« Najít podobné dokumenty

Obec Modlany - PH Park Teplice - Sdělení o zastavení běhu lhůt

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Modlany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

PH Park Teplice - Sdělení o zastavení běhu lhůt
Krajský úřad Ústeckého kraje
<br> Velká Hradební 3118/48,400 02 Ústí nad Labem jodbor územního plánování a stavebního řáduÍ
<br> Datum: 8.září 2021
<br> Spisová značka: KUUKI107394/2021/6 Číslo jednací: KUUK/119670/2021/UPS Vyřizuje/linka: Ing.Markéta Moučková/974 Počet listů/příloh : 4/0
<br> Sdělení o zastavení běhu lhůt pro vydání rozhodnutí o odvolání
<br> Krajskému úřadu Ústeckého kraje,odboru územního plánování a stavebního řádu (dále jen „KU UK,UPS“),byla prostřednictvím Magistrátu města Teplice,odboru územního plánování a stavebního řádu (dále jen „stavební úřad“),předána odvolání obce Modlany,Modlany 34,417 13 Modlany,ze dne 30.6.2021,doplněné podáním ze dne 12.7.2021,obce Rtyně nad Bílinou,Rtyně nad Bílinou 34,417 62 Rtyně nad Bílinou,ze dne 30.6.2021,doplněné podáním ze dne 12.7.2021,spolku Voda z Tetčic 2.s <.>,lČ 22678956,Hybešova 178,664 17 Tetčice,ze dne 14.7.2021 a spolku Periferní vidění,2.3 <.>,IČ 22868526,Suché 45,415 O1 Modlany,ze dne 16.7.2021.Odvolání směřují proti rozhodnutí stavebního úřadu č.j.MgMT/065594/2021,sp.zn.UP/046125/2021/Mir,ze dne 15.6.2021.Uvedeným rozhodnutím rozhodl stavební úřad o umístění stavby: „PH Park Tep/ice“ Mod/any,Suché,na pozemcích p.č.257,266,272 vk.ú.Žíchlice u Mod/an p.č.132/7 vk.ú.Malhostice a p.č.961 vk.ú.Velvěty <.>
<br> Podkladem pro vydání citovaného rozhodnutí byla souhlasná závazná stanoviska:
<br>.Magistrátu města Teplice,odboru územního plánování a stavebního řádu,č.j.MgMT/028348/2021,sp.zn.ÚP/023377/2021Ni,ze dne 26.3.2021 (soulad s ÚPD) <,>
<br>.Krajského úřadu Ústeckého kraje,odboru životního prostředí a zemědělství,č.].KUUK/142694/2020,sp.zn.KUUK/029469/2020/575,ze dne 1.10.2020 (posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí) <,>
<br>.Krajského úřadu Ústeckého kraje,odboru životního prostředí a zemědělství,č.].KUUK/064910/2021/ZPZ,sp.zn.KUUK/575555/2021/3/ZPZ,ze dne 20.5.2021 (chybně uveden rok 2020) (ověření změn záměru) <,>
<br>.Ministerstva životního prostředí,odboru výkonu státní správy...

Načteno

edesky.cz/d/4874812

Meta

Územní plánování   EIA   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Modlany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz