« Najít podobné dokumenty

Jihomoravský kraj - Záměr práva stavby na částech p.č. 2269/1, k.ú. Tuřany

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Jihomoravský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr práva stavby na částech p.č. 2269/1, k.ú. Tuřany

Jihomoravský kraj Žerotínovo nám.3,601 82 Brno
<br> Jihomoravský kraj zveřejňuje vsouladu sustanovením š 18 odst.1 zák.č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a usnesením Rady Jihomoravského kraje č.10472/16/R 152 na schůzi konané dne 15.8.2016
<br> záměr zřízenípráva stavby
<br> na částech pozemku p.č.2269/1,ostatní plocha — ostatní dopravní plocha,oddělených geometrickým plánem č.1360-39/2016 a nově označených jako
<br> - pozemek p.č.2269/19,0 dle GP předpokládané výměře 15.470 m2 <,>
<br> - pozemek p.č.2269120,0 dle GP předpokládané výměře 135 m2 <,>
<br> - pozemek p.č.2269/21,0 dle GP předpokládané výměře 60 m2 <,>
<br> — pozemek p.č 22( 9/22 0 dle GP předpokládané výměře 129 m2,vše ostatní plocha __ ostatní dopravní plocha,k,' u Tuřany,obec Brno <,>
<br> za účelem výstavby,umístění a provozování logistického parku <,>
<br> ža jednorázovou úplatu ve výši minimálně 11 340 000,- Kč za celou dobu trvání prava stavby <,>
<br> na dobu do 13.6.2067 <.>
<br> Pozemek p.č.2269/1,ostatní plocha — ostatni dopravní plocha,k ú.Tuřany,obce Brno je ve vlastnictví Jihomoravského kraje a je jako součást předmětu nájmu podniku letiště Brno Tuřany pronajat společnosti LETIŠTĚ BRNO a s.Současně byla k tomuto pozemku ziízena věcná břemena,umožňující výstavbu logistické zóny společnosti Brno Airport Logistic Park,s.r.o.(dále jen BALP) a to na základě smlouvy o zřízení věcných břemen a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen ze dne 11.5.2007 uzavřené sJihomoravským krajem (s,právními'ú-činky vkladu práva do katastru nemovitostí dne 13.6.2007).BALP v současné „době připravuje.realizaci záměru výstavby - logistického parku.Z důvodu financování projektu je požadováno nahradit věc-ná břemena-kjvýstavbě logistické zóny právem stavby dle nového občanského zákoníku (zákon c.89/2012 Sb <.>,občansky zákoník.) Logistický park bude sestávat zbudovy (.haly pro log-istiku) pro skladováni a distribuci s administrativním,sociálním a technickým zázemun (na výše uvedeném pozemku p,č.2269/19,k.u.Tuřany,) objektu vrátnice (na výše uvedeném pozemku p.č 2269/20,k.ií Tuřany),čerpací stanice (objekt sloužící k čerpání vody z objektu sprinklerovny,na výše uvedeném pozemku p.č 2269/21 k.ú.Tuřany) a objektu sprinklerovny (nadzemní stavba sloužící jako vodní nádrž pro účely protipožární ochrany,na výše uvedeném pozemku p.č.2269/22,k.ú.Tuřany) <.>
<br> Každý zvýše uvedených objektů (staveb) bude realizován na samostatném pozemku na základě práva stavby s tím,že půdorys objektů bude odpovídat půdorysu nově vzniklých pozemků pro právo stavby,avšak bude možné vybudovat i objekty 0 odlišném (menším) půdorysu a objekty bude možné umístit kdekoliv na příslušném pozemku,na kterém mají být objekty dle práva stavby umístěny.- <.>
<br> Součástí projektu je i výstavba zpevněných ploch.včetně veřejného osvětlení,odpadového hospodářství,parkovacích stání,areálové komunikace,oplocení areálu a vjezdových bran,sadových úprav a napojení na inženýrské sítě,přičemž _tyto stavební objekty 'budou realizovány na základě služebností úplatně zřizovaných na,nově vytvořeném pozemku p.č 2269/23,k.<.> ú Tuřany (odděleném z pozemku p.<.> č 2269/1,- k.<.> ú- Tuřany,na základě geometrického plánuč.1360- -39/2016) a vpřípadě inženýrských sítí pro napojení objektů vybudovaných na pozemcích práva stavby,též na výše uvedených pozemcích práva stavby,společně s právem stavby.Tyto služebnosti budou v příslušném rozsahu nahrazovat a rušit stávající věcná břemena zřízená na základě smlouvy o zřízení věcných břemen ze dne 11.5.2007 uvedené výše <.>
<br> Zájem provozovat vybudovaný areál má společnost TNT Express Worldwide,spol.s r.o <.>
<br> Po uplynutí doby trvání práva stavby se počítá s vyklizením a předáním pozemků v původním stavu,nebude—li dohodnuto jinak <.>
<br> Nabídky kvýše uvedenému záměru musí být doručeny na podatelnu Krajského úřadu Jihomoravského kraje,Žerotínovo nám.3,601 82 Brno,nejpozději dne 19.9.2016.do 10: 00 h_e_d <.>,a to v zalepené obálce,která bude označena:
<br> a) identifikačními údaji zájemce: - fyzická osoba uvede jméno,příjmení a adresu místa trvalého pobytu,- fyzická osoba podnikající zapsaná v obchodním rejstříku obchodní firmu,místo podnikání a identifikační číslo,- fyzická osoba podnikající nezapsaná v obchodním rejstříku jméno a příjmení,místo podnikání a identifikační číslo,- právnická osoba název,sídlo a identifikační číslo,b) nápisem „Neotevírat — právo stavby v k.ú.Tuřany — odbor majetkový/“ <.>
<br> V případě,že obálka snabídkou nebude označena,jak je uvedeno výše,nebude do nabídkového řízení zařazena <.>
<br> Nabídka k záměru musí obsahovat:
<br> 1) výši nabízené úplaty za zřízení práva stavby <,>
<br> 2) identifikační údaje zájemce totožné s údaji uvedenými na obálce s tím,že fyzická osoba nepodnikající v nabídce doplní datum svého narození <,>
<br> 3) podpis zájemce musí být úředně ověřen <,>
<br> 4) doporučujeme uvést telefonní číslo popř.e-mailovou adresu <,>
<br> K úplatě za zřízení práva stavby budo...

Načteno

edesky.cz/d/486220

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Jihomoravský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz