« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Návrh OOP podle §19a

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Kr.Pole_obnova_VDZ_navrh_OOP-403028.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67a | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br> 1
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0449065/2021 VYŘIZUJE: Ing.XXXXXX XXXXXXXXX Brno XX.XX.XXXX
<br> Č.J.: MMB0449065/2021 TEL./E-MAIL: 54217 4214/mistinova.blanka@brno.cz
<br> Zn.: 0449065/NOOP/21-Miš
<br> Veřejná vyhláška
<br>
Toto opatření obecné povahy se doručuje veřejnou vyhláškou.Musí být vyvěšeno na úřední desce
<br> Magistrátu města Brna,po dobu nejméně 25 dnů.Patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desku se
<br> písemnost považuje za zveřejněnou.Návrh opatření obecné povahy musí být zveřejněn nejméně po
<br> dobu 10 dnů.Rozhodující pro běh lhůty je vyvěšení na úřední desce Magistrátu města Brna <.>
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
<br> Ukončeno zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
<br>
<br> Návrh opatření obecné povahy
dočasný zákaz stání na místních komunikacích
<br>
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy,jako příslušný silniční správní úřad ve věcech místních
<br> komunikací podle § 40 odst.(5) písmeno b) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích <,>
<br> v platném znění (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“),čl.29 odst.2 písm.a) obecně závazné
<br> vyhlášky statutárního města Brna č.20/2001,kterou se vydává Statut města Brna,v platném znění,a
<br> podle § 124 odst.(6) a § 77 odst.(1) písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
<br> komunikacích a o změnách některých zákonů,v platném znění (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
<br> na základě návrhu ze dne 3.8.2021,podaném společností Brněnské komunikace a.s <.>,Renneská třída
<br> 1a,639 00 Brno,IČO: 607 33 098 v zastoupení společností GEFAB,s.r.o <.>,Švédská 5,620 00 Brno <,>
<br> IČO: 416 02 901 (dále také jen „navrhovatel"),a po předchozím písemném vyjádření Policie ČR <,>
<br> Městského ředitelství policie Brno,Dopravního inspektor...
Oblast_3-06_new.pdf
V
o
d
o
v
a
<br> V
o
d
o
v
a
<br> V
o
d
o
v
a
<br> V
o
d
o
v
a
<br> Berkova
<br> Berkova
<br> Berkova
<br> Riegrova
<br> Riegrova
<br> O
s
a
d
i
t
<br> z
a
<br> Berkova
<br> Os
adi
<br> t za
<br> O
s
a
d
i
t
<br> z
a
<br> O
<br> s
<br> a
<br> d
<br> i
t
<br> v
<br> e
<br> d
<br> l
e
<br> V
<br> j
e
<br> z
<br> d
<br> Berkova
<br> Berkova
<br> O
s
a
d
i
t
<br> z
a
<br> v
<br> j
e
<br> z
<br> d
<br> v
<br> j
e
<br> z
<br> d
<br> v
<br> j
e
<br> z
<br> d
<br> vjezd
<br> B
U
<br> S
<br> M
<br> H
D
<br> B
U
<br> S
<br> M
<br> H
D
<br> F cs
XXXXXXXX XXXXXXXX
<br> Obnova VDZ - Oblast X-XX (Berkova)
<br> 001/2021
<br> 7/2021
<br> 8x A4
<br> -
<br> RDS
<br> 1
<br> SITUACE DIO

Načteno

edesky.cz/d/4895871

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz