« Najít podobné dokumenty

Obec Jinín - Zápis 8. zasedání Zastupitelstva obce Jinín 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Jinín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis č. 8 2021.pdf (2.64 MB)
Obechnín Zastupitelstvo obce Jinín
<br> Z_ápis ze 8.zasedání Zastupitelstva obce Jinín konaného dne 25.8.2021 od 18:00 hodin
<br> Bod č.1 —Zahájení a schválení návrhu programu
<br> Zasedání Zastupitelstva obce Jinin bylo zahájeno v 18:00 starostkou obce Ing.IVIilenou Weinarovou a skončeno v 19:30 <.>
<br> Paní starostka konstatovala,že zasedání bylo řádně svoláno v souladu s 592 odst.1 zák.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění.Informace podle 5 93 odst.1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Jinín zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní,a to od 18.8.2021 do 26.8.2021.Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce".Paní starostka dále
<br> z prezenční listiny přítomných členu zastupitelstva konstatovala,že je přítomno 6 členů zastupitelstva z celkového počtu 7 Členů zastupitelstva,takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (592 odst.3 zákona o obcích)
<br> Návrh usnesení:
<br> Zastupitelstvo obce Jinín schvaluje na základě návrhu pan? starostky program zasedání 02,který byl řádně vyvěšen.(Příloha 1)
<br> Výsledek hlasování: Pro-6-Proti — O — Zdrželi se- 0.Usnesení č.8/1/2021 bylo schváleno.Bod č.2 - Jmenování ověřovatelů zápisu a zapisovatele
<br> Paní starostka navrhla určit ověřovateli zápisu p.Krále a p.Vondřičku a zapisovatelkou lVl.Zájedovou.K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy <.>
<br> Návrh usnesení:
<br> Zastupitelstvo obce Jinín určuje ověřovateli zápisu p.Krále a při Vondřičku a zapisovatelem p.Zájedovou <.>
<br> Výsledek hlasování: Pro -6 - Proti — 0- Zdrželi se — 0 Usnesení č.8/2/2021 bylo schváleno.Bod č.3 — Kontrola předchozího zápisu
<br> o V budově hasičské zbrojnice probíhá oprava elektroinstalace
<br>.SDH odklidí z farského XXXXX XXXXX,obechnín za to přislíbila zakoupení nového XXXX do jednací místnosti
<br>.Paní starostka jedná s pánem,který zajišťuje revize dětských hřišť <.>
<br>.PMT-předal panistarostce nakreslený plán vedení elektrického kabelu k vrtu u Miloňovic.na zhotovení akce doporučil firmu E...

Načteno

edesky.cz/d/4894147

Meta

Prodej   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Jinín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz