« Najít podobné dokumenty

Obec Nové Dvory (Příbram) - Zápis zasedání zastupitelstva 4/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nové Dvory (Příbram).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis zasedání zastupitelstva 4/2021
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 30.8.2021
strany 1-2 Vyhotovil: XXXXXXX XXXXX
<br> Zápis č.X/XX ze zasedání zastupitelstva obce Nové Dvory ze dne 30.08.2021
<br> Přítomni: XXXXXXXXX XXXXXX,XXX XXXXX,XXXX XXXXXX,XXXXX XXXXXXXX,XXXX XXXXX
Omluveni: XXXX XXXXXX,XXXXX XXXXX
Hosté: X hostů
a) schůzi zahájil starosta obce (dále také jako „předsedající“) v 19,15 hodin přivítáním členů
<br> zastupitelstva
b) při zahájení zasedání bylo přítomno 5 zastupitelů obce,zastupitelstvo obce je usnášení
<br> schopné (§ 92 odst.3 zákona o obcích)
c) ověřovateli zápisu byli navrženi XXX XXXX XXXXXX,XXX XXX XXXXX,zapisovatelem paní Petra
<br> Plotová.K návrhu nikdo nevznesl žádné námitky <.>
<br> Návrh usnesení č.27/2021: Zastupitelstvo obce pověřuje ověřovatele zápisu zasedání
zastupitelstva ze dne 30.8.2021,XXXX XXXX XXXXXX a XXX XXX XXXXX a zapisovatelem paní
Petru Plotovou,všichni oslovení s návrhem souhlasí <.>
<br> Výsledek hlasování: Pro.5 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č.27/2021 bylo schváleno
<br> d) přítomní členové zastupitelstva byli seznámeni s výší finančních prostředků obce
e) všichni zúčastněni byli seznámeni s programem dnešní schůze:
<br> 1) Rozpočtová změna č.4/2021
2) Schválení dotace ze Středočeského kraje (automobil JSDHO)
3) Projednání stížnosti Porostliny
4) Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene č.IP -12-6019750/VB/1
5) Diskuse
6) Závěr
<br> Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel: 0
Usnesení č.28/2021 bylo schváleno
<br> Ad 1) Zastupitelstvo se seznámilo s rozpočtovou změnou č.4/2021 schválenou na základě své
pravomoci starostou obce.Zastupitelstvo rozpočtovou změnu č.4/2021bere na vědomí <.>
<br> Ad 2) Zastupitelstvo obce projednalo schválení přijetí dotace ze Středočeského kraje na dopravní
automobil pro JSDHO v částce 300 tis.Kč
<br> Návrh usnesení č.29/2021 Zastupitelstvo obce Nové Dvory schvaluje přijetí dotace na
spolufinancování pořízení dopravního automobilu pro hasiče – HAS/DOP/0044328/2021 od
Středočeského kraje ve výši 300 tis.Kč...

Načteno

edesky.cz/d/4873298

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nové Dvory (Příbram)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz