábradlím výšky 1200 mm <.>
<br> Ocelová konstrukce je navržena jako šroubovaná,jednotlivé díly svařované <.>
<br> Ocelová konstrukce lávky je dimenzována na zatížení vlastní hmotností,na zatížení klimatickými vlivy a na užitné zatížení 5,0kNi'm2 pro lávky pro pěší <.>
<br> Jako konstrukční materiál jsou použity válcované profily,plechy a trubky <.>
<br> Je použit materiál řady S 235 <.>
<br> Výrobní skupina EX cz dle ČSN EN 10902 <.>
<br> Výpočet byl proveden dle ČSN EN.Statický výpočet byl proveden ve stupni na stavební povolení s ověřením základních rozměrů a profilů konstrukce.V prováděcí dokumentaci pak bude provedeno detailní posouzení jednotlivých průřezů a spojů ...
D.1.4 Příčné řezy (88.96 kB)
D.1.3 Vzorové příčné řezy (152.82 kB)
D.1.2 Situace (649.47 kB)
1376/8
<br> 1376/1
<br> 55/2
<br> 57/1
<br> 1256/1
<br> \$33/3
D.1.1 Technická zpráva_chodník (42.04 kB)
XXXX XXXXXXXXX - KOMUNIKACE Chodník – Skočice- podél III/XXXX
<br>
1
<br>
<br> TECHNICKÁ ZPRÁVA
<br> a.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU
<br> Stavba se nachází na pozemku – SÚSPK a na pozemku města Přeštice.Projektová
dokumentace řeší nový chodník v obci Skočice podél komunikace III/1825.Chodník bude
jednostranný a navazuje na chodníky,které byly již v obci opraveny.Šířka chodníku bude
min.1,50m.Odvodnění je do stávajících vpustí v komunikaci.Součástí chodníku je úprava
vjezdů na pozemky a napojení MK u bytovek <.>
<br> Součástí je ocelová lávka přes potok – viz.SO 101.V rozsahu stavby jsou položeny všechny
inž.sítě <.>
<br>
<br> b.TECHNICKÝ POPIS
Návrh vychází z požadavku investora – výstavba nových chodníků v úseku směrem na
Roupov,ve smyslu naplnění programu - zvýšení bezpečnosti silniční dopravy ve vztahu k
chodce a zpřístupnění osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.Zvláště školních
dětí,neboť v obci Skočice se nachází základní škola <.>
<br>
c.VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ
Pro zpracování PD byly ověřeny inženýrské sítě,provedeno zaměření stávajícího terénu <.>
Před zahájením stavby budou inž.sítě řádně vytýčeny jejich správci <.>
<br>
d.VZTAHY PK K OSTATNÍM OBJEKTŮM STAVBY
Stavba chodníku není koordinována s jinou stavbou v dané lokalitě.Nově byly již položeny
kabely NN a veřejného osvětlení – včetně svítidel <.>
<br>
<br> e.NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH
Úprava PK III/1825
<br> Stávající komunikace je proměnné šířky 5,00 – 5,60m.Stávající kryt PK se na straně
chodníku zařízne.Bude dodržena konstantní šířka komunikace,tj.od osy na stanu chodníku
2,75m – komunikace bude rozšířena <.>
<br> Podél budoucího chodníku se osadí silniční betonový obrubník do betonu s opěrou
s nášlapem +12cm,ve vjezdu +5cm,v místě místa pro přecházení nášlap +2cm.Podél obruby
se osadí linka z betonové předlažby.Zásahem do komunikace - bude provedena oprava v celé
délce úpravy a celé tloušťce konstrukce – viz.detail.Max.zásah do komunikace bude 50cm <.>
Po dokončení stavby bude komunika...
C.3. Celkový situační výkres (650.82 kB)
1376/8
<br> 1376/1
<br> 55/2
<br> 57/1
<br> 1256/1
<br> \$33/3
C.2. Koordinační celkový výkres (664.23 kB)
1376/8
<br> 1376/1
<br> 55/2
<br> 57/1
<br> 1256/1
<br> \$33/3
B. Souhrnná technická zpráva (53.11 kB)
Jana Přibáňová-KOMUNIKACE Chodník - Skočice – podél III/1825
<br>
1
<br>
<br> B.SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
<br>
B.1.Popis stavby
a) Stávající kryt stávající komunikace se zařízne,po dokončení stavby se spára zalije asf <.>
<br> emulsí.Prostor mezi komunikací a oplocením se upraví,nový chodník je šířky 1,50m <.>
Stávající vjezdy budou zachovány.Šířka komunikace od osy na stranu chodníku bude
šířky 2,75m <.>
<br> b) Nebyly provedeny žádné průzkumy
c) Stavba se nenachází v žádném ochranném pásmu
d) Staveniště se nenachází v záplavovém území obce a není kulturní památkou <.>
e) Výstavba nového chodníku nebude mít vliv na okolní pozemky.Stavbou dojde ke
<br> zlepšení stávajícího stavu bezpečného pohybu chodců a dětí v obci.Odtokové vlastnosti
se nezhorší <.>
<br> f) Navržené řešení - zahrnuje novou komunikaci – prodloužení MK V Zátiší <.>
g).Stavby si vyžádá vyjmutí pozemku z ZPF
h) Komunikace navazuje na stávající MK.Komunikace je bez chodníku <.>
i) Předpokládané zahájení stavby bude v roce 2020 <.>
<br>
B.2.Celkový popis stavby
<br> B.2.1.Účel užívání stavby
Nový chodník přispěje k zajištění bezpečného pohybu chodců a dětí,kteří chodí od školy a
na zastávku ČSAD.Novými sjezdy se napojí všechny přilehlé pozemky.Pro provedení
návrhu stavby bylo provedeno – ověření inž.sítí,projednání s jednotlivými správci inž.sítí a
zaměření stávajícího stavu.Stavba chodníku bude realizována po uložení vzdušného vedení
ČEZ do země a po provedení nového osvětlení v obci <.>
<br> B.2.2.Celkové urbanistické a architektonické řešení
Projektová dokumentace řeší jednoduchou dopravní stavbu bez požadavku na výše uvedené
řešení <.>
<br> B.2.3.Provozní řešení
Chodníky jsou stavbou dopravní a není řešeno dispoziční a provozní řešení <.>
<br> B.2.4.Bezbarierové užívání stavby
Chodníky jsou min.šířky 1,50m.V řešeném úseku je navrženo místo přecházení v místě <,>
kde chodník přechází na druhou stranu komunikace.<.>
<br> B.2.5.Základní technický popis stavby
SO 100 - chodník
<br> Úprava PK III/182...
A. Průvodní zpráva (51.91 kB)
Jana Přibáňová-komunikace Chodník - Skočice – podél III/1825
<br>
1
<br>
A.PRŮVODNÍ ZPRÁVA
<br>
A.1.Identifikační údaje
<br> A.1.1.Údaje o stavbě
<br> a.název stavby: Nový chodník podél III/1825 ve Skočicích
k.ú.Skočice
<br> b.místo stavby:
kat.území: Skočice 748 323
<br> pozemky 1352/1 - SÚSPK – ostatní plocha
1376/6 - Město Přeštice- ostatní plocha
1376/7 – Město Přeštice – ostatní plocha
<br> druh stavby: nová stavba
<br> projektová dokumentace: společné územní a stavební povolení
<br> c.předmět dokumentace
Projektová dokumentace řeší výstavbu nových chodníků v obci Skočice,které navazují na
již realizované chodníky v obci.Nový chodník je podél komunikace III/1825 směr Roupov <.>
Chodník bude jednostranný,šířka chodníku min.1,50m.Odvodnění je do stávajících vpustí v
komunikaci.Součástí chodníku je úprava vjezdů na pozemky.Rozsah stavby byl dán
investorem – délka chodníku je cca 300m <.>
<br>
A.1.2.Údaje o stavebníkovi
<br> Žadatel stavby: Město Přeštice,Masarykova nám.107
334 01 Přeštice
IČO: 00257125
DIČ: CZ00257125
<br> A.1.3.Údaje o zpracovateli
<br> Hl.projektant: XXXX XXXXXXXXX - Komunikace
Karlovarská XX,XXX XX Plzeň
aut.razítko - 0201258 – TD02
IČ: 416 83 170
<br> Projektant lávky: Ing.XXXXX XXXXXXX
Boženy Němcové XXX/XX,XXX XX Plzeň
IČ: 146 92 476
DiČ: CZ 5504171816
<br>
<br> Jana Přibáňová-komunikace Chodník - Skočice – podél III/1825
<br>
2
<br> A.2.Seznam vstupních podkladů
- zadání od žadatele
- geodetické zaměření stávajícího stavu
- ověření inž.sítí
- požadavky správců inž.sítí
<br>
A.3.Údaje o území
<br> a.rozsah řešeného území: stavba se nachází na zastavěném území obce Skočice
<br> b.dosavadní využití území : Stávající nezpevněná plocha mezi komunikací a oplocením je
plocha zeleně.Nový chodník navazuje na chodník v obci.Staveništěm chodníku je plocha
zeleně <.>
<br> c.údaje o ochraně území: stavba se nenachází - v památkové zóně ani záplavové části obce
<br> d údaje odtokových poměrech: plocha chodníku bude odvodněna do terénu – příčný spád je...
Společné povolení (2.31 MB)
Městský úřad Přeštice
<br> Odbor správní a dopravní
<br> Masarykovo nám.107,334 01 Přeštice,telefon 379 304 555,ID: hcpbx62
<br> NAŠE s_ms.ZNAČKAzl ()SD-30891ř2020-SED,— „.- -- NASE CISLO JEDNACI: PR-OSD—SEDIIZOZSHOZI ! F:.' OPKÁVNE NÁ
<br> ÚŘB DNÍ OSOBA: XXXXXX XXXXXXXXXX
<br> TELEFON: X?X XXX XXX
<br> E-MAIL: sed|ackovaťgfčprestice-mestocz
<br> DATUM: 22.února 2021
<br> RozHoDNUTí * SPOLECNE POVOLENI
<br> Výroková část:
<br> Městský úřad Přeštice,odbor správní a dopravní,jako silniční správní úřad příslušný podle 5 40 odst.1 zákona č.13199? Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle 5 16 odst.1 a 5 40 odst.4 písm.a) zákona o pozemních komunikacích a 5 15 odst.1 zákona č.1832008 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),(dále jen "stavební zákon"),ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle 5 940 stavebního zákona žádost o vydání společného povožení,kterou dne 4.12.2020 podalo
<br> Město Přeštice,IČ 00257125,se sídlem Masarykovo nám.107,334 01 Přeštice zastoupeno starostou Mgr.Karlem Naxerou
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br> |.Podle 5; 94p odst.1 stavebního zákona a 5 13a vyhlášky č.5039006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu ve společném povolení
<br> schvaluje stavební záměr nástavbu:
<br> „Novy chodník podél PK Illí1825 ve Skočících a ocelová lávka“
<br> (dále jen "stavba") na pozemcích parc č,dle KN 1352/1,1376/6,1376/7 v katastrálním území Skočice u Přeštic <.>
<br> Stavba obsahuje: Novou stavbu chodníků při silnici lllí1825,šířka chodníků je 1,50m celková délka chodníků
<br> je cca 300m stavba navazuje na již realizované chodníky.Odvodnění je do stávajících vpustí v komunikaci.Novou ocelovou lávku pro pěší přes koryto vodního toku <.>
<br> Druh a účel umist'ovaně a povolované stavby:
<br> -Jedná se o chodníky při silnici...
Výkaz výměr_ocelová lávka (86 kB)
Výkaz výměr_chodník (118.5 kB)
Pokyny pro vyplnění Pokyny pro vyplnění Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím.Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa Stavba #RTSROZP# Položkový rozpočet Zakázka: SKOČICE - NOVÝ CHODNÍK I.ETAPA Misto SKOČICE Rozpočet: Objednatel: IČ: DIČ: Projektant: IČ: DIČ: Zhotovitel: IČ: DIČ: Vypracoval: Rozpis ceny Celkem HSV HSV 0.00 PSV PSV 0.00 MON MON 0.00 VN Vedlejší náklady 0.00 ON Ostatní náklady 0.00 Celkem 0.00 Rekapitulace daní Základ pro sníženou DPH 15 % 0.00 CZK Snížená DPH 15 % 0.00 CZK Základ pro základní DPH 21 % 0.00 CZK Základní DPH 21 % 0.00 CZK Zaokrouhlení 0.00 CZK Cena celkem bez DPH 0.00 CZK Cena celkem s DPH 0.00 CZK v dne 5/7/21 Za zhotovitele Za objednatele Rekapitulace dílčích částí #CASTI>> Číslo Název Základ pro sníženou DPH Základ pro základní DPH DPH celkem Cena celkem % 1 Rozpočet SKOČICE - NOVÝ CHODNÍK I.ETAPA 0 0 0 0 0 Celkem za stavbu 0 0 0 0 0 Rekapitulace dílů Číslo Název Typ dílu Celkem 1 Zemní práce HSV 0.00 5 Komunikace HSV 0.00 8 Trubní vedení HSV 0.00 91 Doplňující práce na komunikaci HSV 0.00 97 Prorážení otvorů HSV 0.00 99 Staveništní přesun hmot HSV 0.00 VN Vedlejší náklady HSV 0.00 XXXX celkem X.XX &L&XZpracováno programem &"Arial CE,Tučné"RTS Stavitel +,© RTS,a.s.&R&9Stránka &P z &N Název Ulice Ulice PSČ IČO DIČ &L&9Zpracováno programem &"Arial CE,tučné"BUILDpower S,© RTS,a.s.&R&9Stránka &P z &N VzorPolozky Položkový rozpočet Z: O: R: &L&9Zpracováno programem &"Arial CE,Tučné"RTS Stavitel +,© RTS,a.s.&R&"Arial,Obyčejné"Strana &P z &N &L&9Zpracováno programem &"Arial CE,Tučné"BUILDpower S,© RTS,a.s.&R&"Arial,Obyčejné"Strana &P z &N Rozpočet Pol Položkový rozpočet #TypZaznamu# S: SKOČICE - NOVÝ CHODNÍK I.ETAPA STA O: SKOČICE OBJ R: ROZ C: CAS_STR P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Dodávka Dodávka celk.Montáž Montáž celk.DPH XXXX s DPH hmotnost / MJ hmotnost celk.(t) dem.hmotnost / MJ dem.hmotnost celk.(t)...
Výkaz výměr_rekapitulace nákladů (19.5 kB)
REKAPITULACE NÁKLADŮ
Rekapitulace nákladů stavby
<br> Stavba: Nový chodník podél PK III/1825 ve Skočicích I.etapa
<br> Objednatel: Projektant: J.Přibáňová
Zhotovitel: Zpracoval: E.Půtová
<br> Typ XXXXX XXXX XXX DPH DPH snížená DPH základní XXXX s DPH
<br> objekt
<br> SO.XXX chodník 0 0 0
SO.101 ocelová lávka 0 0 0
<br>
<br>
<br>
CENA CELKEM 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Návrh smlouvy o dílo (140.77 kB)
1
<br>
<br> Níže uvedené smluvní strany
<br>
1) Město Přeštice
IČO: 00257125 <,>
<br> se sídlem Masarykovo náměstí 107 <,>
334 01 Přeštice
zastoupené Mgr.Karlem Naxerou,starostou
(na straně jedné jako „objednatel“ )
<br> a
<br> 2) …….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
IČO: …………………….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
se sídlem.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.v oddíle C,vložce.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
zastoupená jednatelem.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
(na straně druhé jako „zhotovitel“)
<br>
uzavřely dnešního dne dle ust.§ 2586 a násl.zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník (dále XXX XXXX
„Obč.Z.“),tuto
<br>
SMLOUVU O DÍLO
<br>
<br> I <.>
PŘEDMĚT SMLOUVY
<br>
1) Objednatel je územním samosprávným celkem ve smyslu zákona č.128/2000 Sb <.>,obecní zřízení <.>
<br>
2) Zhotovitel je obchodní společností,jejíž předmětem činnosti je zejména provádění staveb.Zhotovitel před
<br> uzavřením této smlouvy podal objednateli pevná ujištění o své odborné,personální a ekonomické
způsobilosti k provedení díla ve smyslu ust.čl.II.této smlouvy,a to zejména ve vztahu k podkladům
vymezujícím rozsah díla dle této smlouvy <.>
<br>
3) Strany i s přihlédnutím k výše uvedeným deklaracím a skutečnostem pak ve smyslu ust.§ 2586 odst.1
Obč.Z.ujednávají,že se zhotovitel zavazuje k provedení díla uvedeného v ust.čl.II.této smlouvy,a to na
svůj náklad a nebezpečí pro objednatele a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení dle
ust.čl.III.této smlouvy <.>
<br>
II <.>
<br> PŘEDMĚT DÍLA A PODMÍNKY PLNĚNÍ
<br>
1) Předmětem závazku zhotovitele dle ust.čl.I.t...
Veřejná soutěž - Vybudování chodníku ve Skočicích - I.část k Roupovu (41.82 kB)
Č.j.: PR-KS-AV/65623/2021
<br>
Město Přeštice,IČ 00257125 (dále jen „zadavatel“)
vyhlašuje v souladu s ust.§ 31 zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek,a v souladu
<br> s Pravidly Rady Města č.7/2019
veřejnou soutěž o nejvýhodnější nabídku dle ust.§ 1772 a násl.zák.č.89/2012 Sb <.>,občanský
<br> zákoník
<br>
na provedení zakázky malého rozsahu dle ust.§ 27 zák.č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných
zakázek a to mimo režim zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek
<br>
„VYBUDOVÁNÍ CHODNÍKU VE SKOČICÍCH – I.část k Roupovu“
<br>
za těchto podmínek:
<br>
1.Předmětem soutěže je návrh ceny,za kterou je účastník soutěže schopen realizovat stavbu
<br> nového chodníku v obci Skočice podél komunikace III/1825 směrem k Roupovu.Jedná se
o vybudování nového jednostranného chodníku (I.část – od lávky k č.p.134) o délce cca
160 m a šířce min.1,5 m,který navazuje na již realizované chodníky v obci Skočice <.>
Chodník se upevní do obrubníku,aby se zamezilo posunutí.Povrch bude z betonové
tvarovky BEST BEATON v barvě přírodní a červené.Odvodnění XXXX do stávajících
vpustí v komunikaci III/XXXX a úpravy stávajících vjezdů na přilehlé pozemky,dále
vybudování nosné ocelové konstrukce vodorovné lávky o rozpětí 5 metrů pro pěší přes
koryto vodního toku,v konstrukci ze dvou válcovaných nosníků U,s protiskluzovými
pochozími rošty a zábradlím.Zhotovitel dodrží zejména podmínky Společného povolení
č.j.: PR-OSD-SED/12028/2021 vč.projektové dokumentace.Projektová dokumentace byla
vypracována v 07/2019 autorizovaným technikem pro dopravní stavby paní Janou Přibáňovou <,>
IČO 41683170,Karlovarská 82,323 00 Plzeň.Elektronická PD této akce včetně soupisu
prací je přílohou této veřejné soutěže na webových stránkách města Přeštice na úřední
desce v části veřejné zakázky <.>
<br>
2.Kvalifikaci uchazeče – prokáže uchazeč doklady v prostých kopiích <.>
<br>
Uchazeč je povinen splnit následující kvalifikační předpoklady:
a/ Základní kvalifikační předpoklady prokáže uchazeč če...

Načteno

edesky.cz/d/4895988

Meta

Stavební informace   Stavby   Stavební informace   Stavby   Stavby   Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Územní plánování   Stavební informace   EIA   Stavby   Rozpočet   Stavby   Veřejná zakázka   Rozpočet   Zákon 106/1999   Volby   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Přeštice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz