« Najít podobné dokumenty

Obec Dolní Pohleď - UZ_UP_DolniPohled_poZ2_VPS.pdf (368.72 kB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolní Pohleď.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

UZ_UP_DolniPohled_poZ2_VPS.pdf (368.72 kB)
VT2
VT3
<br> VT1
2
<br> VD6
<br> VT7
<br> VT1
1
<br> VT4
<br> VT5
<br> VT1
0
<br> VT14VT6
<br> VT9
<br> VT8
<br> VT15VD5
<br> VU5
<br> VU3
<br> VU2
<br> VU1
<br> VR1
VU4
<br> VU5
<br> VU6
<br> VT1
<br> VD1
<br> VD7
<br> VR2
<br> VD2
<br> VD8
<br> VD9
<br> VD3
<br> VD4
<br> VT15
<br> ÚZEMNÍ PLÁN DOLNÍ POHLEĎVÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCHSTAVEB,OPATŘENÍ A ASANACÍ
<br>
<br> ÚZEMNÍ PLÁN DOLNÍ POHLEĎ
<br> VÝKRES VEŘ EJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB,OPATŘ ENÍ A ASANACÍ
<br> POŘIZOVATEL
<br> ZHOTOVITEL
AUTORSKÝ KOLEKTIV
<br> Městský úřad Kutná Hora
<br> ŽALUDA,proje ktová kance lář
Ing.XXXXXX XXXXXX
<br> DATUMVÝKRES Č <.>
X X : X 000
<br> VI/2021
MĚŘÍTKO
<br> PROJEKTANT
<br> Ing.XXXXXX XXXXXX,Mgr.Vít Holub,Ing.Mgr.XXXXXXXX XXXXXXX <,>
Ing.arch.Ale na Švande líková,Ing.arch.Rostislav Aubre cht,Bc.XXXXXX XXX an
<br> PARE
<br> ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.2
<br> LEGENDA
dopravn í infrastruktura
<br> VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY
VD
<br> t e chnická infrastruktura (vym e ze n á plošn ě)VT
t e chnická infrastruktura (vym e ze n á linií)VT
<br> VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ
opatře n í ke zvyšován í re t e n čn í schopnosti úze m í
založe n í prvků ÚSESVU
<br> VR
<br> Datum n abytí účin n osti posle dn í zm ěny:
<br> Oprávn ěná úře dn í osoba pořizovate le :
<br> Správn í orgán,kte rý zm ěn u úze m n ího plánu vydal:
Pořadové číslo posle dn í zm ěny:
<br> Otisk úře dn ího razítka,podpisoprávn ěn é úře dn í osoby pořizovate le :
2
<br> Mgr.XXXX XXXX e n tová,zástupce ve doucího odboru re gionáln ího rozvoje a úze m n ího plánován í
<br> Zastupite lstvo obce Doln í Pohle ď

Načteno

edesky.cz/d/4865758

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolní Pohleď      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz