« Najít podobné dokumenty

Obec Dolní Pohleď - UZ_UP_DolniPohled_poZ2_KTI.pdf (436.38 kB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolní Pohleď.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

UZ_UP_DolniPohled_poZ2_KTI.pdf (436.38 kB)
" " " " " I I I I I I IIIIIII I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I IIIIIIII I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I II I I I I I I I I I I I I I I I I I II I I I I I I I I I I I I I I KKKKK K K K KK K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K KK KK K K K K K K K KK KKK K K K K KK K K K K K K K K K K K K K K KK K K K K K K K K K K K KK KK K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K KK K K & & KTI1 ÚZEMNÍ PLÁN DOLNÍ POHLEĎKONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY ÚZEMNÍ PLÁN DOLNÍ POHLEĎ KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY POŘIZOVATEL ZHOTOVITEL AUTORSKÝ KOLEKTIV Městský úřad Kutn á Hora ŽALUDA,p rojektová kan celář In g.XXXXXX XXXXXX DATUMVÝKRES Č.X X : X XXX VI/XXXX MĚŘÍTKO PROJEKTANT In g.XXXXXX XXXXXX,Mgr.Vít Holub,In g.Mgr.XXXXXXXX XXXXXXX,In g.arch.XXXX a Švan delíková,In g.arch.Rostislav Aub recht,Bc.XXXXXX XXXXX PARE ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.X LEGENDA admin istrativn í hran ice ob ce zastavěn é území k 9.1.2020 zastaviteln é p lochy koridor techn ické in frastruk tury p ro umístěn í ČOV stav n ávrh čistírn a odp adn ích vod " trafostan ice VN/NN & vodovodn í řad vodovn í p řivaděč sp lašková kan alizace K dálkový telefon n í kab el (komun ikačn í veden í) radiokomun ikačn í p ap rsek I vrchn í veden í VN 22 kV ochran n é p ásmo vrchn ího veden í VN 22 kV Datum n ab ytí účin n osti p osledn í změn y: Op rávn ěn á úředn í osob a p ořizovatele: Sp rávn í orgán,který změn u územn ího p lán u vydal: Pořadové číslo p osledn í změn y: Otisk úředn ího razítka,p odp isop rávn ěn é úředn í osob y p ořizovatele: 2 Mgr.Věra Klimen tová,zástup ce vedoucího odb oru region áln ího rozvoje a územn ího p lán ován í Zastup itelstvo ob ce Doln í Pohleď

Načteno

edesky.cz/d/4865761

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolní Pohleď      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz