« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 5421093053 o poskytnutí dotace z rozpočtu SMB

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

dodatek_c._1_ke_sml._c._5421093053.pdf
DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ Č.5421093053
O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA
<br> uzavřená ve smyslu § 159 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve zněnípozdějších
předpisů a § 10a odst.5 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních
<br> rozpočtů ve zněnípozdějších předpisů
<br> smluvní strany:
<br> 1.Statutární město Brno
sídlo:
zastoupené:
<br> Dominikánské nám.196/1,602 00 Brno 2
JUDr.Markétou Vaňkovou,primátorkou města Brna
44992785
CZ44992785
Česká spořitelna,a.s <.>,Olbrachtova 1929/62,140 00 Praha 4
IČ: 45244782
111211222/0800
<br> IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
<br> číslo účtu:
ve věcech smluvních je oprávněn a podpisem smlouvy pověřen: Ing.Bc.XXXXX XXXXXXXX
<br> pověřen zastupováním v plném rozsahu dočasně neobsazené
funkce vedoucí/ho Odboru dopravy Magistrátu města Brna
<br> (dále jen „poskytovatel41)
<br> a
<br> 2.Dopravní podnik města Brna,a.s.(dále jen „DPMB,a.s.“)
Hlinky 64/151,Pisárky,603 00 Brno,doručovací číslo: 65646
<br> předsedou představenstva a
em představenstva
<br> CZ25508881
<br> sídlo:
zastoupený:
<br> IČ:
DIČ:
Plátce DPH:
bankovní spojení:
č.účtu:
<br> ano
<br> ve věcech smluvních je o
<br> (dále jen „příjemce44)
<br> uzavírají tento
<br> DODATEK Č.l K VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ
O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA
<br> - 1
<br>
<br> Předmětem tohoto dodatku č.l smlouvy o poskytnutí individuální investiční finanční podpory
z rozpočtu poskytovatele ve formě dotace (dále jen,<,> dotace“) na realizaci projektu (dále jen
„projekť) ORG 2197 „Zastávky Hrnčířská - dotace DPMB,a.s.“ je prodloužení termínu
vzniku uznatelných výdajů do 31.7.2021 a termínu vyúčtování dotace do 15.8.2021 z důvodu
posunu termínu dokončení stavby a předání díla.Žádost byla doručena dne 14.7.2021 pod č.j <.>
MMB/03 81546/2021 <.>
<br> Tímto dodatkem se mění:
<br> Článek IV <.>
Podmínky použití dotace,práva a povinnosti příjemce
<br> Odst.1
Příjemce je oprávněn použít dotaci na uznatelné výdaje vzniklé nejpozději do 31.7.2021...

Načteno

edesky.cz/d/4894563

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz