« Najít podobné dokumenty

Obec Nové Dvory (Příbram) - Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí týkající se uplatnění osvobození podle § 4. odst. 1 písm. k) zákona o dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nové Dvory (Příbram).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Priloha_c_2_Informace_ke_zverejneni.pdf
Příloha č.2
<br> Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí týkající se uplatnění
osvobození podle § 4 odst.1 písm.k) zákona o XXXX z nemovitých věcí na
<br> zdaňovací období roku XXXX
<br>
<br>
Ustanovení § 4 odst.1 písm.k) zákona o XXXX z nemovitých věcí ve znění účinném
od X.1.2020,které vzhledem k přechodnému období lze v plné šíři uplatnit
na zdaňovací období roku 2022:
<br>
Od daně z pozemků jsou osvobozeny pozemky v rozsahu,v jakém se na nich
nachází
<br> 1.ochranné pásmo vodního zdroje I.stupně <,>
<br> 2.krajinný prvek skupina dřevin,stromořadí,travnatá údolnice,mez <,>
<br> příkop nebo mokřad,pokud je tento prvek evidován v evidenci
<br> ekologicky významných prvků podle zákona upravujícího zemědělství <,>
<br> nebo
<br> 3.příkop,mokřad,močál,bažina,skalní útvar,rokle nebo strž,pokud jde
<br> o pozemky ostatních ploch mimo zastavěné území obce,které nejsou
<br> užívány k podnikání
<br>
<br> V případě pozemků ochranného pásma vodního zdroje I.stupně nedochází k žádným
<br> změnám.Poplatníkům tedy nevznikla ve vztahu ke změně zákona povinnost
<br> podat daňové přiznání k XXXX z nemovitých věcí <.>
<br> Základní podmínkou pro uplatnění nároku na osvobození podle § 4 odst.1 písm.k)
<br> bodu 2 zákona o XXXX z nemovitých věcí v daňovém přiznání je zápis krajinných
<br> prvků (skupina dřevin,stromořadí,travnatá údolnice,mez,příkop nebo mokřad)
<br> [který nejprve musí vymezit Agentura ochrany přírody a krajiny] do evidence
<br> ekologicky významných prvků v evidenci LPIS,a to v rozsahu,v jakém se na
<br> pozemku nacházejí k 1.lednu roku,na který je daň stanovována <.>
<br>
<br> Změny v evidenci ekologicky významných prvků v evidenci LPIS provádí Státní
<br> zemědělský intervenční fond (dále jen „SZIF“).Bližší informace k podání podnětu lze
<br> nalézt na adrese:
<br> https://www.szif.cz/cs/lpis-evidence_ekologicky_vyznamnych_prvku
<br>
<br> Osvobození pozemků v rozsahu,v jakém se na nich nachází příkop,mokřad <,>
močál,bažina,skalní útvar,rokle nebo strž...
Priloha_c_1_Informace_k_osvobozeni.pdf
1
<br>
<br> Příloha č.1
<br>
Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí týkající se uplatnění
osvobození podle § 4 odst.1 písm.k) zákona o XXXX z nemovitých věcí na
<br> zdaňovací období roku XXXX
<br>
Upozornění a informace pro poplatníky,kteří si uplatňují osvobození od daně
z pozemků podle § 4 odst.1.písm.k) zákona č.338/1992 Sb <.>,o XXXX z nemovitých věcí <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o XXXX z nemovitých věcí“)
<br> X.Změna v osvobození s dopadem na povinnost podat daňové přiznání k XXXX
<br> z nemovitých věcí
<br> Od X.1.2020 s účinností zákona č.364/2019 Sb <.>,kterým se mění některé zákony v oblasti
daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů (dále jen „zákon č.364/2019
Sb.“),došlo k novelizaci zákona o XXXX z nemovitých věcí,konkrétně § X odst.X písm <.>
k).Po přechodnou dobu na zdaňovací období roku 2020 a 2021 bylo možné uplatnit
osvobození podle § 4 odst.1 písm.k) zákona o XXXX z nemovitých věcí jak ve znění
do XX.12.2019,tak i ve znění od 1.1.2020 <.>
<br> Upozorňujeme,že od zdaňovacího období roku 2022 lze uplatnit pouze osvobození
podle § 4 odst.1 písm.k) zákona o XXXX z nemovitých věcí ve znění od X.X.2020 <.>
V důsledku této změny JIŽ NELZE UPLATIT OSVOBOZENÍ podle § 4 odst.1 písm.k)
zákona o XXXX z nemovitých věcí ve znění do XX.XX.2019 u:
<br> - pozemků remízků,hájů,větrolamů a mezí na orné půdě a trvalých travních
porostech,pokud nesplňují definici krajinných prvků (skupina dřevin <,>
stromořadí,travnatá údolnice,mez,příkop,mokřad) a nejsou zapsány
v evidenci ekologicky významných prvků v evidenci využití půdy (dále jen
„LPIS“) <,>
<br> - pozemků ostatních ploch,které nelze žádným způsobem využívat,pokud se
nejedná o pozemky ostatních ploch mimo zastavěné území obce,které
nejsou užívány k podnikání,na kterých se nachází příkop,mokřad,močál <,>
bažina,skalní útvar,rokle nebo strž <.>
<br>
Z výše uvedeného tedy vyplývá,že pokud remízky,háje,větrolamy a meze nebudou
v evidenci ekologicky významných prvků v ...

Načteno

edesky.cz/d/4873319

Meta

Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nové Dvory (Příbram)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz