« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Slivenec - Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Slivenec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br> Odbor územního rozvoje
<br>
<br>
<br> Síd lo : Mar i ánské nám.2 /2,110 01 P raha 1
<br> Pracovi š t ě : Jungmanno va 35 /29,110 00 P raha 1
<br> te l.: Kontaktn í cen t ru m: 1 2 444,fax : 236 007 157
<br> e-mai l : post a@praha.eu,ID DS: 48 ia97h
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ
<br> o zahájení řízení o vydání změn vlny 04 úprav
U 1236/04,U 1327/04,U 1328/04,U 1329/04,U 1330/04,U 1333/04 <,>
<br> U 1334/04,U 1335/04,U 1336/04,U 1337/04,U 1338/04,U 1339/04 <,>
<br> U 1340/04,U 1341/04,U 1343/04,U 1344/04,U 1346/04,U 1348/04 a
<br> U 1349/04
<br> Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
<br>
V souladu s § 52 odst.1 ve spojení s § 55 odst.2 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním
<br> plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,Magistrát
<br> hlavního města Prahy - Odbor územního rozvoje,jako příslušný orgán územního
<br> plánování,informuje o zahájení řízení o vydání změn U 1236/04,U 1327/04,U 1328/04 <,>
<br> U 1329/04,U 1330/04,U 1333/04,U 1334/04,U 1335/04,U 1336/04,U 1337/04,U
<br> 1338/04,U 1339/04,U 1340/04,U 1341/04,U 1343/04,U 1344/04,U 1346/04,U 1348/04
<br> a U 1349/04 vlny 04 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále
<br> jen „Změny ÚP“) oznámením o konání veřejného projednání návrhů uvedených změn <.>
<br> Zpracované návrhy Změn ÚP byly v souladu s § 50 stavebního zákona projednány v rámci
<br> společného jednání o návrzích změn dne 2.9.2020 <.>
<br> Magistrát hlavního města Prahy,jako věcně příslušný správní orgán,připravil ve smyslu §
<br> 43 odst.4 (poslední věta),§ 54 odst.2 a § 55 odst.2 stavebního zákona a v souladu s
<br> § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,návrh na vydání
<br> změn platné územně plánovací dokumentace formou opatření obecné povahy,kterou se
<br> Změny ÚP vydávají
<br> Z důvodu mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví a krizových opatření vlády
<br> v souvislo...

Načteno

edesky.cz/d/4877236

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Praha - Slivenec
02. 02. 2023
02. 02. 2023
02. 02. 2023
02. 02. 2023
02. 02. 2023
  ...a další
Více dokumentů od MČ Praha - Slivenec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz