« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Rozeslání oznámení koncepce Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Priloha_1_1_OZP_KU_JmK_stanovisko_Natura.pdf
KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
<br> Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3,601 82 Brno
<br> Váš dopis zn.:
<br> Ze dne: 09.04.2020 Vážený pan
<br> Č.j.: JMK 60737/2020 Ing.XXX XXXXXXX,MPA
<br> Sp- tri-: S—JMK XXXXX/XXXX/XŽP/CXu vedoucí odboru regionálního rozvoje Vyřizuje: Mgr.XXXXXX XXXXXXXXX zde
<br> Telefon: XXX XXX XXX
<br> Datum: 29.04.2020
<br> Stanovisko orgánu ochrany přírody k možnosti existence významného vlivu koncepce „Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+"
<br> Krajský úřad Jihomoravského kraje,odbor životního prostředí,příslušný podle ustanovení 5 773 odst.4 písm.n) zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny,ve znění pozdějších předpisů vyhodnotil na základě žádosti,která byla dne 09.04.2020 podána Krajským úřadem Jihomoravského kraje,odborem regionálního rozvoje,možnosti vlivu koncepce „Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+“ na lokality
<br> soustavy Natura 2000 a vydává
<br> stanovisko
<br> podle & 45i odstavce 1 téhož zákona vtom smyslu,že hodnocená koncepce nemůže mít významný vliv
<br> na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast,nacházející se v působnosti Krajského úřadu Jihomoravského kraje <.>
<br> Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+ (dále také „SRJMK 2021+") představuje dlouhodobý ucelený soubor opatření směřujících k dosažení cílů podpory regionálního rozvoje na úrovni kraje pro období let 2021—2030,přičemž navazuje na Strategii Jihomoravského kraje 2020 platnou v období let 2012—2020.Cílovým stavem SRJMK 2021+ je konkurenceschopný region,úspěšný na rostoucích a technologicky náročných trzích,který vytváří vhodné zázemí pro své obyvatele a je nejen atraktivním místem k životu,ale i k návštěvě.Za tímto účelem SRJMK 2021+ vymezuje specifické cíle a tematická opatření,jejichž prostřednictvím má dojít k udržitelnému a vyváženému rozvoji území Jihomoravského kraje <.>
<br> SRJMK 2021+je rozčleněna do tří vzájemně provázaných částí.První je část analytická,jejímž předmětem je představení zá...
Aktualizace_Oznameni_SEA_SRJMK_2021__final_07_09_2021.pdf
1 STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2021+ OZNÁMENÍ KONCEPCE podle § 10c zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí,ve znění pozdějších předpisů,v rozsahu podle přílohy č.7 k zákonu Předkladatel koncepce: Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 449/3 601 82 Brno Zpracovatel koncepce: XXXXX XXXXX Republic s.r.o.Karolínská XXX/X XXX 00 Praha 8 Zpracovatel oznámení: Ing.Zuzana Toniková držitelka autorizace dle § 19 zák.č.100/2001 Sb.Průchova 3168 272 01 Kladno Kladno,září 2021 Ing.Zuzana Toniková Oznámení koncepce „Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+“ 2 Obsah Strana Část A.– Údaje o předkladateli 4 Část B.– Údaje o koncepci 5 B.1.Název 5 B.2.Obsahové zaměření (osnova) 5 B.3.Charakter 16 B.4.Zdůvodnění potřeby pořízení 18 B.5.Základní principy a postupy (etapy) řešení 19 B.6.Hlavní cíle 22 B.7.Míra,v jaké koncepce stanoví rámec pro záměry a jiné činnosti,vzhledem k jejich umístění,povaze,velikosti,provozních podmínkách,požadavkům na přírodní zdroje apod.22 B.8.Přehled uvažovaných variant řešení 23 B.9.Vztah k jiným koncepcím a možnost kumulace vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví s jinými záměry 23 B.10.Předpokládaný termín dokončení 26 B.11.Návrhové období 26 B.12.Způsob schvalování 26 Část C.- Údaje o dotčeném území 26 C.1.Vymezení dotčeného území 26 C.2.Výčet dotčených územních samosprávných celků,které mohou být koncepcí ovlivněny 27 C.3.Základní charakteristiky stavu životního prostředí v dotčeném území 27 C.3.1.Klima 27 C.3.2.Ovzduší 33 C.3.3.Hluk 40 C.3.4.Voda 41 C.3.5.Geomorfologické poměry 49 C.3.6.Horninové prostředí 51 C.3.7.Půda 53 C.3.8.Lesy 57 C.3.9.Odpady 59 C.3.10.Příroda 60 C.3.11.Kulturní památky 73 C.4.Stávající problémy životního prostředí v dotčeném území 75 Část D.– Předpokládané vlivy koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví ve vymezeném dotčeném území 83 Část E.– Doplňující údaje 85 E.1.Výčet možných vlivů koncepce přesahujících hranice České republiky 85 Ing.Zuzana Toniková Oznámení koncepce „Strat...
Priloha_1_6_RP_Jizni_Morava_Stanovisko_Natura_zmena_SRJMK_2021_.pdf
IČ: 62933591 I Bankovní spojení ČNB Praha 1 I číslo účtu: 18228–011/0710 I XXXXXXXXX.sajfrt@nature.czI T: XXX XXX XXX
<br>
<br> REGIONÁLNÍ PRACOVIŠTĚ
JIŽNÍ MORAVA
<br>
Kaplanova 51
602 00 Brno
tel.: 519 510 585
ID DS: ngbdyqr
<br> e-mail: jizni.morava@nature.cz
www.nature.cz
<br>
<br> Jihomoravský kraj
Odbor regionálního rozvoje
<br> Žerotínovo náměstí 3
<br> 601 82 Brno
<br>
NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: 02010/JM/21 VYŘIZUJE: Sajfrt DATUM: 30.8.2021
<br>
<br> Agentura ochrany přírody a krajiny ČR,regionální pracoviště jižní Morava (dále jen „Agentura“)
<br> jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 75 odst.1 písm.e) ve spojení s § 78 odst.1 zákona
<br> č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny,v platném znění (dále jen „zákon“),po posouzení
<br> koncepce Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021 + podané a doručené dne 25.8.2021
<br> Krajským úřadem Jihomoravského kraje,odborem regionálního rozvoje,Žerotínovo náměstí 3 <,>
<br> 601 82 Brno (dále jen předkladatel),vydává v souladu s § 45i odst.1 zákona toto
<br> S T A N O V I S K O
<br>
<br> lze vyloučit,že uvedený záměr může mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo
<br> celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti <.>
<br>
<br> O D Ů V O D N Ě N Í:
<br> Agentura obdržela dne 25.8.2021 od Jihomoravského kraje,odboru regionálního rozvoje,se
sídlem Žerotínovo náměstí 3,601 82 Brno žádost o vyjádření k výše uvedené koncepci <.>
Předložená koncepce řeší celé území Jihomoravského kraje.Vzhledem ke skutečnosti,že v
Jihomoravském kraji působí dvě regionální pracoviště Agentury,došlo v souladu s vnitřními
předpisy Agentury k dohodě,že požadované stanovisko vydá za celé území kraje Regionální
pracoviště Jižní Morava <.>
Nejdříve se Agentura zabývala otázkou,zda neexistuje překážka v řízení,neboť dne 7.7.2021
vydala pod č,j,01558/JM/21 stanovisko pro koncepci se stejným názvem.Nově předložená
koncepce má jiné znění než dříve posuzovaná.Na základě výše uvedeného se podle názoru
Agentury jedná o po...
Priloha_1_5_RP_Jizni_Morava_Stanovisko_Natura_opravene.pdf
AGENTURA OCHRANY REGlONÁLNÍ PRACOVIŠTĚ
<br> PŘÍRQDYA KRAJINY.iiž\'i NORMA CESKÉ REPUBUKY Správa CHKO Pálava Jihomoravský kraj Náměstí 32 <.>,<.>.592 01 Mikulov _ Odbor regionalniho rozv0je 305319 510 585 Zerotínovo náměstí 3.ngbdýqr e-mail: palava©nature.cz 601 82 Brno www.naturécz,NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: 01558/JM/21 VYŘIZUJE: Sajfrt DATUM: 7.7.2021
<br> Stanovisko dle & 45i zákona č.11411992 Sb.ke koncepci „Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+“
<br> Agentura ochrany přírody a krajiny ČR,regionální pracovišté'Jižní Morava,oddělení Správa CHKO Pálava (dále jen „Agentura“),jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust.5 75 odst.1 písm.e) ve spojení s s 78 odst.1 zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny,v platném znění (dále jen „ZOPK“) po posouzení koncepce „Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+"
<br> vydává ve smyslu & 45i odst.1 ZOPK stanovisko:
<br> Koncpece „Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+“ může mít samostatně nebo ve spojení sjinými záměry významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality a ptačí oblasti <.>
<br> Odůvodnění:
<br> Agentura obdržela dne 4.8.2021 od Jihomoravského kraje,odboru regionálního rozvoje,se sídlem Žerotínovo náměstí 3,601 82 Brno žádost o vyjádření k výše uvedené koncepci.Předložená koncepce řeší celé území Jihomoravského kraje.Vzhledem ke skutečnosti,že v Jihomoravském kraji působí dvě regionální pracoviště Agentury,došlo vsouiadu svnitřními předpisy Agentury kdohodé,že požadované stanovisko vydá za celé území kraje Regionální pracoviště Jižní Morava <.>
<br> Po posuzeni celé koncepce dospěla Agentura kzávěru,že vliv na předměty ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit a ptačích oblastí vjejí působnosti nelze vyloučit.Největší potenciální vliv spatřuje Agentura v prioritní ose 6,konkrétně ve specifických cílech 6.1.a 6.2.Tematické opatření 8.2.4.spočívá vpodpoře vodních cest regionálního významu.U tohoto opatření spatřuje Agentura potenciální vliv zejména u vodní...
Priloha_1_4_CHKO_Palava_Stanovisko_Natura_oprava.pdf
Agama GGHRANY 'REGaoNÁLr—ií PRACOVIŠTĚ PRERODYAKMJlE—JY JlŽNŠ MORAVA
<br> ČESKÉ Rapasukv
<br> Oddělení Správa CHKO Pálava
<br> gggngftýfi Krajský úřad Jihomoravského kraje tel_; 519 141305255 Odbor regionálního rozvoje
<br> ID DS: ngbdyqr Zerotínovo nam.3
<br> e-mail: palava©nature.cz 601 82 Brno
<br> www.nature.cz
<br> NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: 01425/JM/20 vvřuzuus: XXXXXXXXX XXXXXX DATUM: XX.s.XXXX
<br> Odpověď na žádost o upřesnění stanoviska č.j.011231JM120 ze dne 30.4.2020 a vyrozumění o vydání usnesení č.j.01424IJMI20 ze dne 9.6.2020
<br> Agentura ochrany přírody a krajiny,regionální pracoviště Jižní Morava,oddělení Správa CHKO Pálava (dále jen „Agentura“) obdržela dne 28.5.2020 váš dopis,ve kterém žádáte o upřesnění našeho stanoviska č.j.01123/JM/20 ze dne 30.4.2020 ve věci Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+.K jednotlivým bodům vašeho dopisu uvádíme:
<br> Adl )
<br> Předměty ochrany a lokality soustavy Natura 2000 byly upřesněny v usnesení č.j.O1424/JlVl/20 ze dne 9.6.2020,kterým bylo opraveno stanovisko č.j.01123/JM120 ze dne 30.4.2020.Toto usnesení,o kterém vás tímto vyrozumíváme ve smyslu 5 76 odst.3 zákona č 50012004 Sb <.>,správní řád,v platném znění,zasíláme v příloze <.>
<br> ad2)
<br> Stanovisko bylo vydáno za území celého jihomoravského kraje,jak je ostatně uvedeno v prvním odstavci odůvodnění.Bylo vydáno za území v kompetenci dvou regionálních pracovišť Agentury,což je ve stanovisku také uvedeno.Tedy za Regionální pracoviště Jižní Morava a Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty a v souladu s vnitřními předpisy Agentury.O této skutečnosti byl váš pracovník vyřizující danou problematiku telefonicky informován <.>
<br> ad3) až 5) Tyto chyby v psaní byly odstraněny v usnesení č.j.01424/JM/20 ze dne 9.6.2020,kterým bylo opraveno stanovisko č.j.01123/JMi20 ze dne 30.4.2020
<br> Ad 6) a ?)
<br> Agentura přezkoumala své stanovisko a neshledala,že by znění vámi uváděných odstavců bylo v rozporu s právními předpisy.Ve zmínění Lednicko- valtické...
Priloha_1_3_CHKO_Palava_Stanovisko_Natura.pdf
AGMRA os;—tmm REGKWÁLNÍ vmcowaš'rě
<br> EŘÍRQDYAKRAJINY JIŽNÍ MORAVA Správa CHKO Pálava Jihomoravský kraj Náměstí 32 <.>,<,>.592 01 Mikulov Odbor reglonalnlho rozv0je tel.:519 515535 " - - v,ID Ds.ngbdyqr Zerotlnovo namestl 3 e-mail: palava©naturecz 601 82 Brno
<br> www.naturecz
<br> NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: 01 1 231mm VYŘIZUJE: Sajfrt DATUM: 30.4.2020
<br> Stanovisko dle & 45i zákona č.114/1992 Sb.ke koncepci „Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+“
<br> Agentura ochrany přírody a krajiny ČR,regionální pracoviště Jižní Morava,oddělení Správa CHKO Pálava (dále jen „Agentura“),jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust.5 75 odst.1 písm.e) ve spojení s š 78 odst.1 zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny,v platném znění (dále jen „ZOPK“) po posouzení koncepce „Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+"
<br> vydává ve smyslu 5 45i odst.1 ZOPK stanovisko:
<br> Koncpece „Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+“ může mít samostatně nebo ve spojení sjinými záměry významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality a ptačí oblasti <.>
<br> Odůvodnění:
<br> Agentura obdržela dne 9.4.2020 od Jihomoravského kraje,odboru regionálního rozvoje,Obce Milovice,Milovice 38,691 88 Milovice,IČO 00283355 vzastoupení obchodní korporací AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o <.>,Kapusty 27,690 06 Břeclav,IČO 708 88 337 se sídlem Žrotínovo náměstí 3,601 82 Brno žádost o vyjádření k výše uvedené koncepci <.>
<br> Předložená koncepce řeší celé území Jihomoravského kraje.Vzhledem ke skutečnosti,že v Jihomoravském kraji působí dvě regionální pracoviště Agentury,došlo v souladu svnitřnimi předpisy Agentury k dohodě,že požadované stanovisko vydá za celé území kraje Regionální pracoviště Jižní Morava.Po posuzení celé koncepce dospěla Agentura kzávěru,že vliv na předměty ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit a ptačích oblastí vjejí působnosti nelze vyloučit.Největší potenciální vliv spatřuje Agentura v tematickým opatřeních 6.8.4 <.>,6.8.3 <.>,...
01_Strategie_rozvoje_JMK_2021-zverejneni_oznameni.pdf
IČ DIČ Telefon DS E-mail Internet
70888337 CZ 70888337 541652632 x2pbqzq posta@kr-jihomoravsky.cz www.kr-jihomoravsky.cz
<br>
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor životního prostředí
Žerotínovo náměstí 3,601 82 Brno
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
„Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+“ - zveřejnění oznámení koncepce ve smyslu
zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí,ve znění pozdějších předpisů
a zahájení zjišťovacího řízení <.>
<br> Krajský úřad Jihomoravského kraje jako věcně a místně příslušný správní úřad ve smyslu
ustanovení § 20 písm.b) a § 22 písm.b) zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní
prostředí,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) obdržel dne 10.09.2021 oznámení
koncepce „Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+“ zpracované podle přílohy č.7 zákona <.>
<br> Předkladatelem koncepce je Jihomoravský kraj,Žerotínovo nám.449/3,681 00 Brno <,>
IČ: 70888337 <.>
<br> Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále také jen „krajský úřad“) zasílá ve smyslu ustanovení
§ 10c odst.2 zákona v příloze oznámení koncepce dotčeným orgánům a dotčeným územním
samosprávným celkům <.>
<br> Krajský úřad upozorňuje dotčené územní samosprávné celky na povinnost dle ustanovení § 16
odst.2 zákona zveřejnit informaci o obdrženém oznámení koncepce a o XXX,kdy a kde je možné
do něj nahlížet,neprodleně po jeho obdržení na své úřední desce,a to po dobu nejméně 15 dnů <.>
Dotčené územní samosprávné celky žádáme v souladu s ustanovením § 16 odst.2 zákona
o neprodlené zaslání vyrozumění o dni vyvěšení informace na úřední desce.Toto vyrozumění
zasílejte elektronicky datovou schránkou nebo na e-mailovou adresu: dankova.hana@kr-
jihomoravsky.cz
<br> Oznámení koncepce je k nahlédnutí na Krajském úřadu Jihomoravského kraje,odboru životního
prostředí u Bc.Daňkové (místnost 412A) v úředních dnech (Po a St 8:00 – 17:00),v jiných dnech po
předchozí telefonické domluvě <.>
<br> Do oznámení koncepce lze nahlédnout v Informačním systému SEA n...
Priloha_1_2_NP_Podyji_Stanovisko_Natura.pdf
NATŠONA Í,?ARKWRWÍA ETEN—fi PODVJĚ ('l'lšAYA" <.>,<.> PODYJI NATŠONAL PARK ADMIN lSTR 1531029
<br> sum NÁRODNÍHO mm ponní
<br> NA,VYHLÍDCE 5,669 0 E _ZNC—JMÚ
<br> sersová ZNAČKA: SZ NPP 0528/2020 DATUM: 16.4.2020 číslo JEDNACÍ: NPP 0528/2020 neral-“on: 515 282 257 o;)RÁWĚNfí natom osonA; XXXXXX XXXXX anima.: macat©nppodyjicz
<br> Stanovisko dle & XXi
<br> Správa Národního parku Podyjí (dále jen „Správa NP Podyjí“),jako orgán ochrany přírody,příslušný podle ustanovení 5 75 odst.1 písm.t) a š 78 odst.2 zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.114/1992 Sb.“),na základě předloženého dokumentu Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+,žadatele Jihomoravský kraj,Kraj ský úřad Jihomoravského kraje,Odbor regionálního rozvoje,Žerotínovo nám.3,601 82 Brno,vydává v souladu s ustanovením ©45i odst.1 zákona č.114/1992 Sb.toto stanovisko:
<br> Záměr nemůže mít významný vliv na Ptačí oblast Podyjí a evropsky významné lokality v kompetenci Správy Národního parku Podyjí <.>
<br> Odůvodnění:
<br> K výše uvedenému závěru dospěl příslušný orgán ochrany přírody na základě prostudování a projednání předloženého dokumentu.Z dokumentu v předložené podrobnosti vyplývá,že jde o koncepční a strategický dokument <.>
<br> Vdostupných dokumentech a podkladech není jasně formulován žádný konkrétní záměr ani projekt,který by sám nebo ve spojení sjinými mohl mít významný vliv na ptačí oblasti ani evropsky významné lokality v kompetenci Správy NP.Jedná se o dokument svysokou mírou obecnosti a všechny jednotlivé konkrétní záměry,projekty nebo činnosti realizované v souladu sdokumentem Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+ nelze nyní posoudit a bude nezbytné je posuzovat samostatně.I při respektování zásad formulovaných předloženým dokumentem může být navržen k realizaci záměr,u nějž nelze případný významný vliv na ptačí oblasti ani evropsky významné lokality vkompétenci Správy NP.Proto navazující záměry,projekty a činnosti mohou...

Načteno

edesky.cz/d/4895870

Meta

EIA   EIA   Územní plánování   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz