« Najít podobné dokumenty

Obec Dolní Pohleď - Z2 UP_Dolní Pohleď_úplné znění.pdf (976.64 kB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolní Pohleď.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Z2 UP_Dolní Pohleď_úplné znění.pdf (976.64 kB)
ÚZEMNÍ PLÁN DOLNÍ POHLEĎ textová část
<br> úplné znění po vydání změny č.2
<br> DATUM VI/2021
<br> PARE
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> POŘIZOVATEL: Městský úřad Kutná Hora
<br> Odbor regionálního rozvoje a územního plánování
<br> Havlíčkovo náměstí 552/1
<br> 284 01 Kutná Hora
<br> OBJEDNATEL: Obec Dolní Pohleď
<br> Dolní Pohleď 11
<br> 285 22 Dolní Pohleď
<br> ZHOTOVITEL: ŽALUDA,projektová kancelář
<br> Železná 493/20,110 00 Praha 1
<br> kancelář: Na Březince 1515/22,150 00 Praha 5,Smíchov
<br> tel.: 737 149 299
<br> e-mail: eduard.zaluda@gmail.com
<br> AUTORSKÝ KOLEKTIV: Ing.XXXXXX XXXXXX
<br> Ing.arch.XXXXX XXXXXXXXXXXX
<br> Ing.arch.XXXXXXXXX XXXXXXXX
<br> Mgr.Vít Holub
<br> Bc.XXXXXX XXXXX
<br> Ing.Mgr.XXXXXXXX XXXXXXX
<br> DATUM ZPRACOVÁNÍ: červen XXXX
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> textová část úplné znění po vydání změny č.2
<br>
<br> 1
<br>
<br>
<br> 1 VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
<br> Změna č.2 aktualizuje zastavěné území ke dni 9.1.2020 <.>
<br>
<br> 2 KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE,OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT
<br> Základem navrţené rozvojové koncepce je rozvoj funkcí a to zejména bydlení a rekreace a v souladu s tím i
drobné výroby prŧmyslořemeslného charakteru.Rozvoj území obce je vymezen s vyuţitím společenského a
hospodářského potenciálu formou komplexního řešení účelného vyuţití a prostorového uspořádání řešeného
území tak,aby se územní plán stal prostředkem a jedním z krokŧ obce k dalšímu rozvoji nejen trvalého bydlení a
zkvalitňování jeho standardu,ale i k podpoře a obnově přírodních hodnot a funkcí,k zvyšování standardu
vybavenosti sídla a podpoře rekreačního vyuţití svého území <.>
<br> Ve veřejném zájmu jsou chráněny stávající přírodní,kulturní a civilizační hodnoty území,dokumentované v
textové části odŧvodnění územního plánu <.>
<br> Území obce Dolní Pohleď se dotýká řada omezení z hlediska ochrany přírody (regionální ÚSES,ptačí oblast
NATURA 2000) Urbanistická ...

Načteno

edesky.cz/d/4865756

Meta

Stavební informace   EIA   Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolní Pohleď      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz